Pk-yritykset ja sijoittajat, tarjolla kilpailuetua kestävyydestä!

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pia Santavirta

Toimitusjohtaja

Kilpailukyvystään huolehtivat pienet ja keskisuuret yritykset panostavat kestävyyteen, eli oman toimintansa vastuullisuuteen sekä toiminnan myönteisiin vaikutuksiin yhteiskuntaan ja ympäristöön. Myös pääomasijoittajat näkevät kestävyydessä arvonluontimahdollisuuden.

EU-sääntely on jo tuonut suurille yli 500 henkilön yrityksille vaatimukset ilmastovaikutusten raportointiin. Lisää sääntelyä seuraa vuonna 2025, jolloin EU:n yritysvastuulakihanke astuu näillä näkymin voimaan. Finanssialaa on säännelty jo etujoukoissa vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Tämä tarkoittaa pienille ja keskisuurille yrityksille sitä, että pelkästään alihankintaketjuissa mukana pysyminen, kasvurahoituksen saamisesta puhumattakaan, edellyttää jatkossa näyttöjä oman toiminnan ilmastovaikutuksista ja kestävyyden toteutumisesta, riskien tunnistamisesta ja niihin varautumisesta.

Lähes puolella suomalaisista yrityksistä on konkreettisia vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita

Tesin marraskuussa 2022 tekemän kasvuyrityspulssin mukaan suomalaisista yrityksistä 46 % on asettanut konkreettisia vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita. Teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä informaation ja viestinnän toimialoilla yli puolet yrityksistä ilmoitti asettaneensa tavoitteita. Toimialavertailun häntäpäästä löytyy puolestaan rakentamisen toimiala, jossa ainoastaan 34 % yrityksistä on asettanut vastuullisuustavoitteita.

Yleisimpiä ovat muuhun ympäristön kuormitukseen, kuten esimerkiksi energiaan, jätteisiin sekä veden- ja maankäyttöön, liittyvät tavoitteet. Päästöjen vähentämistä tavoittelee lähes kolmasosa tavoitteita asettaneista yrityksistä. Tavoitteet jakautuvat myös hyvin luonnollisesti toimialojen kesken. Teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimialat tähtäävät selkeästi ympäristön kuormituksen ja päästöjen vähentämisen investointeihin. Informaation ja viestinnän toimiala taas on kiinnittänyt enemmän huomiota henkilöstöön sekä kyber- ja tietoturvaan liittyviin tavoitteisiin.

Kestävyys on pääomasijoittajille peruslähtökohta ja mahdollisuus arvonluontiin

Selvitimme myös suomalaisten pääomasijoittajien omaa kestävyyttä tammikuussa 2023. Listaamattomiin startup- ja kasvuyhtiöihin sijoittavista pääomasijoittajista 94 % pitää kestävyyttä osana omaa strategiaansa. Pääomasijoittajat näkevätkin kestävän kehityksen mielenkiintoisena arvonluontimahdollisuutena:

  • Kestävästi toimivat yritykset hallitsevat riskejään paremmin ja tuottavat paremmin.
  • Vastuullisuuskehitystään mittaavat ja siitä viestivät yhtiöt kykenevät houkuttelemaan parempia osaajia työntekijöiksi, ja ne ovat kilpailukykyisiä toimijoita hankintaketjuissa.
  • Vastuullisuus näkyy lopulta myös yrityksen arvossa, mikä kiinnostaa niin sijoittajia kuin yrityksen muita omistajia.

Kestävästi toimivat yritykset hallitsevat riskejään paremmin ja tuottavat paremmin.

- Pia Santavirta

Käytännössä pääomasijoittajista yli puolet tekee kohdeyhtiökohtaisen ESG-arvioinnin päättääkseen, voidaanko yritykseen sijoittaa vai ei. Lisäksi arvioinnin tehneistä sijoittajista 59 % käyttää kerättyä tietoa arvonluontisuunnitelman pohjana, ja 41 % kirjaa havaitut puutteet korjattaviksi asioiksi sijoitussopimuksiin. Näin varmistetaan, että arvonluontimahdollisuuksiin tartutaan, ja että kestävyyttä johdetaan aktiivisesti startup- ja kasvuyhtiöissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi pääomasijoittajan omistusaikana.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Siksi on yhteiskuntamme kannalta erityisen tärkeää, että Suomessa on sellaisia sijoittajia ja omistajia, jotka edistävät aktiivisesti sijoituskohteiden kestävyyskehitystä osana sijoitustoimintaansa. Pääomasijoittajilla onkin suuri vastuu viedä noin 600 listaamattoman startup- ja kasvuyritysten joukkoa kestävyysmittareilla vahvasti eteenpäin omistuskaudellaan.

Myös Tesi valtion omistamana sijoitusyhtiönä tukee kestävyyskehitystä pääomasijoitusalalla. Tesin sijoituksista 70 % kohdistuu startup- ja kasvuyhtiöihin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Rahastosijoittajana ja jakamalla tietoa pääomasijoitusalan kehityksestä Tesillä on ainutlaatuinen mahdollisuus kirittää suomalaisten pääomasijoittajien parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja kestävän kehityksen saralla. Haluamme vaikuttaa toiminnallamme laaja-alaisesti startup- ja kasvuyhtiöiden kestävään kehitykseen huomioiden vastuullisuuden kaikki osa-alueet ympäristöstä, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan. Näin saavutamme yhdessä enemmän, ja teemme töitä suomalaisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisen eteen. Tästä hyötyvät sekä sijoittajat että laajemmin koko Suomi.

Alkuperäinen Uuden Suomen kumppanisisältönä julkaistu blogiteksti.

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter | LinkedIn Uutiskirje