Talenom selvittää listautumista First North Finland -markkinapaikalle

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Lehdistötiedote 4.5.2015 kello 10.30  

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Talenom Oyj (”Talenom” tai ”Yhtiö”) on yksi Suomen johtavista ja nopeimmin kasvavista tilitoimistoalan yrityksistä. Yhtiö selvittää sen osakkeen listausmahdollisuutta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland –markkinapaikalle.

Mahdollisen listautumisannin ensisijaisena tavoitteena olisi vauhdittaa Talenomin kasvustrategian toteuttamista ja nopeuttaa Yhtiön kasvua.  Tavoitteena olisi myös lisätä Talenomin tunnettuutta ja kiinnostavuutta sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta ja vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta.

”Kasvuhistoriamme on vahva. Olemme nyt voimakkaassa kasvun vaiheessa toimialalla, jossa markkinoiden pirstaleisuus avaa meille merkittäviä uusia orgaanisen kasvun mahdollisuuksia. Toimialamme muutosten ajureina toimivat erityisesti voimakas digitalisaatio ja sähköistyminen, niin kirjanpitoaineiston kuin tiedonsiirronkin osalta. Toimialan haastajana meillä on mahdollisuus voittaa markkinaosuuksia palveluitamme skaalaamalla ja pitämällä edelleen erityisen hyvää huolta asiakkaistamme.  Visionamme on olla Suomen arvostetuin tilitoimisto”, toteaa Talenomin toimitusjohtaja Harri Tahkola.

Vuonna 1972 perustettu Talenom tarjoaa asiakkailleen valtakunnallisesti laajan valikoiman tilitoimistopalveluja ja muita liiketoimintaa tukevia juridiikkaan, verotukseen sekä talouteen liittyviä neuvonantopalveluita. Talenom on toiminnassaan yhdistänyt henkilökohtaisen palvelun automatisoituihin taloushallinnon prosesseihin. Yhtiöllä on oma vahva ohjelmistokehitysyksikkö ja se tarjoaa asiakkailleen myös edistyksellisiä sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenomin liikevaihto on aikavälillä 2011–2014 kasvanut keskimäärin 13 % vuodessa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa toimintamarkkinoitaan nopeampaa orgaanista kasvua. Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa vuonna 2013 oli noin 900 miljoonaa euroa ja alan vuoden 2014 liikevaihto kasvoi 3 % edellisvuoteen verrattuna.

Talenom Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat ovat Harri Tahkola 30 %, Markus Tahkola 21 %, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 16 % sekä Suomen Teollisuussijoitus 16 %. Muut osakkeenomistajat ovat pääosin Yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Summa Capital Oy toimii Yhtiön neuvonantajana ja listautumisannin toteutuessa annin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. 

TALENOM OYJ Toimitusjohtaja Harri Tahkola

Lisätietoja:

Harri Tahkola, toimitusjohtaja, Talenom Oyj 0400 585 400 harri.tahkola@talenom.fi

 

JAKELU: Keskeiset tiedotusvälineet www.talenom.fi

HUOMAUTUS:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä annettavia arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö taikka Summa Capital Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden ostamiseksi tai kehotukseksi tekemään tarjous arvopapereiden ostamiseksi, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin artiklan 3(2) määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on tarkoitettu ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities), ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Talenom lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon edistyksellisiä työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 14 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011–2014 oli 13 %. Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnalla ja sen palveluksessa on noin 500 työntekijää.