Teollisuussijoituksella 48 milj. euron tulos 2007: Onnistuneita irtautumisia, ennätysmäärä uusia sijoituksia

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy teki vuonna 2007 kolmannen peräkkäisen vahvan tulosvuoden: konsernin tulos oli 48,1 miljoonaa euroa. Pääomasijoitustoiminta oli aktiivista. Emoyhtiö teki uusia sijoitussitoumuksia yhteensä 167,6 milj. eurolla sekä irtautui neljästä yrityksestä kokonaan ja neljästä osittain. Lisäksi tytäryhtiö Start Fund I Ky teki sijoituksia 12,7 miljoonalla eurolla ja irtautui seitsemästä yrityksestä. Kertomusvuoden päättyessä Teollisuussijoituksen sijoitukset olivat yhteensä 469,4 milj. euroa, ja yhtiö oli sijoittajana suoraan sekä rahastojen kautta kaikkiaan 438 yrityksessä.

Teollisuussijoituksen sijoituksista 49 prosenttia (230,4 milj. euroa) oli kasvuyrityksiin sijoittavissa venture capital -rahastoissa, 17 prosenttia (80,7 milj. euroa) kypsemmän vaiheen yrityksiin sijoittavissa suuremmissa buyout- eli yritysjärjestelyrahastoissa, 13 prosenttia (60,6 milj. euroa) eri kasvuvaiheisiin sijoittavissa alueellisissa rahastoissa, 11 prosenttia (49,2 milj. euroa) suorina sijoituksia kasvuyrityksissä ja 10 prosenttia (48,5 milj. euroa) oli alkuvaiheen yrityksiin sijoittavan Start Fund I Ky -rahaston kohdeyrityksissä.

Toimialoista kertomusvuonna korostuivat energia ja ympäristö, lääketiede, kaivostoiminta, internet-teknologiat sekä palvelut.

– Suotuisassa markkinatilanteessa Teollisuussijoitus teki ennätysmäärän uusia sijoituksia ja onnistuneitten irtautumisten myötä vuosi oli yhtiöllemme jo kolmas peräkkäinen vahva tulosvuosi, kertoo toimitusjohtaja Juha Marjosola.

– Ympäristöä ja energiaa säästäviä teknologioita kehittäviä cleantech-yrityksiä salkussamme on jo parikymmentä. Ilmastonmuutoksen hallintaan ja kestävän kehityksen vaatimuksiin liittyvät hankkeet tarjoavat jatkossa kasvavan määrän haasteellisia sijoitusmahdollisuuksia.

Konsernin oma pääoma oli 414,3 milj. euroa ja emon oma pääoma 423,4 milj. euroa. Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat yhteensä 269,8 milj. euroa; viimeksi valtio on tehnyt sijoituksen yhtiöön vuonna 2003.


Rahastosijoitukset vuonna 2007

Uusia pääomasijoitusrahastoja perustettiin vuonna 2007 vilkkaasti ja Teollisuussijoitus teki niihin sijoitussitoumuksia enemmän kuin minään aiempana vuotena: kaikkiaan 144,5 miljoonalla eurolla 14 rahastoon.

Sitoumuksista 137,5 milj. euroa tehtiin uusiin rahastoihin ja 7 milj. euroa jatkositoumuksina jo olemassa oleviin rahastoihin. Uudet rahastosijoitukset painottuivat kasvuyrityksiin – erityisesti teknologian, energian ja lääketieteen aloilla – sijoittaviin rahastoihin. 

Vuoden 2007 päättyessä Teollisuussijoituksella oli sijoitussitoumuksia 80 rahastossa, joiden kautta yhtiö oli sijoittajana 339 yrityksessä. Teollisuussijoituksen kaikkiaan 469,4 milj. euron voimassaolevista sijoitussitoumuksista rahastosijoitusten osuus oli 79,2 % (371,7 milj. euroa).

Uudet venture capital -rahastot:

– CapMan Technology Fund 2007 LP
– Creandum II LP
– Inveni Life Sciences Fund I Ky
– Nexit Infocom II LP
– Power Fund II Ky
– Profita Fund III Ky
– Sentica Terveysteknologia I Ky
– Suomi Välirahoitusrahasto I Ky
– Suomi Yritysjärjestelyrahasto I Ky

Uudet sijoitukset alueellisiin rahastoihin:

– Teknoventure Rahasto III Ky
– Midinvest Fund II Ky

Uudet yritysjärjestelyrahastot:

– Intera Fund I Ky
– MB Equity Fund IV Ky
– Sponsor Fund III Ky

 

Suorat sijoitukset vuonna 2007

Vuoden 2007 aikana Teollisuussijoitus teki suoria sijoituksia seitsemään kasvuyritykseen yhteensä 23,1 miljoonalla eurolla. Ensisijoitukset kolmeen yritykseen olivat yhteensä 16,1 milj. euroa ja jatkosijoitukset kolmeen salkussa jo olevaan yhtiöön yhteensä 7 milj. euroa. Kertomusvuonna Teollisuussijoitus irtautui neljästä kasvuyrityksestä kokonaan ja neljästä osittain.

Suorissa sijoituksissa painottuivat palvelut, korkea teknologia ja kaivosala. Yhtiön kaivosrahoitusohjelmasta oli vuoden päättyessä sijoitettu viiteen Suomessa toimivaan kaivoshankkeeseen, joiden työllisyys- ja muut taloudelliset vaikutukset ovat alueellisesti hyvin merkittävät.

Kasvuvaiheen yritysten hankevirta oli kertomusvuonna vahva. Pääomia kasvuvaiheen kohdeyritykset tarvitsivat erityisesti laajentumiseen kansainvälisillä markkinoilla. Teollisuussijoituksen osuus ensisijoituksesta vaihteli 1–10 milj. euron välillä. Jatkosijoitukset olivat kooltaan keskimäärin 400 000 euroa – 5 milj. euroa.

Kertomusvuoden päättyessä Teollisuussijoituksella oli suoria sijoituksia ja sijoitussitoumuksia 17:ssä kasvuvaiheen yrityksessä yhteensä 49,2 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen kaikkiaan 469,4 miljoonan euron voimassaolevista sijoitussitoumuksista suorat sijoitukset muodostavat 10,5 %.

Ensisijoitukset:

– Nexstim Oy on lääketieteellisen teknologian yritys, joka kaupallistaa ja markkinoi kehittämäänsä aivojen kuvantamislaitteistoa.
– Realia Group Oy on pohjoismaiden suurin kiinteistöjen välitykseen ja hallinnointiin keskittyvä yhtiö.
– Scandinavian Minerals Ltdon Toronton pörssissä listattu etsintä- ja kaivosyhtiö. Sen painopiste on Kevitsan nikkeli-, kupari- ja platinaesiintymä Sodankylässä.

Jatkosijoitukset:

– Incap Furniture Oy
on maailman suurimpia mäntyhuonekalujen valmistajia.
– Intune Circuits Oy kehittää ja valmistaa etätunnistuksessa tarvittavia rfid-antenneja.
– Talvivaaran Kaivososakeyhtiöllä on merkittävä nikkelikaivoshanke Sotkamossa.

 

Irtautumiset:

Kertomusvuonna Teollisuussijoitus irtautui malminetsintäyhtiö Belvedere ResourcesLtd:stä, betonielementtien tuotantoteknologioihin erikoistuneesta Elematic Oy:stä, mäntyöljytislaamo Forchem Oy:stä ja teräsvalimo Keycast Oy:stä. Lisäksi Teollisuussijoitus irtautui osittain BioTie Therapies Oyj:stä, Konepaja Ceiko Oy:stä, Okmetic Oyj:stä ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiöstä.

 

Start Fund I Ky:n sijoitukset vuonna 2007

Teollisuussijoituksen alkuvaiheen yrityksiin sijoittava rahasto Start Fund I Ky sijoitti 60 yhtiöön yhteensä 12,7 miljoonaa euroa ja irtautui seitsemästä kohdeyhtiöstä vuonna 2007. Salkkuyritysten kehittyessä rahaston kolmas toimintavuosi painottui aiempaa enemmän jatkosijoituksiin, joita tehtiin 5,8 miljoonaa eurolla.

Vuonna 2007 tutkituista uusista hankkeista noin kolmannes johti sijoituspäätökseen. Pääomia alkuvaiheen yritykset tarvitsivat etenkin tuotteiden jatkokehitykseen, markkinointiin ja kansainväliseen laajentumiseen. Toimialoissa näkyivät erityisesti energia, internet-teknologia, lääkekehitys sekä tieto- ja viestintäteknologia. Teollisuussijoituksen osuus ensisijoituksesta vaihteli 50 000 euron ja 800 000 euron välillä, ollen keskimäärin 250 000 euroa. Jatkosijoitukset olivat keskimäärin 235 000 euroa.

Vuoden päättyessä Start Fund I:n salkussa oli 82 kohdeyritystä ja rahasto oli irtautunut kokonaan, osittain tai osakevaihdolla 15 yrityksestä. Teollisuussijoituksen kaikkiaan 469,4 miljoonan euron sijoitussitoumuksista tämä muodostaa 10,3 % (48,5 milj. euroa).

