Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus 2016

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2016:

  • Teollisuussijoitus teki uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 103 milj. eurolla
  • Kansainväliset kanssasijoittajat sijoittivat Teollisuussijoituksen kohdeyrityksiin 118 milj. euroa, lisäksi kansainväliset kohderahastot tekivät sijoituksia kolmeen suomalaisyritykseen
  • Suorat kohdeyritykset kasvoivat voimakkaasti – liikevaihto kasvoi keskimäärin 20%
  • Pääomasijoitusten nettovoitot olivat 14 milj. euroa ja tulos verojen jälkeen 11 milj. euroa 

Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Martin Backman kommentoi katsauskautta:

”Alkuvuosi oli sijoitustoiminnan kannalta erittäin aktiivinen. Teimme sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yli 100 milj. eurolla. Merkittäviä katsauskauden tapahtumia olivat sijoitussitoumukset esimerkiksi kansainvälisiin venture capital -rahastoihin kuten EQT Venturesiin ja Northzoneen sekä Interan myöhemmän kasvuvaiheen rahastoon. Suoran sijoitustoiminnan puolella teimme uusia sijoituksia esimerkiksi Verto Analyticsiin ja BMH Technologyyn.   

Portfolio kehittyi positiivisesti katsauskauden aikana. Suorien kohdeyritysten liikevaihto kasvoi 20% (mediaani) edellisvuoteen verrattuna. Kehitys oli positiivista esimerkiksi ohjelmistoliiketoiminnassa, terveydenhuollossa, palveluliiketoiminnassa, meriklusterissa ja rakentamisen alalla toimivissa portfolioyhtiöissämme. Kohdeyhtiöissämme on valmistunut merkittäviä investointeja tuotantovaiheeseen, kuten Kotkamillsin uusi kartonkikone ja Valmet Automotiven uusi GLC-tuotantolinja.”

Toimintaympäristö

Yleisestä haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta suomalaisiin alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin kohdistuva venture capital -rahoitus on jatkunut alkuvuonna aktiivisena. Kotimaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat tekivät sijoituksia suomalaisiin alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin arviolta yhteensä 142 milj. eurolla.  Ilmiön taustalla on laadukkaat suomalaiset yrittäjävetoiset kasvuyhtiöt, jotka yhä enemmän onnistuvat houkuttelemaan riskirahoitusta myös kansainvälisiltä pääomasijoittajilta.

Suurempia, yli 5 milj. euron kokoisia venture-rahoituskierroksia tehtiin Suomessa alkuvuonna yhteensä 11 kappaletta. Vuosina 2012–2015 niitä toteutui vuositasolla vain 5–10 kappaletta. Teollisuussijoitus on ollut joko suoraan tai kansainvälisten rahastojensa kautta mukana viidessä näistä yhdestätoista kierroksesta.

Vastaavasti kypsemmän vaiheen yrityksiin sijoittavissa yritysjärjestelyrahastoissa on etenkin irtautumisaktiviteetti jatkunut vilkkaana sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Sijoitustoiminta

Teollisuussijoitus teki sijoituksia ja sijoitussitoumuksia katsauskauden aikana yhteensä 103 milj. eurolla.

Rahastosijoitustoiminnan puolella sijoitussitoumuksia annettiin kuuteen rahastoon yhteensä 62 milj. eurolla. Näistä kaksi sijoitusta kohdistui kotimaisiin myöhemmän kasvun rahastoihin ja neljä kansainvälisiin venture capital -rahastoihin. Rahastosijoitusten suotuisaa arvonkehitystä on tukenut alkuvuoden aktiivisena jatkunut irtautumismarkkina etenkin myöhemmän vaiheen rahastoissa. Pääomasijoitusrahastojen tasearvo katsauskauden lopussa oli 304,7 milj. euroa. Pääomakutsut olivat 24,9 milj. euroa, palautukset 52 milj. euroa sekä tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 5,7 milj. euroa.

Suoria sijoituksia tehtiin 41 milj. eurolla yhteensä 18 kohdeyhtiöön. Suorien kohdeyritysten kasvu jatkui vahvana, mikä heijastui realisoitumattoman käyvän arvon positiivisessa muutoksessa. Suorien sijoitusten tasearvo oli katsauskauden lopussa 172,9 milj. euroa. Sijoitusten maksut olivat 44 milj. euroa, irtautumiset 12,6 milj. euroa sekä tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 7,8 milj. euroa.

