Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on vastuuasioiden integrointi sijoitustoimintaan ja aktiiviseen omistajuuteen, ei niinkään tiettyjen toimialojen tai yritysten poissulkeminen sijoitusfokuksesta. Vastuullisuus näkyy läpi koko sijoitusprosessin: se vaikuttaa sijoituspäätöksiin, arvonluontiin omistusaikana sekä irtautumisiin. Tavoittelemme mahdollisimman suurta positiivista nettovaikutusta kohdeyritystemme arvonluonnin kautta ja edistämme toiminnallamme yritysten liiketoiminnan kehittymistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita.

Huomioimme talousnäkökulman lisäksi sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Toimimme omistajana vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti kohderahastojemme hallinnointiyhtiöiden sekä kohdeyhtiöiden hallitusten ja kanssasijoittajiemme kanssa.

Tesin yritysvastuupolitiikka ja sijoitustoiminta pohjautuvat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment, PRI). Noudatamme näitä periaatteita kaikissa sijoituksissamme.

Rahastosijoitukset

 • Sijoitamme venture capital-, growth- ja buyout-rahastoihin, joiden hallinnoijat toimivat vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.
 • Noudatamme systemaattista vastuullisuusarviointia kohderahastojemme hallinnoijista. Puolivuosittain arvioimme vastuullisuuspolitiikkaa, sen integroimista päivittäiseen toimintaan, henkilöstön kouluttamista sekä raportoinnin tasoa.
 • Kotimaisten rahastojen hallinnointiyhtiöt ottavat vastuullisuuden hyvin huomioon toiminnassaan ja ovatkin ESG-asioissa kansainvälisiä kilpailijoitaan perehtyneempiä.
 • Tesi toimii neuvonantajana ja tytäryhtiönsä Tesi Fund Management Oy:n kautta hallinnoimiensa Kasvurahastojen Rahastojen vastuunalaisena yhtiömiehenä. Tesi Fund Managementin EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) mukaiset tiedonannot.

Suorat sijoitukset

 • Suorissa sijoituksissa teemme yrityksestä ESG-arvion, jossa pyritään tunnistamaan yrityksen keskeiset ympäristöasioihin, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja hallintoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä kehittämisen kohteet.
 • Edistämme vastuullista liiketoimintaa aktiivisella hallitustyöskentelyllä sekä työryhmien ja valiokuntien kautta. Tesin nimeämällä hallituksen jäsenellä on merkittävä rooli yritysvastuuasioissa. Jäsenen on varmistuttava siitä, että toimiva johto ymmärtää yritysvastuun merkityksen ja siihen kuuluvat osa-alueet sekä siitä, että yrityksen toiminta ja kehitettävät toimenpiteet ovat riittävällä tasolla yrityksen arvon ja pitkäaikaisten liiketoimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.

Sijoitamme vaikuttavasti

Sijoitamme kohteisiin, joissa uuden pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Haastamme myös itseämme sekä kohdeyrityksiä ja -rahastoja miettimään, miten tekomme ja päätöksemme vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan nyt ja tulevien sukupolvien näkökulmasta. Teemme valintamme nämä vaikutukset huomioiden.

Olemme valinneet viisi vaikuttavuusteemaa, jotka ovat linjassa YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden teemojen puitteissa tuemme ja rohkaisemme yrityksiä ratkaisemaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita:

 • Kestävä tuotanto ja resurssitehokkuus
 • Kestävä kulutus ja kaupungit
 • Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
 • Terveys ja hyvinvointi
 • Oppiminen ja yhdenvertaisuus