Olisimmeko yrityksellesi sopiva pääomasijoittaja?

Uskomme, että suomalaiset yritykset ovat keskeisessä asemassa, kun globaaleja haasteita, kuten puhdasta siirtymää ja ilmastokysymyksiä, ratkotaan kestävällä tavalla. Näitä ratkaisuja Tesi haluaa olla rahoittamassa ja omistajana kehittämässä yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Venture capital -sijoitukset

 • Aikaisen kasvuvaiheen venture capital -sijoitukset sopivat yhtiöille, joilla on edellytykset voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Tällaisia ovat esimerkiksi teknologiayhtiöt, joilla on skaalautuva liiketoimintamalli ja korkeat kasvutavoitteet.
 • Edistämme myöhemmän vaiheen venture capital -markkinan toimivuutta osallistumalla vähemmistösijoittajana osana syndikaattia A-C-sijoituskierroksiin, joiden kokoluokka vaihtelee n. 5 miljoonan tasolta aina kymmeniin miljooniin euroihin asti.
 • Tesin sijoitusosuus voi olla enintään 50 % sijoituskierroksesta ja tyypillisesti se on noin 20 % venture capital -sijoituskierroksesta.
 • Oman sijoituksemme suuruus on tyypillisesti 2–15 miljoonaa euroa. Yksittäiset suuremmat suorat sijoitukset Suomen parhaimpiin skaalautuvasti kasvaviin teknologiayhtiöihin (scale up) ovat myös mahdollisia. Sijoitukset tehdään aina yhdessä yksityisten ammattimaisten sijoittajien, pääsääntöisesti kotimaisten ja kansainvälisten venture capital -rahastojen, kanssa.
 • Sijoituksia tehdessämme painotamme näyttöjä kansainvälisestä kasvusta, osaavaa syndikaattia ja vahvaa tiimiä sekä toiminnan kestävyyttä ja halua kehittää sitä.
 • Painopisteinä sijoitustoiminnassamme ovat sijoitusteemojemme mukaisesti syväteknologia, puhdas siirtymä ja terveysteknologia. Sijoitusteemamme elävät ajassa ja markkinatarpeen mukaan, joten meihin voi olla yhteydessä myös tilanteessa, jossa startup- tai kasvuyhtiöiden liiketoiminta ei suoraan liity edellä mainittuihin sijoitusteemoihin.

Tutustu venture capital -tiimiin
Tutustu kohdeyrityksiimme

Kasvusijoitukset

 • Teemme vähemmistösijoituksia kasvuyrityksiin, jotka hakevat määrätietoisesti kestävää kasvua ja kansainvälistymistä.
 • Kohdeyritystemme pääomatarpeita voivat olla esimerkiksi: kansainvälistyminen, tuotteiden ja palveluiden kehitys, investoinnit, taseen vahvistaminen, yritys- ja toimialajärjestelyt sekä omistusjärjestelyt tai vaikkapa oman toiminnan kestävyyden kehittäminen.
 • Sijoituksia arvioitaessa painotamme uskottavaa kasvusuunnitelmaa, osaavaa operatiivista johtoa, näyttöjä kannattavasta ja kasvavasta liiketoiminnasta sekä arvonluontisuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista hallituksessa ja kanssasijoittajilla.
 • Kohdeyrityksemme ovat tyypillisesti liikevaihdoltaan 15–300 miljoonaa euroa. Sijoitustemme koko on yleensä 5–20 miljoonaa euroa.
 • Kasvustrategian toteutus vaatii yleensä pitkäaikaista riskinottoa sekä riskin jakoa useiden omistajien kesken. Kanssasijoittajamme ovat kotimaisia ja ulkomaisia pääomasijoitusyhtiöitä, työeläkeyhtiöitä, teollisia sijoittajia ja yksityissijoittajia.
 • Painopisteinä sijoitustoiminnassamme ovat sijoitusteemojemme mukaisesti syväteknologia, puhdas siirtymä ja terveysteknologia sekä markkinatarpeen mukaan muut uudet nousevat teema-alueet.

