Teollisuussijoituksen vuosi 2013: Uutta kasvua rakentamassa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Toimintaympäristö

Pääomasijoittamisen merkitys taloudelliseen toimeliaisuuteen ja kansantalouden tulevaan kasvuun on voimistumassa. Vuonna 2013 talouden uudistumisessa koettiin alkavaa myönteistä kehitystä, sillä aikaisen ja kasvuvaiheen yrityksiin tehtiin investointeja viime vuosia selkeästi enemmän. Suomalaisiin kohdeyhtiöihin tehtiin pääomasijoituksia Suomen pääomasijoitusyhdistys FVCA:n tilastojen mukaan kaikkiaan 790 milj. eurolla eli merkittävästi edellisvuotta enemmän, sijoitusmäärän kasvaessa erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin.

Sijoitustoiminta

Myös Teollisuussijoituksen hankevirta kasvoi huomattavasti vuonna 2013. Uusia pääomasijoituksia hakevia hankkeita otettiin tarkasteluun n. 250 kpl. Teollisuussijoitus teki uusia sijoitussitoumuksia kuuteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 93 milj. eurolla. Sijoitussitoumukset kohdistuivat kolmeen venture capital -rahastoon ja kahteen yritysjärjestelyrahastoon. Näiden lisäksi suurin 60 milj. euron sitoumus kohdistui Kasvurahastojen Rahasto II Ky:öön. Uusia suoria sijoituksia yrityksiin tehtiin 33,1 milj. eurolla. Suorissa sijoituksissa painopiste oli kansainvälistyvissä korkean teknologian yrityksissä.

Tilikauden tulos oli -7,6 milj. euroa. Pääomasijoitusrahastojen tuotot kasvoivat edellisvuodesta, mutta arvonalentumisia pääomasijoituksista syntyi edellisvuotta enemmän. Viime vuosien tappiollisista tilinpäätöksistä huolimatta Teollisuussijoituksen toiminta on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa. Valtion yhteensä 470 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 560 milj. euron omaksi pääomaksi.

”Teollisuussijoitus kanavoi pääomarahoitusta yritysten kasvuun yli suhdannesyklien. Kehitämme rahastosijoituksilla suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa ja edistämme sen kansainvälistymistä. Yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa toteutetut sijoitukset katalysoivat sijoituskohteisiin moninkertaisesti muuta riskipääomaa sekä osaamista ja verkostoja myös kansainvälisiltä sijoittajilta. Vuonna 2014 tavoitteenamme on tehdä sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin noin 80 milj. eurolla”, sanoo toimitusjohtaja Juha Marjosola.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Kasvurahastojen Rahasto II (KRR II) aloitti toimintansa vuonna 2014. KRR II sijoittaa vuosina 2014-2018 noin kymmeneen suomalaiseen alku- ja kasvuvaiheen rahastoon, jotka sijoittavat edelleen noin 100 kasvuyritykseen. KRR II:n kokonaispääoma on 130 milj. euroa. Teollisuussijoituksen lisäksi sijoittajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Valtion Eläkerahasto. Sijoituskautensa päättäneen KRR I:n pääoman katalysointivaikutuksen perusteella voi arvioida, että uutta ja kasvua tukevaa riskisijoituskapasiteettia syntyy kohderahastoihin lähivuosina jopa miljardin euron edestä.

Teollisuussijoituksen toimintaa säätelevä lakimuutos astui voimaan 15.1.2014. Lakimuutoksen myötä sijoitustoimintaa linjaava valtioneuvoston päätös korvattiin 1.2.2014 voimaantulleella asetuksella. Lakimuutos laajentaa Teollisuussijoituksen toimintaa. Perinteisen pääomasijoitustehtävän lisäksi yhtiö voi jatkossa sijoittaa myös merkittäviin teollisuuspoliittisiin hankkeisiin.

Teollisuussijoituksen yhtiökokous valitsi 21.3.2014 hallituksen, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtajana Jukka Alho, finanssineuvos Urpo Hautala (valtiovarainministeriö), Esa Lager, hallituksen puheenjohtaja Inka Mero (KoppiCatch Oy), talousjohtaja Mika Niemelä (työ- ja elinkeinoministeriö), liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo (Finnvera Oyj) ja Riitta Tiuraniemi. Yhtiökokous päätti Teollisuussijoituksen osakepääoman korottamisesta hallituksen esityksen mukaisesti 30 milj. eurolla Kasvurahastojen Rahasto II:n perustamista varten.

Teollisuussijoituksen tilinpäätös, vaikuttavuuskatsaus ja yritysvastuuraportti ovat luettavissa osoitteessa: http://vuosikertomus2013.teollisuussijoitus.fi 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy

Puh: +358 9 6803 6811, sähköposti: juha.marjosola@teollisuussijoitus.fi

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin, yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yhteensä noin 793 miljoonaa euroa. Sijoituskohteina on suoraan ja rahastojen kautta 515 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 50 000 henkilöä. Lisätietoja: www.teollisuussijoitus.fi ja @TesiFII.