Yhdeksässä Teollisuussijoituksen alkuvuonna 2016 tekemässä suorassa sijoituksissa oli mukana kansainvälisiä kanssasijoittajia, jotka sijoittivat kohdeyrityksiin yhteensä 118 milj. euroa. Näitä yrityksiä olivat esimerkiksi M-Files, Verto Analytics ja Touhula Varhaiskasvatus. Tämän lisäksi Teollisuussijoituksen kansainväliset kohderahastot tekivät sijoituksia kolmeen suomalaisyhtiöön. Kansainväliset sijoittajat tuovat pääoman lisäksi osaamista ja verkostojasuomalaisten kasvuyritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi.

Tulos

Katsauskauden tulos oli 11 milj. euroa verojen jälkeen. Pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 13,6 milj. euroa:rahastosijoitusten nettovoitot 5,7 milj. euroaja suorien sijoitusten nettovoitot 7,8 milj. euroa. Teollisuussijoituksen toiminnasta kertyneet voittovarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 224 milj. euroa.

Tase ja kassavirta

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 906 milj. euroa ja yhtiön oma pääoma oli 879 milj. euroa. Katsauskauden aikana yhtiön sijoituksista palautui varoja yhteensä 61,2 milj. euroa, ja nettokassavirta oli 4,4 milj. euroa negatiivinen. Rahastosijoitustoiminnan sijoituksista palautui 48,6 milj. euroa, josta Kasvurahastojen Rahaston (KRR) kautta 4 milj. euroa. Suorista sijoituksista palautui 12,6 milj. euroa. 

Hallinnoitavat varat

Hallinnoitavien varojen kokonaismäärä 30.6.2016 oli 1 044 milj. euroa. Hallinnoitaviin varoihin sisältyy Teollisuussijoituksen varojen lisäksi Teollisuussijoituksen hallinnoimien Kasvurahastojen Rahastojen pääomat.

Loppuvuoden näkymät

Katsauskauden jälkeen Teollisuussijoitus on antanut sijoitussitoumuksen pohjoismaiseen Verdane Capital IX-rahastoon ja sijoittanut kaukolämpöventtiilivalmistaja Vexveen.  Cleantech- ja ohjelmistoyhtiö Eniram myytiin Wärtsilälle.  Kohderahastot Northzone ja Conor Venture Partners sijoittivat suomalaisyritys Zervantiin. Componenta ilmoitti hakeutuvansa yrityssaneeraukseen syyskuussa 2016. 

Sijoitustoiminta ja salkun hallinnointi jatkuvat vahvana loppuvuonna. Rahastosijoitusten osalta kansainvälisesti aktiivisen alkuvuoden jälkeen vuoden 2016 jälkipuolisko painottuu kotimaiseen hankevirtaan. Kuluvalla jaksolla arvioidaan tehtävän useampia rahastosijoituspäätöksiä. Suorassa sijoitustoiminnassa painopisteenä loppuvuonna ovat kohdeyritysten arvon kasvattaminen ja jatkorahoituskierrosten edistäminen.

Loppuvuoden sijoitusvolyymi tulee todennäköisesti olemaan suhteessa pienempi kuin ennätysaktiivisen alkuvuoden aikana. Tuloskehitys on riippuvainen yleisestä toimintaympäristön kehityksestä, sijoituskohteiden tuloksellisesta toiminnasta sekä loppuvuoden aikana käytävien rahoituskierrosten toteutumisesta.

Kansainvälisten sijoittajien aktiivisuus on lisääntynyt suomalaisessa pääomasijoitusmarkkinassa. Markkinan kansainvälistymistrendin odotetaan jatkuvan ja parantavan kansainvälistyvien kasvuyritysten rahoitus ja kasvumahdollisuuksia.

Lue lisää: Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus H1/2016

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Martin Backman, Teollisuussijoitus
puh: +358 9 6803 6875, s-posti: martin.backman@teollisuussijoitus.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Tarjoamme lupaavimmille kasvuyrityksille liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. www.teollisuussijoitus.fi ja @TesiFII