Exit = totuuden hetki

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tomi Riihiranta

Middle Office Manager

Yritykselle irtautuminen tarkoittaa uutta, siihen hetkeen paremmin sopivaa omistajaa. Rahoitusteorian mukaan yrityksen tulee omistaa taho, jolle yritys on arvokkain. Yrityksen elinkaaren aikana sen paras omistaja vaihtelee. Pääomasijoittajat ovat aina vain väliaikaisia omistajia toimien arvonluontiin tähtäävien kasvutavoitteiden sekä muiden ajettavien strategisten ja operatiivisten muutosten katalyyttina.

Yritykselle ja sen henkilökunnalle uusi omistaja tuo yleensä aiempaa paremmat edellytykset menestymiseen tulevaisuudessa. Esimerkiksi Tesin suorien venture-sijoitusten yhtiöistä toteutui neljä onnistunutta irtautumista vuoden 2017 aikana: Rightware, Optofidelity, Visedo ja IonPhasE. Uskomme, että yhtiöiden uudet kansainväliset teolliset omistajat pystyvät laajempien resurssiensa ja strategisten synergioiden (esim. nopeampi ovien avaaminen uusille markkinoille sekä kokonaan uusien arvoketjujen luominen) avulla merkittävästi myötävaikuttamaan ostettujen yritysten liiketoiminnan positiiviseen kehittymiseen. Näin on jo käynyt suomalaiselle teknologiayritys Applifierille, jonka liikevaihto on noussut muutamassa vuodessa yli 200 miljoonaan euroon kansainvälisen Unityn ostettua yhtiön.

Irtautumiset ovat elinehto pääomasijoittajille. Ilman voitollisia irtautumisia ei tule tuottoja. Merkittävä osuus pääomasijoitustoimialan pääomista tulee eläkeyhtiöiden sijoituksina, jolloin tuotoilla turvataan Suomen ja muidenkin maiden eläkejärjestelmien maksukykyä. Mikäli pääomasijoittajien hallinnointiyhtiöt eivät onnistu irtautumisissa, eivät ne saa kerättyä uusia rahastojakaan.

Venture-sijoitusten kohteena olevien yritysten liiketoimintasuunnitelmiin kuuluu lähes poikkeuksetta sekä sijoitusvaiheen että vielä irtautumishetkenkin kassavirtanegatiivisuus. Tämä on tiedostettu riskitekijä venture-sijoittamisessa. Tesin edellä mainituista yhtiöistä ainoastaan Optofidelity oli voitollinen. Siitä huolimatta teolliset ostajat näkivät näissä yhtiöissä merkittävää strategista arvoa, ja olivat valmiita maksamaan yhtiöistä useiden kymmenien miljoonien eurojen kauppahintoja.

Olisi yksinkertaista perustella viime aikoina nähtyjä runsaita irtautumisia vain ympäröivällä nousukaudella sekä suotuisalla pääomamarkkinoiden ja globaalin makrotalouden kehityksellä. Itse uskon taustalla vaikuttavan myös muita mielenkiintoisia ilmiöitä. Startuppien ja suuryritysten ”kohtaanto-ongelma” on pienentynyt Suomessa. Monen globaalin suuryrityksen strategiaan on kuulunut jo vuosikymmeniä systemaattinen pienempien yritysostokohteiden, mukaan lukien teknologioiltaan kiinnostavien startuppien, identifiointi. Suuryritykset ovat rakentaneet valmiiksi määrämuotoiset prosessit yritysostojen neuvotteluihin sekä integroimisen tehokkaaseen läpiviemiseen. Kotimaisissa suuryrityksissä on aikaisemmin vallinnut ”not invented here” -tunnelmaa, mutta ilmapiiri on onneksi muuttunut avoimempaan suuntaan. Esimerkiksi kesällä 2016 Wärtsilä osti Tesin salkkuyritys Eniramin, joka tarjoaa korkean lisäarvon merenkulkuteknologioita.

Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat toimialoja koskevat todella suuret murrokset on nyt kunnolla tiedostettu suuryrityksissäkin. Yritysten johto on saanut omistajiltaan ja hallituksiltaan aiempaa vahvempaa tukea pienempien teknologiayhtiöiden ostamiseen osana suurempien yritysten omaa tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Uskon kansainvälisyyden merkityksen jatkuvan Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla, ja ylipäätään koko kansantaloudessamme. Yhtenä ilmiönä tästä on aasialaisten, ja etenkin kiinalaisten, toimijoiden selvä aktivoituminen suomalaisiin yrityksiin kohdistuneissa yrityskaupoissa ja sijoituksissa.

Digitalisaation myötä globaalin tason kilpailu työntyy vähitellen yhä useammalle toimialalle. Varsinkin pieniltä kotimarkkinoiltamme ponnistaville suomalaisille yhtiöille on tärkeää verkottua mahdollisimman tehokkaasti kansainvälisiin asiakkaisiin, oli kyse sitten B2B- tai B2C-liiketoiminnasta. Kansainväliset pääomasijoittajat ovat jo osoittaneet oman erityisarvonsa tuomalla osaamisensa ja verkostonsa lisäksi ”shoot for the stars” -asenteen usean kotimaisen, voimakkaasti kansainvälistyvän kasvuyhtiön tueksi.

Totuus paljastuu exit-hetkellä. Ovatko pääomasijoittajat onnistuneet usean vuoden arvonluontityössään yritysten kanssa? Jos kyllä, kaikki voittavat, myös yhteiskunta. Ex-portfolioyhtiömme Visedon osti tanskalainen miljarditason Danfoss, joka tarjosi pienelle yhtiölle erinomaisen uuden kodin. Danfossin tarjoaman tuen avulla Visedolle avautuu aivan eri tason mahdollisuus kasvattaa ympäristöystävällisen liiketoimintansa painoarvoa niin globaaleilla asiakasmarkkinoillaan kuin sisäisten resurssiensa vahvistamisessa yhtiön kotikaupungissa Lappeenrannassa.