Ennätykselliset kasvupanokset markkinaan – Tesin puolivuotiskatsaus 2018

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2018

– Tesi teki uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 87 miljoonalla eurolla (37).
– Tesin ja sen kanssasijoittajien Suomeen kohdistuneet sijoitukset yhteensä 327 miljoonaa euroa (308)
– Tesin kansainväliset sijoittajakumppanit sijoittivat suomalaisyrityksiin yhteensä 85 milj. euroa (27).
– Tulos verojen jälkeen oli 46 (45) milj. euroa.

Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse kommentoi katsauskautta:

”Suomen venture capital –markkinassa jatkuu positiivinen kehitys ja kansainvälistyminen, mikä on heijastunut myös suomalaisten venture capital -rahastojen parantuneeseen tuottokehitykseen.

Kasvusijoituksissa ja yritysjärjestelyissä näkyy sekä rahoituslähteiden monipuolistuminen että yritysten uudistushalu ja innovatiivisten liiketoimintamallien etsiminen.

Sijoitustoiminnassa alkuvuosi oli erittäin vilkas. Teimme uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 87 milj. eurolla. Kansainväliset sijoittajakumppanimme ja kohderahastomme tekivät suomalaisyrityksiin sijoituksia 85 milj. eurolla.

Aktiivisena omistajana pyrimme vauhdittamaan kohdeyrityksiämme vahvaan ja kestävään kasvuun. Hyvä tuloskehityksemme on seurausta sekä rahastojen että suorien kohdeyhtiöidemme menestyksestä. Katsauskaudella merkittäviä tapahtumia kohdeyrityksissämme oli esimerkiksi puolijohdelasereita valmistavan nLightin menestyksekäs listautuminen sekä useiden palveluyhtiöiden vahva kehitys.

Digitalisaatio, tiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen ja tekoälyn kehittyminen tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Perustimme uuden Chief Digital Officer -position vahvistamaan valmiuksiamme tukea kohdeyrityksiämme digitalisaatioon ja teknologiseen murrokseen liittyvissä kysymyksissä sekä kehittämään omaa toimintaamme vastaamaan muuttunutta liiketoimintaympäristöä.

Sijoittajana voimme tehdä paljon kestävän kehityksen edistämiseksi yhdessä kumppaniemme ja kohdeyhtiöidemme kanssa. Katsauskauden aikana aloitimme vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen tähtäävän pilotin yhdessä Upright Projectin kanssa. Tavoitteena on luoda entistä kattavampaa ymmärrystä yritysten kokonaisvaltaisista vaikutuksista ympäristöön, ihmisten terveyteen sekä yhteiskuntaan.”

Toimintaympäristö

Suomen venture capital -markkinassa jatkuu vahva kansainvälistyminen. Suurimmat rahoituskierrokset ovat olleet pääosin kansainvälisten sijoittajien johtamia. Suomessa on tehty 25 kpl kookkaita, yli 10 milj. euron later stage venture-rahoituskierroksia vuodesta 2013 lähtien. Tesi on ollut näistä mukana 18:ssa joko suoraan tai rahastosijoitustensa kautta. Lähes kaikissa Tesin tekemissä suorissa venture capital -sijoituksissa on ollut mukana kansainvälisiä sijoittajia. Kotimaiseen venture capital -markkinaan on perustettu myös uusia rahastoyhtiöitä tukemaan varhaisemman vaiheen kasvuyritysten riskinottoa.

Sijoittajien kannalta haasteena on yritysten historiallisesti korkeahkot arvostustasot, koskien sekä venture capital- että myöhemmän vaiheen kasvu- ja yritysjärjestelysijoituksia. Vallitsevassa markkinatilanteessa korostuu sijoittajien tarve luoda sijoituksiin arvoa omalla osaamisellaan ja verkostoillaan. Esimerkiksi sopivien hankkeiden löytäminen edellyttää uudentyyppisten lähestymistapojen ja rahoitusstruktuurien hyödyntämistä. Kansainvälisyys näkyy myös Tesin kasvusijoituksissa ja teollisissa sijoituksissa, joissa monet portfolioyhtiömme tähtäävät kansainvälisille markkinoille.

Sijoitustoiminta

Alkuvuosi oli operatiivisesti erittäin aktiivinen. Tesi teki sijoituksia ja sijoitussitoumuksia katsauskauden aikana yhteensä 87 milj. eurolla.

Rahastosijoittamisen puolella sijoitussitoumuksia annettiin viiteen rahastoon yhteensä 39 milj. eurolla. Näistä uusia suomalaisia rahastotiimejä oli kaksi, Saari Partners ja Maki.vc.

Suoria sijoituksia tehtiin 48 milj. eurolla yhteensä 18 yritykseen. Ensisijoituksia tehtiin yhdeksään yhtiöön (KotiSun, Viria, Kaiku Health, Superpark, Iceye, Zervant, GRK-konserni, Zsar ja Oura). Katsauskauden aikana toteutui kaksi irtautumista (Talenom Oyj ja Cavitar).