Teollisuussijoituksen vuonna 2004 käynnistämästä siemenrahoitusohjelmasta oli ohjelman päättyessä tehty sijoituksia lähes sataan alkuvaiheen yritykseen ja Start Fund I Ky:n 50 milj. euron pääomasta 86 % oli tullut sijoitetuksi. Kohdeyritykset toimivat laajasti eri toimialoilla ja eri puolilla Suomea. Suurella osalla salkkuyrityksistä tuotteiden ja palveluiden vienti muodosti merkittävän osan liikevaihdosta. Monet menestyivät myös liiketoimintakilpailuissa kuten Helsingin Sanomien kasvuyrityskilpailussa, InnoSuomi -kilpailussa, Nordic Venture Summitissa, Vuoden hautomoyritys -kisassa ja Tuottavassa Ideassa. 

Kokonaisuutena siemenrahoitusohjelma osoittautui onnistuneeksi ja alkuvaiheen yrityksiä kasvuun kannustavaksi. Sijoituskohdeyritykset ovat kehittyneet myönteisesti ja tehneet merkittäviä uusia avauksia etenkin kansainvälisillä markkinoilla, mitä Teollisuussijoitus on aktiivisesti tukenut ja jatkorahoittanut.

Kesäkuussa 2007 työnjaosta julkisten rahoittajien kesken sovittiin, että Teollisuussijoitus hallinnoi Start Fund I -rahastossaan olevia yhtiöitä ja tekee niihin jatkosijoituksia; ja että jatkossa suorat ensisijoitukset Teollisuussijoitus tekee siemenvaihetta pidemmälle ehtineisiin yrityksiin.


Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yhtiökokous päätti kokouksessaan 27.3.2008, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2007.

Teollisuussijoituksen hallitukseen yhtiökokous valitsi teollisuusneuvos Heikki Vesan työ- ja elinkeinoministeriöstä puheenjohtajana; ja hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, toimitusjohtaja Matti Luukkonen IS-Capital Oy:stä, neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo valtiovarainministeriöstä, partneri Kaija Pöysti Blue White Venturesta, hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö Raskone Oy:stä ja osastopäällikkö Taisto Turunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 

YHTIÖ LYHYESTI

Sijoitamme kasvuun

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Yhtiö sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan kasvuyrityksiin erityisesti pitkäaikaista riskinottoa edellyttävissä yrityshankkeissa. Lisäpääomaa kohdeyritykset tarvitsevat kasvun rahoitukseen, uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Teollisuussijoitus sijoittaa kaikille toimialoille.

Kertomusvuonna muutettu laki Teollisuussijoituksesta mahdollistaa yhtiön sijoitukset ulkomaisiin yrityksiin ja pääomasijoitusrahastoihin. Ulkomaiset sijoitukset liittyvät sijoituskohteena olevien yritysten kansainvälisen kasvun rahoittamiseen sekä kansainvälisen sijoittajien välisen yhteistyöverkoston rakentamiseen.

Teollisuussijoitus sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja tasavertaisin ehdoin, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Omistajina Teollisuussijoitus ja sen kanssasijoittajat tuovat yritykselle pitkäaikaista kokemusta kasvuyritysten kehittämisestä sekä hyödyllisiä kontaktiverkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti. Sijoittajat ovat kohdeyrityksessä mukana keskimäärin 3–5 vuotta.

Aloitteita uusiksi sijoitushankkeiksi tulee yrittäjiltä itseltään, kanssasijoittajilta sekä muilta rahoittajilta ja neuvonantajilta. Arvioidessaan uusia sijoitusmahdollisuuksia Teollisuussijoitus kiinnittää huomiota yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan, kasvumahdollisuuksiin, tuotteen tai palvelun innovatiivisuuteen, alan markkinanäkymiin sekä yhtiön johtoon.

 

Vuonna 1995 perustettu Teollisuussijoitus toimii työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt, alkuvaiheen rahoitusta varten vuonna 2005 perustettu pääomasijoitusrahasto Start Fund I Ky ja sen hallinnointiyhtiö Start Fund Management Oy.

Teollisuussijoituksen sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 470 miljoonaa euroa.

 

AVAINLUVUT

Konsernin tulos 48,1 milj. euroa
Konsernin oma pääoma 414,3 milj. euroa

Emoyhtiön tulos
52,6 milj. euroa
Emoyhtiön oma pääoma 423, 4 milj. euroa

Yhtiö perustettiin vuonna 1995
Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. 269,8 milj. euroa


LISÄTIETOJA

 

– toimitusjohtaja Juha Marjosola,
puh. (09) 6803 6811, juha.marjosola (at) teollisuussijoitus.fi

– talousjohtaja Marko Häikiö,
puh. 040 766 6794, marko.haikio (at) teollisuussijoitus.fi