Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä hyvä vuosi 2005: tulos nousi 33 milj. euroon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiön Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosi 2005 oli tuloksellisesti hyvä. Sekä rahastoista että yhtiön omasta taseesta tehtiin menestyksekkäitä irtautumisia. Teollisuussijoitus vakiinnutti asemansa Suomen merkittävimpänä siemenvaiheen yritysten riskirahoittajana. Sijoitustoiminnan painopistealueita olivat myös kasvuyrityksiin sijoittavat venture capital -rahastot ja alueelliset rahastot.

Vuoden 2005 lopussa Teollisuussijoitus oli sijoittajana rahastojen kautta tai suoraan yhteensä 422 yrityksessä. Niistä 317 oli alkuvaiheen yrityksiä ja 105 kypsemmän vaiheen yrityksiä. Teollisuussijoituksen toimiessa kanssasijoittajana saatiin alkavan yritystoiminnan edistämiseen kanavoitua merkittävästi myös yksityistä pääomaa.

Uusia sijoitussitoumuksia emoyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy teki 104,7 miljoonalla eurolla, joista 42 milj. euroa tehtiin rahastoihin ja 12,7 milj. euroa suoraan kohdeyrityksiin. Siemenrahoitusohjelmaa varten perustetulle Start Fund I Ky -rahastolle yhtiö antoi 50 miljoonan euron sitoumuksen.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset hankintahintaan ja sijoitussitoumukset olivat tilikauden lopussa yhteensä 325,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisen tilikauden loppuun verrattuna 43,7 milj. euroa. Sijoitusten osuus oli 177,8 milj. euroa, jotka jakaantuivat rahastoihin 148,3 milj. euroa ja suoriin kohdeyhtiöihin 29,5 milj. euroa. Maksamattomat sijoitussitoumukset olivat yhteensä 147,8 milj. euroa, joista rahastoihin kohdistui 144,2 milj. euroa ja suoriin sijoituksiin 3,6 milj. euroa.

Emoyhtiön tilikauden tulos nousi 33 miljoonaan euroon, kun vuonna 2004 se oli 8 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 31 milj. euroa. Kannattavuuden kehittymiseen vaikutti myönteisesti irtautumisten kasvu toimialalla.


Sijoittajien luottamus alkuvaiheen riskisijoittamiseen parani

Vuonna 2005 Teollisuussijoitus vakiinnutti asemansa Suomen merkittävimpänä alkuvaiheen yritysten riskirahoittajana sekä euro- että kappalemäärällä arvioiden.

Hankevirta Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelmaan jatkui runsaana koko vuoden. Kertomusvuonna ohjelmassa tehtiin yhteensä 47 ensi- tai jatkosijoituspäätöstä, joiden yhteenlaskettu arvo oli 10,8 milj. euroa. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus yhdessä siemensijoituksessa vaihteli 50 000 euron ja miljoonan euron välillä, ollen keskimäärin 290 000 euroa.

Vuoden 2005 loppuun mennessä siemenrahoitusohjelmassa oli tehty sijoitus 56 kohdeyritykseen. Pääomia ne tarvitsivat erityisesti tuotekehityksen loppuunsaattamiseen, markkinoille pääsyyn ja jakelukanavien rakentamiseen.

Noin 30 % alkuvaiheen sijoituksista tehtiin pääkaupunkiseudulle ja loput eri puolille maata.

Sijoitukset ovat jakautuneet monille toimialoille, tieto- ja viestintäteknologian sekä elektroniikan ollessa kuitenkin muita vahvempia. Myös energia- ja ympäristöalan sijoituskohteita on useita.

Siemenrahoitusohjelmassa Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaisiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin yhdessä bisnesenkeleiden eli kokeneiden yrittäjien tai yritysjohtajien sekä pääomasijoitusrahastojen kanssa.

Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelmaa varten maaliskuussa 2005 perustaman Start Fund I Ky -rahaston pääoma on 50 milj. euroa. Ohjelma on kahden ensimmäisen toimintavuotensa perusteella arvioituna vakiintunut noin 50 sijoituksen ja 10–15 milj. euron vuositasolle.


Teollisuussijoitus aktiivisemmassa roolissa uusien rahastojen perustamisessa

Tilikauden 2005 aikana Teollisuussijoitus teki uusia sijoitussitoumuksia yhdeksään pääomasijoitusrahastoon yhteensä 92 miljoonalla eurolla, edellä mainittu Start Fund I Ky mukaan luettuna.

Uusia venture capital -rahastoja (eli julkisesti noteeraamattomiin alku- ja varhaisen kasvuvaiheen yrityksiin sijoittavia rahastoja) perustettiin vuonna 2005 hieman edellisvuotta vilkkaammin. Teollisuussijoitus otti aiempaa aktiivisemman roolin ja pyrki toimillaan edistämään rahastojen syntymistä. Yhtiö osallistui neljän uuden rahaston perustamiseen: Eqvitec Technology Mezzanine Fund II Ky, Finn-Thai Technology Fund Ky, Seedcap II Ky ja Sentica Kasvurahasto II Ky.

Teollisuussijoitus osallistui myös kahteen vuonna 2005 perustettuun alueelliseen pääomasijoitusrahastoon: Midinvest Fund PH I Ky ja Wedeco Seed Fund I Ky. Rahastot sijoittavat aikaisen ja kasvuvaiheen yrityksiin sekä yritysjärjestelyihin.

Vuonna 2005 Teollisuussijoitus teki yhden uuden private equity -rahastosijoituksen (eli sijoituksia myöhäisemmän kasvuvaiheen yrityksiin mm. yritysjärjestelytilanteissa) antamalla 10 milj. euron sijoitussitoumuksen CapMan Buyout VIII LP -rahastolle, joka sijoittaa pohjoismaisiin yrityksiin.

Teollisuussijoitus on sijoittanut myös bioalalla toimiviin venture capital -rahastoihin. Vuonna 2005 toteutettiin edellisvuonna tehty päätös antaa 10 miljoonan euron sijoitussitoumus hollantilaiselle Life Sciences Partners III -rahastolle, joka sijoittaa eurooppalaisiin bioalan yrityksiin ja jolla on aktiivinen Suomi-strategia. Kertomusvuonna tehtiin lisäksi sijoituspäätös 10 milj. euron sijoituksesta CapMan Life Science IV -rahastoon maaliskuussa 2006.

Kertomusvuonna selvitettiin yksityisten sijoittajien halukkuutta sijoittaa kaivannaisteollisuudelle suunnattuun riskirahastoon. Riittävää kiinnostusta ei muiden sijoittajien keskuudessa kuitenkaan ollut. Tilikauden jälkeen päätettiin Teollisuussijoituksen oman kaivannaisteollisuuden rahoitusohjelman käynnistämisestä.


Kasvuyritysten riskirahoituksessa merkittäviä irtautumisia

Vuonna 2005 suoria ensi- ja jatkosijoituksia kohdeyrityksiin tehtiin kaikkiaan 12,7 miljoonalla eurolla. Hyvä suhdannekehitys ja markkinatilanne vaikuttivat vuonna 2005 useaan irtautumiseen sekä suorissa sijoituksissa että rahastosijoituksissa.

Tilikauden päättyessä Teollisuussijoituksella oli suoria sijoituksia yhteensä 14 yhtiöön. Niille on annettu sijoitussitoumuksia yhteensä 37,8 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen kaikkiaan 325,6 milj. euron voimassaolevista sijoitussitoumuksista tämä suorien sijoitusten salkku edustaa 10,1 prosenttia.

Vuonna 2005 Teollisuussijoitus teki kolme uutta ensisijoitusta yhteensä 10,1 milj. eurolla:

  • Intune Circuits Oy on valmistaa radiotaajuisessa etätunnistuksessa käytettäviä RFID-antenneja
  • Ipsat Therapies Oy kehittää ratkaisuja antibioottien sivuvaikutuksiin
  • Keycast Oy on Pohjoismaiden suurin teräsvalukonserni

Jatkosijoituksia Teollisuussijoitus teki kahteen salkussa jo olevaan yhtiöön yhteensä 2,6 milj. eurolla:

