Vaikuttavaa ja kannattavaa riskinottoa

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä uudistuvan yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen. Sijoitamme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoituksista saadut tuotot sijoitamme taas uusiin rahastoihin ja yrityksiin.

Teemme sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin. Sijoitamme kohteisiin, joissa uuden pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Tesin liiketoiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa.

Valtion yhteensä 929 miljoonan euron sijoitukset Tesiin ovat kasvaneet 1 788 miljoonan euron omaksi pääomaksi. Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2023 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 235 miljoonalla eurolla.

Konsernin avainluvut IFRS 2023 (31.12.)

 • Raportointikauden tulos MEUR -51
 • Oma pääoma MEUR 1 788
 • Taseen loppusumma MEUR 1 893
 • Maksamattomat sitoumukset MEUR 492
 • Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo MEUR 1 429
 • Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 1,1
 • Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset MEUR 235
 • Oman pääoman tuotto -2,7 %
 • Omavaraisuusaste 94,5 %
 • Henkilöstö keskimäärin 51
 • Tilikauden palkat ja palkkiot MEUR 6,6
 • Rahastosijoituksia 114 kpl
 • Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 1 194
 • Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 100
 • EAKR Aloitusrahasto OY:n kohdeyhtiöiden lkm 19
 • Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 2
 • Kohdeyhtiöitä suoraan ja rahastojen kautta yht. 1 315

Konsernin rakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, sekä sen tytäryhtiöt:

 • FEFSI Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • EAKR-Aloitusrahasto Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %)

Tesi toimii vähemmistösijoittajana. Omistusosuus kohdeyhtiöistä on alle 50 %, vaikka joissakin sijoituskohteissa sijoittajien yhteenlaskettu omistus saattaa olla yli 50 %. Poikkeuksena on Aker Arctic, jonka osakekannasta Tesillä on enemmistöosuus.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Tesin omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tesin selvitys hallinto‐ ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Tesin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023