Talenom Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Yhtiötiedote 4.6.2015 kello 15.40           

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Talenom Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti

Talenom Oyj:n (”Talenom” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt 4.6.2015, että 20.5.2015 alkanut listautumisanti toteutetaan ehtojen mukaisesti. Erityisesti henkilöstö- ja instituutioannit onnistuivat hyvin ja ne merkittiin yli Yhtiön asettamien tavoitteiden. Listautumisanti toi Yhtiöön runsaasti uusia tavoiteltuja osakkeenomistajia. Talenom saa 1 650 846 osakkeen liikkeeseenlaskusta noin 12 miljoonan euron varat ennen listautumisannissa Yhtiön maksettavaksi tulevia maksuja, palkkioita ja kuluja. Onnistuneen listautumisannin myötä Talenom saa uutta pääomaa Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen sekä vahvistaa taserakennettaan. Talenom saa listautumisannin myötä noin 550 uutta osakkeenomistajaa.

Osakekohtainen hinta instituutio- ja yleisöannissa oli 7,36 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 6,62 euroa osakkeelta. Talenomin markkina-arvo välittömästi listautumisannin jälkeen on noin 50 miljoonaa euroa.

Listautumisanti lyhyesti:

 • Talenomin hallitus päätti 4.6.2015 listautumisannin toteuttamisesta ja uusien osakkeiden allokaatiosta.
 • Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 258 511 Yhtiön osaketta, henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 113 802 Yhtiön osaketta ja instituutioantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 1 278 533 Yhtiön osaketta.
 • Listautumisannin kokonaisarvo on noin 12 miljoonaa euroa ennen listautumisannin maksuja, palkkioita ja kuluja.
 • Onnistuneen annin ja toteutuvan listautumisen myötä Yhtiö saa käyttöönsä 2 miljoonan euron suuruisen uuden seniorlainan, jota voidaan käyttää Yhtiön nykyisten juniorlainojen takaisinmaksuun.
 • Listautumisannin jälkeen Talenomilla on noin 590 osakkeenomistajaa ja Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 1 650 846 osakkeella 6 812 046 osakkeeseen.
 • Listautumisannin jälkeen Talenomin suurimmat osakkeenomistajat ovat Harri Tahkola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Markus Tahkola ja VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto.
 • Merkityt osakkeet rekisteröidään Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 9.6.2015 ja kaupankäynti Yhtiön osakkeella NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkaa arviolta 11.6.2015 kaupankäyntitunnuksella TNOM.
 • Kaikille instituutioantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden allokaatiosta sekä maksuohjeet arviolta 4.6.2015.
 • Kaikille yleisöantiin ja henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden allokaatiosta arviolta 10.6.2015.

Toimitusjohtaja Harri Tahkola kommentoi: ”Olen tyytyväinen listautumisantimme tulokseen. Erityisen iloinen olen henkilöstö- ja instituutioantien onnistumiseen yli asetettujen tavoitteiden sekä siihen, että yleisöanti mukaan lukien saimme yli 500 uutta omistajaa. Listautumisannilla keräämillämme varoilla mahdollistamme Talenomin entistä nopeamman orgaanisen kasvun. Kasvutarinamme juuret ovat vahvasti Suomessa. Perheyhtiön toimitusjohtajana koen tärkeäksi kehittää Talenomia pitkäjänteisesti Suomen arvostetuimmaksi tilitoimistoksi. Kiitän kaikkia antiin osallistuneita sijoittajia luottamuksesta. Toivotan kaikki uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi mukaan suomalaiseen kasvutarinaamme.”

Listautumisannin neuvonantajat Summa Capital Oy toimii annin Pääjärjestäjänä ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen, Yhtiön First North -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

TALENOM OYJ Hallitus

Lisätietoja:

Harri Tahkola toimitusjohtaja, Talenom Oyj
0400 585 400, harri.tahkola@talenom.fi

 

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 14 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011-2014 oli 13 %. Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnalla ja sen palveluksessa on noin 500 työntekijää.

 

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.talenom.fi

HUOMAUTUS: Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Talenom Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Summa Capital Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.