Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Talenom Oyj
Yhtiötiedote 20.5.2015 kello 8:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Talenom Oyj:n (”Talenom” tai ”Yhtiö”), joka on yksi Suomen johtavista ja nopeimmin kasvavista tilitoimistoalan yrityksistä, hallitus on päättänyt hakea Yhtiön osakkeiden listausta kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (”First North”) sekä päättänyt järjestää yleisölle, Yhtiön henkilöstölle ja institutionaalisille sijoittajille suunnattavan listautumisannin (”Listautumisanti”).

Listautumisanti alkaa 20.5.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 3.6.2015 kello 16.30. Talenom tarjoaa listautumisannissa merkittäväksi enintään 2 044 119 uutta osaketta merkintähinnalla 7,36 euroa osakkeelta.

Listautumisanti lyhyesti:

 • Listautumisannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan merkittäväksi institutionaalisille sijoittajille (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”).
 • Talenom tarjoaa merkittäväksi Listautumisannissa enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) ja Listautumisannissa saatava uusi pääoma on noin 15 miljoonaa euroa ennen Listautumisantiin liittyviä kustannuksia, mikäli Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.
 • Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta (”Merkintähinta”) on 7,36 euroa ja Henkilöstöannissa kymmenen prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 6,62 euroa.
 • VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita vähintään 1 500 000 euron edestä. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 10,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 2,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautu-misannin jälkeen, mikäli Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.
 • Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita vähintään 900 000 euron edestä. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 1,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen, mikäli Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ovat kumpikin sitoutuneet merkitsemään 2 500 000 euron edestä Tarjottavia Osakkeita, kuitenkin siten ettei kummankaan tahon osuus Yhtiön kaikista osakkeista Listautumisannin jälkeen ylitä 17 prosenttia. Kyseiset tahot ovat ilmoittaneet maksavansa Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat kuittaamalla ne niillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat yhteensä noin 33,2 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 9,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen merkin-täsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.
 • Harri, Markus ja Jaakko Tahkola ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä 422 500 euron edestä Tarjottavia Osakkeita. Kyseiset tahot ovat ilmoittaneet maksavansa Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat kuittaamalla ne niillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Harri ja Markus Tahkola antavat merkintäsitoumuksensa Henkilöstöannissa ja Jaakko Tahkola Yleisöannissa. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat yhteensä noin 3,1 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 0,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.
 • Kaikki edellä mainitut merkintäsitoumukset kattavat yhteensä noin 52,3 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 14,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja että Suomen Teollisuussijoitus Oy:n, Keskinäinen Elä-kevakuutusyhtiö Eteran sekä Harri, Markus ja Jaakko Tahkolan merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.
 • Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 39,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 28,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään.
 • Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, etteivät osakkeenomistajat ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana. Yhtiön nykyisten osakeomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on noin 71,6 prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että nykyomistajille ei allokoida lisää Tarjottavia Osakkeita. Yhtiön nykyisten osakeomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on noin 81,8 prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että nykyomistajien etukäteen antamat merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.5.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 3.6.2015 kello 16.30.
 • Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Listautumisannin keskeyttämiseen. Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 27.5.2015 kello 16.30.
 • Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 11.6.2015 kaupankäyntitunnuksella ”TNOM”.
 • Listautumisannin Pääjärjestäjänä toimii Summa Capital Oy. Summa Capital Oy:n osoite on Bulevardi 6 A 9, 00120 Helsinki.
 • Listautumisannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy (”Merkintäpaikka”).
 • Listautumisantia koskeva listalleottoesite sisältäen Listautumisannin ehdot julkaistaan tänään 20.5.2015 Yhtiön internetsivuilla (www.talenom.fi/listautumisanti).

Toimitusjohtaja Harri Tahkola kommentoi:
”Talenom on yli neljäkymmentävuotisen historiansa aikana kasvanut yhdeksi Suomen merkittävimmistä valtakunnallisista tilitoimistoista. Olemme toiminnassamme yhdistäneet henkilökohtaisen palvelun automatisoituihin taloushallinnon prosesseihin. Kaiken tekemisemme lähtökohtana on asiakkaiden menestyksen tukeminen. Perheyhtiön toimitusjohtajana koen tärkeäksi kehittää Talenomia pitkäjänteisesti Suomen arvostetuimmaksi tilitoimistoksi. First North -listautuminen on merkittävä askel osana tarinaamme. Olemme nyt voimakkaassa kasvun vaiheessa toimialalla, jossa markkinoiden pirstaleisuus avaa meille merkittäviä uusia orgaanisen kasvun mahdollisuuksia. Listautumisannilla kerättävillä varoilla mahdollistamme vieläkin nopeamman orgaanisen kasvun. Laajempi omistuspohja tarjoaa meille hyvän kasvualustan.”

Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Juuso Puolanne kommentoi:

”Talenomilla on menossa useita laajentumishankkeita ja listautumisannin myötä saatavilla pääomilla Yhtiö pystyy vauhdittamaan kasvuaan. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön omistuspohjan laajentamisen ja antaa uusille sijoittajille mahdollisuuden olla mukana tässä kasvutarinassa.”


Listautumisen taustat ja syyt

Talenom on yksi Suomen johtavista ja nopeimmin kasvavista tilitoimistoalan yrityksistä.

Talenom tarjoaa asiakkailleen valtakunnallisesti laajan valikoiman tilitoimistopalveluja ja muita liiketoimintaa tukevia juridiikkaan, verotukseen sekä talouteen liittyviä neuvonantopalveluita. Yhtiön toimintamalli poikkeaa perinteisestä tilitoimistomallista siten, että asiakaspalvelu ja talousprosessien ulkoistuspalveluiden palveluntuotanto on eriytetty toisistaan. Asiakkaan ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii paikallinen asiakaspäällikkö. Varsinainen palvelutuotanto tapahtuu Yhtiön palvelukeskuksissa Oulussa ja Tampereella. Yhtiön kaikilla tilitoimistoasiakkailla on lisäksi mahdollisuus ottaa maksutta käyttöönsä Yhtiön taloushallinnon sähköinen työkalu Talenom Online sekä älypuhelinsovellus, jotka sekä helpottavat asiakkaan päivittäistä talouden hallintaa että toimivat tehokkaana rajapintana asiakkaan ja Talenomin välillä palveluntuotannossa.

Yhtiön johto uskoo, että henkilökohtainen palvelu, tehokkaat toimintamallit ja sähköisten palvelujen käyttäminen johtavat korkeaan laatuun ja kustannustehokkuuteen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan nykyinen toimintamalli on helposti skaalattavissa palvelemaan nykyistä suurempia asiakasmääriä.

Yhtiö pyrkii jatkamaan orgaanista kasvuaan seuraavilla toimenpiteillä:

 • Voimakas panostus uusasiakashankintaan. Yhtiön viime vuosien toteutunut kasvu on perustunut aktiiviseen myyntitoimintaan, johon Yhtiö aikoo panostaa myös jatkossa. Yhtiön tarkoituksena on rekrytoida lisää henkilöstöä myyntiin sekä myynnin tukitoimintoihin.
 • Edelläkävijyyden säilyttäminen palvelutarjonnassa. Yhtiö kehittää jatkuvasti palveluidensa laatua, selkeyttä ja kustannustehokkuutta palvelujen digitalisoinnilla sekä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja.
 • Lisämyynti nykyisille asiakkaille. Asiantuntijapalveluiden osuus Yhtiön liikevaihdosta vuonna 2014 oli noin 6 prosenttia, mitä pyritään kasvattamaan. Tilitoimistoasiakkailla on lisääntyvissä määrin tarvetta erilaisille asiantuntijapalveluille, kuten yhtiölainsäädäntöön sekä sopimusjuridiikkaan liittyvät kysymykset tai sukupolvenvaihdosten sekä omistusjärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen. Asiakaspäälliköt tunnistavat aktiivisesti asiakkaiden tarpeita asiantuntijapalveluille.
 • Uusien liiketoimintakonseptien käyttöönotto. Esimerkkinä uudesta liiketoimintakonseptista on franchising-mallin käyttöönotto keväällä 2015. Franchising-mallissa itsenäiset yrittäjät toimivat Yhtiön asiakkaiden asiakaspäällikkönä paikkakunnilla, joilla Yhtiöllä ei ole omaa toimipistettä ja varsinainen palvelutuotanto tapahtuu Yhtiön omissa palveluyksiköissä.
 • Laajentuminen uusille maantieteellisille alueille. Yhtiö seuraa jatkuvasti uusien paikkakuntien potentiaalia ja suunnittelee laajentumista uusille paikkakunnille vuoden 2015 aikana joko omalla toimipisteellä tai franchising-mallilla. Yhtiö tutkii myös mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa ulkomaille.

Talenom pyrkii myös kehittämään ja tehostamaan sen palvelutuotannon prosesseja etenkin automaatioasteen nostamisella sekä läpimenoaikojen lyhentämisellä. Yhtiön tavoitteena on lisäksi sähköisen asioinnin määrän lisääminen sekä Yhtiön järjestelmien käyttöönottoprosessien yksinkertaistaminen ja helpottaminen.

Listautumisannin ensisijaisena tavoitteena on vauhdittaa Talenomin kasvustrategian toteuttamista ja nopeuttaa Yhtiön kasvua. Tavoitteena on myös lisätä Talenomin tunnettuutta ja kiinnostavuutta sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta ja vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta.

Tietoa Listautumisannista

Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.5.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 3.6.2015 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Listautumisannin keskeyttämiseen. Listautumisantia ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30–16.30 välillä. Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 27.5.2015 kello 16.30. Listautumisannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote annin keskeyttämisen jälkeen.

