Teollisuussijoituksen vuosi 2012: Aktiivista riskinottoa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Toimintaympäristö

Suomen pääomasijoitustoimialan vuotta 2012 voidaan pitää kohtuullisena finanssimarkkinoilla ilmenneestä epävarmuudesta huolimatta. Varainkeruussa nähtiin onnistumisia sekä uusissa venture capital- että yritysjärjestelyrahastoissa, ja sijoitusvolyymit olivat lievässä kasvussa edellisvuosiin verrattuna. Merkittävää toimialan jatkuvuuden kannalta oli se, että useita irtautumisia toteutui etenkin alku- ja loppuvuodesta. Positiivisena ilmiönä voidaan pitää myös ulkomaisten pääomasijoittajien ja kotimaisten bisnesenkelien aktiivisena jatkunutta kiinnostusta suomalaisia kohdeyhtiöitä kohtaan.

Sijoitustoiminta

Teollisuussijoituksen hankevirta oli vilkasta vuonna 2012, sillä uusia pääomarahoitusta hakevia hankkeita otettiin tarkasteluun yli 200 kpl. Teollisuussijoitus teki uusia sijoituksia 57,1 milj. eurolla. Sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaissumma nousi 719 milj. euroon.

Teollisuussijoitus antoi uusia sijoitussitoumuksia neljään pääomasijoitusrahastoon yhteensä 32,5 milj. eurolla. Rahastosijoitukset painottuivat uusiin, kasvuyrityksiin sijoittaviin rahastoihin, jotka katalysoivat kotimaisten kasvuyritysten menestymisen mahdollisuuksia. Uudet rahastosijoitukset kohdistuivat kahteen venture capital –rahastoon ja kahteen yritysjärjestelyrahastoon. Vuoden aikana irtauduttiin kahdesta rahastosta, joiden toimikausi päättyi. Rahastoille maksettiin pääomakutsuja yhteensä 60,1 milj. eurolla. Rahastot palauttivat varoja yhteensä 29,3 milj. eurolla.

Teollisuussijoitus teki suoria pääomasijoituksia 22,3 milj. eurolla. Uudet suorat sijoitukset kohdistuivat kansainvälistä kasvua hakeviin teknologiayhtiöihin, kasvua edistäviin yritysjärjestelyihin sekä kaivosklusteriin. Sijoituksista ensisijoituksia kuuteen yhtiöön oli 14,2 milj. euroa ja jatkosijoituksia 11 kohdeyhtiöön 8,1 milj. euroa. Teollisuussijoitus irtautui tilikaudella viidestä kohdeyhtiöstä kokonaan ja kolmesta osittain. Irtautumisten tulosvaikutus oli 1,3 milj. euroa.

Tytäryhtiö Start Fund I Ky teki jatkosijoituksia viiteen kohdeyhtiöön yhteensä 2,3 milj. euroa sekä irtautui viidestä kohdeyhtiöstä. Irtautumisten tulosvaikutus oli 0,2 milj. euroa. Tilikauden päättyessä Start Fund –rahastossa oli 32 kohdeyhtiötä ja rahaston kokonaispääomasta oli kutsuttu 60,9 milj. euroa.

Vakautuksen rahoitusohjelma päättyi vuoden lopussa. Ohjelman kautta Teollisuussijoitus teki vuosina 2009 – 2012 sijoituksia yhteensä 60 milj. eurolla 15 yhtiöön. Vakautussijoitukset katalysoivat hankkeisiin keskimäärin nelinkertaisen määrän yksityistä pääomaa. Vakautusrahoitusta saaneiden kohdeyhtiöiden liikevaihto ja kannattavuus ovat ohjelman toiminta-aikana pääsääntöisesti kääntyneet nousuun.

Tulos

Konsernin tilikauden tulos oli 7,3 milj. euroa. Sekä pääomasijoitusten että rahoitusarvopapereiden tuloskehitykset olivat myönteisiä edelliseen vuoteen verrattuna.

Lisäpääomitus

Teollisuussijoituksen sijoituskykyä paransi valtion toteuttama 50 miljoonan euron pääomitus, joka kohdistuu kaivosklusterisijoituksiin sekä sijoituksiin yritysten kasvun edistämiseksi.

Kokonaisuudessaan valtion 470 miljoonan euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 575 milj. euron omaksi pääomaksi. Koko yhtiön toiminta-aikana sijoitetun pääoman tuotto on saavuttanut yleisen inflaatiotason.

Yritysvastuu

Teollisuussijoitus painottaa vastuullisuutta toiminnassaan ja edellyttää myös, että sijoituskohteena olevat yritykset toimivat vastuullisesti ympäristöllisissä, sosiaalisissa sekä talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa. Teollisuussijoitus keskittyy valtion pääomasijoittajalle olennaisiin yritysvastuuteemoihin: vaikuttavuuteen, taloudelliseen vastuuseen, vastuulliseen sijoittamiseen, henkilöstön hyvinvointiin sekä sisäisiin toimintatapoihin.

Tulevaisuuden näkymät

Teollisuussijoituksen tavoitteena on kanavoida riskirahoitusta yritysten kasvuun yli suhdannesyklien. Valtioneuvosto päätti 21.3.2013 vahvistaa kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitusta pääomittamalla Teollisuussijoitusta uuden kasvurahastojen rahaston perustamista varten. Pääomitus mahdollistaa varainkeruun jatkamisen suomalaisilta instituutiosijoittajilta uuteen kasvurahastojen rahastoon. Vähintään puolet rahaston pääomasta tulee olla yksityisistä lähteistä.

Erityisiä painopistealueita suorassa sijoitustoiminnassa tulevat olemaan korkean arvonlisän kansainvälistä kasvua tavoittelevat yritykset, kaivosklusteri, biotalous- ja cleantech-ala sekä meriteollisuuden verkostoyritykset. Vuonna 2013 tavoitteena on tehdä uusia pääomasijoituksia noin 70 milj. eurolla. Uusien sijoitusten määrään vaikuttaa oleellisesti vallitseva markkinatilanne ja hankevirta.

Pääomasijoitusalaan vaikuttaa vuonna 2013 vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan EU-direktiivin implementointi Suomessa. Lainsäädännöllä pyritään edistämään sijoittajan turvaa ja lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä.

Yhtiökokous

Teollisuussijoituksen yhtiökokous valitsi 26.3.2013 uuden hallituksen, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtajana Jukka Alho, finanssineuvos Urpo Hautala (valtiovarainministeriö), toimitusjohtaja Sari Lounasmeri (Pörssisäätiö), hallituksen puheenjohtaja Inka Mero (KoppiCatch Oy), johtaja Leena Mörttinen (EK), talousjohtaja Mika Niemelä (työ- ja elinkeinoministeriö), konsernijohtaja Tuomo Rönkkö (Maintpartner Oy).

*****

Lisätietoja:

Teollisuussijoituksen vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös on julkaistu osoitteessa http://vuosikertomus.teollisuussijoitus.fi

 

Ota yhteyttä:

Toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy

puh: 09 6803 6811, sähköposti: juha.marjosola@teollisuussijoitus.fi