Kymmenessä Tesin alkuvuoden aikana tekemässä suorassa sijoituksessa oli mukana kansainvälisiä kanssasijoittajia, jotka sijoittivat kohdeyrityksiin yhteensä 43 milj. euroa. Näitä yrityksiä olivat esimerkiksi Iceye ja Oura. Tesin kansainväliset kohderahastot tekivät sijoituksia neljään suomalaisyritykseen yhteensä 42 milj. eurolla. Kansainväliset sijoittajat tuovat pääoman lisäksi osaamista ja verkostoja suomalaisten kasvuyritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi.

Tulos, tase ja kassavirta

Vahvan pääomasijoitustoiminnan seurauksena katsauskauden tulos oli 46 milj. euroa verojen jälkeen.

Pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 63,4 milj. euroa: rahastosijoitusten nettovoitot olivat 41,9 milj. euroa ja suorien sijoitusten nettovoitot 22 milj. euroa. Rahastojen nettovoitot kertyivät suurelta osin alkuvuoteen osuneista poikkeuksellisen merkittävistä rahastojen irtautumisista (esimerkiksi Spotify). Suorien sijoitusten nettovoitto kertyi lähes kokonaan realisoitumattomasta käyvän arvon muutoksesta, jota kerrytti usean kohdeyhtiön vahva kasvu ja kehittyminen liiketoimintastrategian toteuttamisessa.

Tesin toiminnassa kertyneet voittovarat olivat katsauskauden lopussa 370 milj. euroa.

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 1 069 milj. euroa ja yhtiön oma pääoma oli 1 024 milj. euroa. Katsauskauden aikana yhtiön sijoituksista palautui varoja yhteensä 64,4 milj. euroa, ja nettokassavirta oli -24,8 milj. euroa. Rahastosijoitustoiminnan sijoituksista palautui 57,8 milj. euroa. Suorista sijoituksista palautui 6,6 milj. euroa.

Hallinnoitavat pääomasijoitukset

Tesin hallinnoitavien pääomasijoitusten kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1 241 milj. euroa. Hallinnoitaviin pääomasijoituksiin sisältyy Tesin sijoitusten lisäksi Tesin hallinnoimien Kasvurahastojen Rahastojen sijoitukset.

Loppuvuoden näkymät

Euroopan investointipankki (EIP) ja Tesi sopivat rahoitusohjelmasta, jolla kanavoidaan EU:n ESIR-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun. Tesin hallinnoimalla rahoituksella suunnataan yhteensä 100 miljoonaa euroa pk- ja midcap-yrityksiin. Rahoitus mahdollistaa aikaisempaa suuremmat rahoituskierrokset sekä panostuksen myös riskipitoisempiin aikaisen vaiheen pääoma- ja tutkimusintensiivisiin yrityksiin.

Mikael Niemi aloitti elokuussa sijoitusjohtajana Kasvusijoitukset ja teolliset sijoitukset -tiimissä, Elisa Lehmusniemi aloitti johdon assistenttina ja Juha Lehtola palasi takaisin Tesiin Venture Capital -sijoitustiimin johtajaksi. Henri Hakamo aloitti syyskuussa Chief Digital Officerina (CDO).

Suorissa sijoituksissa sijoitusaktiviteetin odotetaan jatkuvan vilkkaana myös loppuvuoden aikana. Hankevirta on laadukasta useilla sektoreilla ja rahoituskierrosten koon osalta trendi on edelleen kasvava. Rahastojen sijoitusvolyymien odotetaan nykymarkkinatilanteen valossa pysyvän odotetulla, hyvällä tasolla ja samalla irtautumismarkkinan odotetaan pysyvän myös rahastoille suotuisana. Rahastosijoitusten hankevirrassa aktiviteetti painottuu venture capital -toimijoihin. Nousevana trendinä nähdään, että uudet tiimit ovat entistä keskittyneempiä kapeampaan erikoistumisalueeseen esimerkkinä mm. vaikuttavuussijoittaminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti valtion kaivossijoitukset keskitetään Suomen Malmijalostus Oy:öön. Järjestelyyn liittyen Tesi tulee irtautumaan sijoituksistaan Keliber Oy:ssä, Ferrovan Oy:ssä ja Sotkamo Silver Ab:ssa loppuvuoden aikana.

Tesi on myynyt Cubera Private Equityn hallinnoimalle rahastolle rahasto-osuutensa kahdeksasta ulkomaisesta yritysjärjestelyrahastosta elokuun lopussa. Myynnistä saadut voitot sekä rahastoissa tapahtuneet merkittävät irtautumiset selittävät osaltaan alkuvuoden erittäin hyvää tuloskehitystä. Vastaavia kertaeriä ei ole tällä hetkellä tiedossa loppuvuodelle, ja tuloskehityksestä odotetaan alkuvuotta maltillisempaa. Ilman merkittävää markkinamuutosta Tesillä on kuitenkin tulossa neljäs vahva tuottovuosi menestyksekkään pääomasijoitustoiminnan seurauksena.

Lue lisää: Tesin puolivuotiskatsaus H1 2018

Lisätietoja:
Jan Sasse, toimitusjohtaja, Tesi
+358 40 861 9151, jan.sasse@tesi.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa ja sijoituskohteenamme on suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomen seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Seuraa menestystarinoita www.tesi.fi / dtg.tesi.fi / @TesiFII