Tutustu kasvu- ja teolliset sijoitukset -tiimiin
Tutustu kohdeyrityksiimme

Uudet teollisen mittakaavan hankkeet ja projektirahoitus

 • Rahoitamme uusia Suomeen rakennettavia teollisen mittakaavan hankkeita. Tavoitteena on rakentaa Suomeen uutta teollisuutta, joka hyödyntää uutta puhdasta sähköä ja edistää puhdasta siirtymää.
 • Sijoituksemme tavoitteena on vivuttaa voimakkaasti yksityistä pääomaa Tesin 5–20 miljoonan sijoitusten rinnalla. Voimme tehdä lisäksi yksittäisiä suurempia sijoituksia kansainvälisellä tasolla parhaimpien teollisen mittakaavan hankkeiden jatkorahoitukseen.
 • Teollisen mittakaavan hankkeiden rahoitus vaatii yleensä pitkäaikaista riskinottoa sekä riskin jakoa useiden omistajien ja rahoittajien kesken. Kanssasijoittajamme ovat kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoitusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, teolliset sijoittajat, pankit ja yksityissijoittajat sekä muut julkisen sektorin erityistehtävä yhtiöt, kuten Business Finland ja Finnvera. Teollisen mittakaavan hankkeissa kiinnitämme erityistä huomiota projektirahoitusmallin onnistuneeseen toteutukseen ja laaja-alaiseen kanssasijoittajaverkostoon.

Tutustu kasvu- ja teolliset sijoitukset -tiimiin

Teolliset sijoitukset

 • Rahoitamme lisäksi Suomeen keskittyviä merkittäviä teollisia yrityksiä ja niiden uusia tehdas-, laite- ja laajennusinvestointeja. Yritysjärjestelyn rahoitus voi myös liittyä suuremman ja kansainvälisesti vahvemman yrityskokonaisuuden rakentamiseen. Näissä tapauksissa kohdeyrityksillämme on tyypillisesti tavoitteena yli 100 miljoonan euron liikevaihto ja niiden toiminta on vahvassa kansainvälisessä kasvussa. Sijoitustemme koko on yleensä 5–20 miljoonaa euroa.
 • Rahoitusjärjestelyn jälkeen osallistumme sijoituskumppaniemme kanssa liiketoiminnan kehittämiseen hallitus- ja strategiatyön kautta. Avustamme myös jatkorahoituskierrosten valmistelussa.

Tutustu kasvu- ja teolliset sijoitukset -tiimiin
Tutustu kohdeyrityksiimme

Sijoitusteemat

Syväteknologia
Puhdas siirtymä
Terveysteknologia

Painotamme sijoituskohteidemme valinnassa strategiassamme määriteltyjä teemoja. Näemme, että syväteknologia, puhdas siirtymä ja terveysteknologia ovat juuri tällä hetkellä tulevaisuuden kasvualoja: niiden avulla voidaan rakentaa kestävää kasvua ja niiden ympärille voidaan muodostaa suurta lisäarvoa tuottavia ja uutta kasvua mahdollistavia osaamiskeskittymiä Suomeen. 

EU:n markkinaehtoiset rahoitustuotteet

Tesi hallinnoi kahta Euroopan investointipankin (EIP) kanssa luotua markkinaehtoista yhteisrahoitusohjelmaa: vuonna 2018 käynnistettyä ESIR-ohjelmaa ja vuonna 2022 käynnistettyä EGF-ohjelmaa, joka on osa koronan aiheuttaman vaikean taloustilanteen parantamiseksi käynnistettyä European Guarantee Fundia.

Molemmat ohjelmat ovat sadan miljoonan euron suuruisia ja niiden rahoituksesta puolet tulee EIP:ltä ja puolet Tesiltä. Sijoitukset ohjelmista tehdään aina yhdessä.

Tutustu ESIR-ohjelman kohdeyrityksiin

Tutustu EGF-ohjelman kohdeyrityksiin

Viimeaikaisia julkaisuja