  • Biotie Therapies Oy:n lääkekehityksen ja lääketutkimuksen alueita ovat tulehdustautien ja riippuvuussairauksien hoito sekä verisuonitukosten hoito ja esto
  • Kalvinit Oy on ilmeniittiä etsivä malminetsintäyhtiö

Teollisuussijoitus irtautui kokonaan kahdesta sijoituksesta vuonna 2005 ja sopi yhdestä irtautumisesta, joka toteutui 2006:

  • Setec Oy kehittää ja valmistaa äärimmäistä turvallisuutta edellyttäviä tuotteita kuten passeja, henkilökortteja, EMV- ja SIM-kortteja
  • Detection Technology Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ilmaisinteknologiaa kuten teollisuuden läpivalaisulaitteita ja lääketieteen kuvantamislaitteita
  • A-Katsastus Oy on Suomen johtava yksityinen ajoneuvojen katsastus-, rekisteröinti- ja kuljettajatutkintopalveluita tarjoava yritys

Teollisuussijoitus tarjoaa myöhemmän vaiheen kasvuyrityksille pääomasijoituksia kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Teollisuussijoitus osallistuu suoriin sijoituksiin yhdessä muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Yhtiön osuus näissä myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin suunnattavissa pääomasijoituksissa on 1 – 5 milj. euroa.


Tulevaisuuden näkymiä

Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola arvioi tuloskehityksen jatkuvan hyvänä myös vuonna 2006:

– Teollisuussijoitus lisää riskirahoituksen tarjontaa erityisesti alueilla, joilla on kasvumahdollisuuksia. Siemenvaiheen yritysten ohella myös kasvuyrityksiin sijoittavat venture capital -rahastot tulevat olemaan merkittävän lisäpanostuksen kohteena. Suorien sijoitusten määrä kasvaa kohteissa, joissa yksityisten sijoittajien passiivisuudesta johtuen sijoitustoimintaa ei voida toteuttaa rahastomuodossa.

Siemenrahoitusohjelman 50 miljoonaa euroa tulee nykyisellä vauhdilla kokonaan sijoitetuksi neljässä vuodessa eli arviolta vuoden 2007 aikana, jolloin ohjelmassa on tehty sijoitus yhteensä 100–120 kohdeyritykseen. Vuonna 2007 on tarkoitus perustaa Start Fund II Ky -rahasto, jonka suunniteltu pääoma on 50 milj.euroa.

Kaivosrahastohanke on tilikauden päättymisen jälkeen päätetty muuttaa rahoitusohjelmaksi, jonka puitteissa tehdään kaivosalan sijoituksia. Rahaston perustamiseen ei löytynyt riittävästi yksityistä pääomaa.


Yhtiökokouksen päätöksiä

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yhtiökokous päätti kokouksessaan 27.3.2006, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista 46,8 milj. eurosta ei jaeta osinkoa tilikaudelta 2005.

Teollisuussijoituksen hallitukseen vuonna 2006 yhtiökokous valitsi Keski-Suomen TE-Keskuksen johtajan Heikki Aurasmaan jatkamaan puheenjohtajana, jatkavina hallituksen jäseninä hallituksen puheenjohtajan Johanna Ikäheimon Lappset Group Oy:stä, professori Antti Paasion Turun kauppakorkeakoulusta ja toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roineen Suomen Pörssisäätiöstä sekä uusina hallituksen jäseninä toimitusjohtaja Matti Luukkosen IS-Print Oy:stä, neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalon valtiovarainministeriöstä ja teollisuusneuvos Heikki Vesan kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa ensisijaisesti pääomasijoitusrahastoihin. Sijoituksia tehdään myös yrityksiin. Kohteena ovat kaikki toimialat ja erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yritystoiminta, joihin ilman Teollisuussijoitusta ei kanavoidu riittävästi yksityistä pääomaa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten siemenvaiheeseen, kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Yhtiö osallistuu kanssasijoittajana enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 330 miljoonaa euroa.


Vuosikertomus:

pdf-tiedosto: www.teollisuussijoitus.fi/yhtio/vuosikertomus.html


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Juha Marjosola, puh. 050 62 636, juha.marjosola@teollisuussijoitus.fi

www.teollisuussijoitus.fi