MIMIR Fellows -ohjelma tuo pohjoismaista viisautta yliopistoista yhteiskuntaan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tuore MIMIR Fellows -ohjelma on kurssikokonaisuus, joka pohjautuu useista maailman huippuyliopistoista tuttuun fellows-konseptiin: noin 12 hengen poikkitieteelliset ryhmät suorittavat poikkitieteellisiä kursseja yliopisto- ja yritysmaailman rajapinnassa. Ohjelmaa kaavaillaan yliopistoriippumattomaksi ja järjestettäväksi sekä kaikissa pohjoismaisissa yliopistokaupungeissa että aikanaan myös Baltiassa. Tesin tukeman MIMIR Fellows -ohjelman ensimmäinen vuosikurssi on jo käynnistynyt.

Yliopistojen rooli maailmassa on elänyt, ja elää yhä, ajassa. MIMIR Fellows pyrkii poikkitieteellisellä, yrittäjyyshenkisellä yhteistyöllä kuitenkin elvyttämään jotain yliopistoille hyvin perustavanlaatuista: niiden uteliaisuuteen pohjautuvaa aktiivista innovaatiotoimintaa.

”Tein maisteritutkintoni Abu Dhabissa maailman ensimmäisessä kestävään kehitykseen keskittyvässä yliopistossa. Uskon, että teknologialla ja tieteellä on keskeinen rooli, kun planeettamme ja ilmastomme ongelmia ratkotaan. Erityisesti yliopistot ovat neutraaliutensa ja tiedelähtöisyytensä vuoksi avainasemassa,” kertoo Ghita Wallin, kantava voima ohjelman takana.

Uskon, että teknologialla ja tieteellä on keskeinen rooli, kun planeettamme ja ilmastomme ongelmia ratkotaan. Erityisesti yliopistot ovat neutraaliutensa ja tiedelähtöisyytensä vuoksi avainasemassa.

- Ghita Wallin

Skandimytologian viisaimman aasa-jumalan mukaan nimetty ohjelma keskittyy kehittämään yliopistotaustaisten innovaatioiden kaupallistumista ja tuotteistumista. Tällä myös teknologiansiirtona (tech transfer) tunnetulla prosessilla on voimakas yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Hyvin toimiessaan teknologiasiirron kenttä synnyttää uusia innovaatioita ja kestävyyshaasteita ratkaisevia yrityksiä. Lisäksi rahoitusmarkkina, joka sijoittaa tällaisiin innovaatioihin ja yrityksiin, kasvaa ja kehittyy.

Kuitenkin MIMIR Fellowsin työlle on tarvetta Suomessa. Muun muassa Tesi ja ohjelman taustavoimat ovat tunnistaneet teknologiasiirron kehityksen olevan hidasta Suomessa, kun tilannetta tarkastellaan kansainvälisesti. Syyt ovat moninaiset: kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyö on vajavaista ja niiden teknologiasiirron käytännöt ovat epäyhtenäiset; tutkijoille tarjotaan vain vähän yrittäjäosaamista ja kannustimia kaupallistamiseen sekä yhteys yrityselämän, sijoittajien ja tutkijayhteisön välillä on heikohkoa.

MIMIR Fellows on luonteva yhteistyökumppani Tesille

Tesillä on pitkä, positiivinen historia fellows-konseptista. Se oli esimerkiksi käynnistämässä konseptia Suomeen tuonutta Aalto Fellows -ohjelmaa, jossa Tesin edustajat toimivat vierailevina kurssiluennoitsijana ja ohjelman osallistujat tekivät harjoittelujaan Tesillä.

Positiivisten aiempien kokemusten lisäksi Tesin oli luontevaa ryhtyä tukemaan MIMIR Fellows -ohjelmaa. Päätöstä helpotti entisestään se, että ohjelma pyrkii kehittämään suomalaista tech transfer -kenttää, jonka alikehittyneisyys on tunnistettu myös Tesissä. Tesin rooliin ohjelmassa kuuluu sekä luentoyhteistyö että opiskelijaharjoittelut. Ensimmäinen harjoittelu käynnistyy toukokuussa 2022, kun sosiaaliantropologian väitöskirjatutkija Sakari Mesimäki tuo uusia näkökulmia rahastohallinnoijien ja Tesin väliseen kanssakäymiseen.

”Tesi pyrkii aina positiiviseen yhteiskunnalliseen kädenjälkeen, ja keinomme ovat monipuoliset. MIMIR Fellows -ohjelma lisää esimerkiksi yliopistojen välistä, hedelmää kantavaa yhteistyötä osallistujien kautta. Tutkimuksen kaupallistamisessa onnistuminen taas synnyttänee erityisesti deep tech –yrityksiä. Niiden kasvu tulevaisuudessa kasvattanee Suomelle elintärkeitä panostuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan”, taustoittaa yhteistyöhön ryhtymistä Matias Kaila, rahastotiimin johtaja ja MIMIR Fellows -ohjelmasta vastaava henkilö Tesillä.

Kussakin yliopistokaupungissa järjestetään haku kerran vuodessa. Ohjelmaa järjestetään tällä hetkellä Helsingin ja Lappeenrannan lisäksi Norjan Trondheimissa ja Islannin Reykjavíkissa. Toimintaa kaavaillaan järjestettäväksi lopulta kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Valikoituneet opiskelijat suorittavat harjoittelun venture capital -sijoitetuissa startup-yrityksissä tai -rahastoissa, sekä osallistuvat yhteisötapahtumiin ja vieraspuhujien luennoille. Lue lisää ohjelman kotisivuilta, joilla ilmoitetaan aikanaan myös vuoden 2023 haun aukeamisesta.

”Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa tiedelähtöisille innovaatioille ja niiden ympärille rakentuville yrityksille vakaan kasvualustan. Nuoret, joilla on palava halu saada muutoksia aikaiseksi, taas antavat ilmapiirinmuutokseen tarvittavan kipinän. Haaveenani ja tavoitteenani on, että Pohjoismaat olisivat tässä globaaleja suunnannäyttäjiä,” päättää Wallin.

Lisätietoja:

Ghita Wallin
ghita@mimirfellows.org