Teollisuussijoituksen vuosi 2011

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pääomasijoitusmarkkinat kehittyivät myönteisesti vuoden 2011 alkupuoliskolla. Irtautumisia toteutui vilkkaammin kuin moneen vuoteen ja varoja uusiin rahastoihin kerättiin runsaasti. Loppuvuodesta rahoitusmarkkinat alkoivat heijastella Euroopan valtioiden velka- ja talousongelmista johtuvaa reaalitalouden taantumaa, mikä vaikutti kielteisesti myös pääomasijoitusmarkkinoihin. Epävarmuus tulevaisuudesta johti toimeliaisuuden hiljenemiseen ja erityisesti sijoitusten alentuneisiin arvostustasoihin vuoden lopulla. Pääomasijoitusmarkkinoiden kansainvälistymiskehitys Suomessa jatkui vahvana, sillä kerätyistä varoista kolmannes tuli ulkomaisilta sijoittajilta. Myös suomalaisiin kohdeyhtiöihin kohdistuneista uusista sijoituksista enemmistö tuli ulkomaisista lähteistä.Teollisuussijoitus teki vuonna 2011 uusia sijoituksia yhteensä 78 milj. eurolla. Sijoituksissa painottuivat erityisesti kansainvälistymisen edistäminen, varhaisen kehitysvaiheen riskirahoitus ja vakautusrahoitus.

Sijoitustoiminta

Teollisuussijoitus teki uusia sijoitussitoumuksia kolmeen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 29,1 milj. eurolla. Yhtiö irtautui kahdesta sijoituskohteena olleesta pääomasijoitusrahastosta, joiden toimikausi päättyi tilikauden aikana ja myi yhtiömiesosuutensa yhdestä pääomasijoitusrahastosta. Teollisuussijoitus maksoi pääomakutsuja rahastoille yhteensä 59,7 milj. euroa ja pääomasijoitusrahastot palauttivat yhtiölle varoja yhteensä 44 milj. euroa.

Teollisuussijoitus teki suoria pääomasijoituksia 47,1 milj. eurolla. Sijoituksista ensisijoituksia kahdeksaan yhtiöön oli 37,6 milj. euroa ja jatkosijoituksia 14 kohdeyhtiöön 9,5 milj. euroa. Yhtiö irtautui tilikaudella kuudesta kohdeyhtiöstä kokonaan ja kahdesta osittain. Irtautumisten tulosvaikutus oli 0,6 milj. euroa.

Teollisuussijoitus hallinnoi Start Fund I Ky -rahastoa, joka pohjautuu yhtiön vuosina 2004-2007 toteuttamaan siemenrahoitusohjelmaan. Vuonna 2011 Start Fund I Ky sijoitti viiteen kohdeyhtiöön yhteensä 0,9 milj. euroa sekä irtautui 15 kohdeyhtiöstä. Irtautumisten tulosvaikutus oli 0,2 milj. euroa. Vuoden 2011 päättyessä Start Fund -rahastossa oli 35 kohdeyhtiötä ja rahaston 60 milj. euron kokonaispääomasta oli kutsuttu 58,2 milj. euroa.

Tilikauden tulos

Hyvästä alkuvuodesta huolimatta tilivuoden 2011 tulos oli 12,6 milj. euroa tappiollinen. Yhtiön sijoituksista suurin osa on korkean riskin Venture Capital -kasvusijoituksissa, joissa merkittäviä arvonalentumisia kirjattiin sekä rahasto- että suorissa sijoituksissa. Ennakko-odotuksia heikompaan tulokseen vaikutti myös pörssinoteerattujen sijoitusten jyrkkä arvonalentuminen.

Yritysvastuullisuus

Teollisuussijoitus on valtion kokonaan omistama, erityistehtävää suorittava yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan valtion omistajapoliittisia linjauksia. Teollisuussijoitus noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja ottaa perinteisen talousnäkökulman lisäksi huomioon myös sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-asioihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Teollisuussijoitus liittyi vuonna 2011 FINSIF:in (Finland’s Sustainable Investment Forum) jäseneksi. Yhtiö julkaisee erillisen yritysvastuuraportin vuodelta 2011 kevään 2012 aikana.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2012 arvioidaan olevan sijoituskohdeyhtiöille haastava kasvun hidastuessa useilla toimialoilla Euroopan taloustaantuman myötä. Kasvuyritysten rahoituksen arvioidaan olevan myös entistä niukempaa yksityisten sijoittajien varovaisuuden kasvaessa ja eurooppalaisten pankkien vakavaraisuusvaatimusten kasvaessa pankkilainsäädännöstä johtuen. Teollisuussijoitus jatkaa markkinaehtoista sijoittamista yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten yksityisten sijoittajien kanssa. Rahastosijoituksilla katalysoidaan erityisesti Venture Capital- ja kasvurahoitukseen uusia pääomasijoitusrahastoja. Suorassa sijoitustoiminnassa painottuvat cleantech-toimiala, kaivosteollisuus ja vakautushankkeiden rahoitus. Yhtiön tavoitteena on tehdä uusia sijoituksia noin 90 milj. eurolla vuonna 2012.

Yhtiökokous

Teollisuussijoituksen yhtiökokous valitsi 27.3.2012 yhtiön uuden hallituksen, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtajana vuorineuvos Harri Kerminen (Kemira Oyj), hallituksen puheenjohtaja Inka Mero (Koppicatch Oy), johtaja Leena Mörttinen (Nordea Pankki Suomi Oyj), neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo (valtiovarainministeriö), kansanedustaja Juha Sipilä, konsernijohtaja Tuomo Rönkkö (Maintpartner Oy) ja teollisuusneuvos Heikki Vesa (työ- ja elinkeinoministeriö).

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön osakepääoman korottamisen 20 milj. eurolla. Tämän lisäksi hallituksen lisätalousarvioesitykseen on kirjattu 30 milj. euroa kaivostoiminnan edistämiseen Teollisuussijoituksen kautta.


Lisätietoja
:

Juha Marjosola, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puh: 09 6803 6811, sähköposti: juha.marjosola@teollisuussijoitus.fi

Teollisuussijoituksen vuosijulkaisu 2011

Teollisuussijoituksen tilinpäätös 2011

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 690 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi