Vaikuttavaa ja kannattavaa riskinottoa

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä uudistuvan yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen. Sijoitamme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoituksista saadut tuotot sijoitamme taas uusiin rahastoihin ja yrityksiin.

Teemme sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin. Sijoitamme kohteisiin, joissa uuden pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Tesin liiketoiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa.

Valtion yhteensä 1 019 miljoonan euron sijoitukset Tesiin ovat kasvaneet 1 929 miljoonan euron omaksi pääomaksi. Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2022 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 297 miljoonalla eurolla.

Konsernin avainluvut IFRS 2022

 • Tilikauden tulos MEUR -26
 • Oma pääoma MEUR 1 929
 • Taseen loppusumma MEUR 2 055
 • Maksamattomat sitoumukset MEUR 429
 • Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo MEUR 1 529
 • Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 1,0
 • Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset MEUR 297
 • Oman pääoman tuotto -1,4 %
 • Omavaraisuusaste 93,9 %
 • Henkilöstö keskimäärin 48
 • Tilikauden palkat ja palkkiot MEUR 5,8 (31.12.2022)
 • Rahastosijoituksia 111 kpl
 • Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 1 060
 • Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 104
 • EAKR Aloitusrahasto OY:n kohdeyhtiöiden lkm 22
 • Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 2
 • Kohdeyhtiöitä suoraan ja rahastojen kautta yht. 1 188

Konsernin rakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, sekä sen tytäryhtiöt:

 • FEFSI Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • EAKR-Aloitusrahasto Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %)

Tesi toimii vähemmistösijoittajana. Omistusosuus kohdeyhtiöistä on alle 50 %, vaikka joissakin sijoituskohteissa sijoittajien yhteenlaskettu omistus saattaa olla yli 50 %. Poikkeuksena on Aker Arctic, jonka osakekannasta Tesillä on enemmistöosuus.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Tesin omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tesin selvitys hallinto‐ ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Tesin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2022