Kunkin Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta on 7,36 euroa ja Henkilöstöannissa kymmenellä prosentilla alennettu 6,62 euroa.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 24.4.2015 Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden lukumäärän korottamisesta yhteensä 3 150 000 uudella osakkeella. Yhtiön hallitus päätti 15.5.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen enintään 2 044 119 uutta osaketta Listautumisannissa. Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oyj:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 7 205 319 osakkeeseen. Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 39,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 28,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään.

Yhtiö on jättänyt tänään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland-markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella ”TNOM”. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First North -markkinapaikalla arviolta 11.6.2015.

Listautumisannin Pääjärjestäjänä toimii Summa Capital Oy. Listautumisannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 50 ja enintään 19 999 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumuksen Merkintäpaikan verkkopalvelussa osoitteessa www.fim.com. Erikseen sovittaessa Yleisöantiin osallistuva sijoittaja voi antaa Sitoumuksen myös FIM Sijoituspalvelut Oy:n konttoreissa FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun (asiakaspalvelu@fim.com, p. 09 6134 6250) antamien ohjeiden mukaisesti. FIM Sijoituspalvelut Oy vastaanottaa merkintäsitoumuksia Henkilöstöannissa merkintään oikeutetuille henkilöille annettujen ohjeiden mukaisesti. Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintäsitoumus käsittää vähintään 20 000 osaketta. Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumukset Pääjärjestäjältä / Merkintäpaikalta saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti (Pääjärjestäjän puh. + 358 20 743 0280, Merkintäpaikan puh. +358 9 6134 6250).

Yhtiö ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, että Yhtiö ei tietyin poikkeuksin ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana. Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, etteivät osakkeenomistajat ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana. Yhtiön nykyisten osakeomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on noin 71,6 prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että nykyomistajille ei allokoida lisää Tarjottavia Osakkeita. Yhtiön nykyisten osakeomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on noin 81,8 prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että nykyomistajien etukäteen antamat merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.

VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita vähintään 1 500 000 euron edestä. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 10,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 2,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen, mikäli Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.

Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita vähintään 900 000 euron edestä. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 1,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen, mikäli Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.

Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ovat kumpikin sitoutuneet merkitsemään 2 500 000 euron edestä Tarjottavia Osakkeita, kuitenkin siten ettei kummankaan tahon osuus Yhtiön kaikista osakkeista Listautumisannin jälkeen ylitä 17 prosenttia. Kyseiset tahot ovat ilmoittaneet maksavansa Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat kuittaamalla ne niillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat yhteensä noin 33,2 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 9,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.

Harri, Markus ja Jaakko Tahkola ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä 422 500 euron edestä Tarjottavia Osakkeita. Kyseiset tahot ovat ilmoittaneet maksavansa Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat kuittaamalla ne niillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Harri ja Markus Tahkola antavat merkintäsitoumuksensa Henkilöstöannissa ja Jaakko Tahkola Yleisöannissa. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat yhteensä noin 3,1 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 0,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.

Kaikki edellä mainitut merkintäsitoumukset kattavat yhteensä noin 52,3 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 14,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja että Suomen Teollisuussijoitus Oy:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sekä Harri, Markus ja Jaakko Tahkolan merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.

Listautumisannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Liitetty tieto tulee lukea esitteen yhteydessä, jotta saavutetaan kattava kuva Yhtiöstä.

Listalleottoesite

Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön internet-osoitteesta www.talenom.fi/listautumisanti sekä Pääjärjestäjän internet-osoitteesta www.summa.fi 20.5.2015 alkaen ja painettuna versiona 21.5.2015 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu, Pääjärjestäjän toimipisteestä Bulevardi 6 A 9, 00120 Helsinki sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Tärkeitä päivämääriä
Esite saatavilla 20.5.2015
Merkintäaika alkaa 20.5.2015 klo 10.00
Merkintäaika päättyy aikaisintaan 27.5.2015 klo 16.30
Merkintäaika päättyy 3.6.2015 kello 16.30
Lopullisen tuloksen julkistaminen (arvio) 4.6.2015
Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio) 10.6.2015
Kaupankäynti First Northissa Tarjottavilla Osakkeilla alkaa (arvio) 11.6.2015

Listautumisannin neuvonantajat Summa Capital Oy toimii annin Pääjärjestäjänä ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen, Yhtiön First North -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

TALENOM OYJ Hallitus

Lisätietoja: Harri Tahkola toimitusjohtaja, Talenom Oyj 0400 585 400 harri.tahkola@talenom.fi

 

Tiedote kokonaisuudessaan Talenom Oyj:n sivuilla: http://www.talenom.fi/fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut

 

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 14 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011–2014 oli 13 %. Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnalla ja sen palveluksessa on noin 500 työntekijää