Teollisuussijoituksen vuosi 2015: Aktiivinen sijoitusvuosi, hyvä kohdeyhtiöiden kasvu ja vahva tilikauden tulos

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Toimitusjohtaja Martin Backman:

”Merkittäviä tilikauden tapahtumia sijoitustoiminnassa olivat uudet venture capital -rahastosijoitukset kansainväliseen MVM IV-rahastoon ja kotimaiseen Lifeline Ventures Fund III-rahastoon, sekä suorien sijoitusten puolella: LeadDesk (venture capital -sijoitukset), Unisport-Saltex (kasvusijoitukset) sekä Kotkamills ja Rauma Marine Constructions (teolliset sijoitukset).

Niin rahasto- kuin suora sijoitusportfoliomme kehittyi hyvin. Rahastosijoitustoiminnan puolella portfolioyhtiöiden arvonkehitys oli positiivista. Myös suorissa sijoituksissa arvonkehitys oli suotuisa ja yhtiöt olivat hyvässä kasvussa, esimerkiksi venture capital –sijoitustoiminnan kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi vuonna 2015 noin 35 % (mediaani) edellisvuoteen verrattuna, ja teolliset sijoitukset -toiminnan puolella Valmet Automotive varmisti uuden sopimuksen Mercedes-Benz GLC-mallin valmistamisesta.

Irtautumisten määrä oli aiempia vuosia suurempi. Esimerkiksi Sentica Partnersin Pihlajalinna listautui Helsingin pörssiin ja tavarataloketju Puuilo myytiin Adelikselle. Northzone myi teknologiayhtiö Aviton eteläafrikkalaiselle media-konsernille Naspersille. Myös suora sijoitustoiminta oli aktiivinen irtautumisissa, joiden joukossa oli muun muassa Holiday Clubin, Suomisen, Glastonin sekä Meyer Turun osakkeiden myynti.”

Toimintaympäristö

Suomen taloudellinen tilanne jatkui vuoden aikana haastavana, investoinnit ja teollinen tuotanto laskivat. Rahoitusmarkkinat toimivat vakaasti ja pankkisektori oli hyvässä kunnossa, mutta kiristynyt sääntely tiukensi lainarahoituksen saantia.

Pääomasijoitusmarkkinoiden kehitys jatkui myönteisenä ja Suomi on noussut Euroopan kärkimaiden joukkoon alkuvaiheen venture capital –sijoituksissa BKT:hen suhteutettuna. Suomessa toteutui useita onnistuneita pörssilistautumisia sekä pääomasijoittajien irtautumisia. Kansainvälisiä pääomasijoituksia Suomeen tehtiin aiempia vuosia selektiivisemmin.

Sijoitustoiminta

Teollisuussijoitus teki uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 93 milj. eurolla, mikä on 14 % edellisvuotta enemmän. Oman sijoitustoiminnan lisäksi Teollisuussijoitus hallinnoi Kasvurahastojen Rahastoja (KRR ja KRR II). Katsauskauden aikana KRR II antoi kolme uutta sijoitussitoumusta yhteensä 38 milj. euroa.

Rahastosijoitukset

Rahastosijoitustoiminnan puolella sijoitussitoumuksia annettiin seitsemään uuteen rahastoon yhteensä 67 milj. euroa (42 milj. euroa). Sijoituskohteena oleville pääomasijoitusrahastoille maksettiin pääomakutsuja yhteensä 68 milj. euroa (63 milj. euroa). Vastaavasti rahastot palauttivat sijoitusvaroja yhteensä 99 milj. euroa (61 milj. euroa).

Rahastojen kohdeyhtiöiden pörssilistautumiset ja etenkin venture capital -rahastoissa toteutetut merkittävät rahoituskierrokset hyvillä arvostustasoilla heijastuvat rahastojen tulokseen. Pääomasijoitusrahastojen tasearvo vuoden 2015 lopussa oli 326 milj. euroa ja se nousi 41 milj. euroa edellisvuoteen nähden. Pääomakutsut olivat 68 milj. euroa, palautukset -99 milj. euroa sekä tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 72 milj. euroa.

Suorat sijoitukset

Suoria sijoituksia tehtiin 25 milj. euroa (39 milj. euroa) yhteensä 12 kohdeyhtiöön. Katsausvuoden aikana käynnistettiin 25 milj. euron sijoitusohjelma, jolla katalysoidaan ulkomaista pääomaa suomalaisiin myöhäisemmän vaiheen venture capital -rahoitusta tarvitseviin yrityksiin.

Suorien sijoitusten arvostuksissa heijastuvat joidenkin kohdeyhtiöiden hyvä liiketoiminnan kehitys (mm. Coronaria ja Valmet Automotive) sekä toteutuneet rahoituskierrokset hyvillä arvostustasoilla. Myös irtautumisilla oli selkeä positiivinen vaikutus. Suorien sijoitusten tasearvo oli vuoden lopussa 134 milj. euroa ja se nousi 5 milj. euroa edellisvuoteen nähden. Sijoitusten maksut olivat 25 milj. euroa, irtautumiset -57 milj. euroa sekä tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 37 milj. euroa.

Tulos

Tilikauden tulos oli verojen jälkeen 86 milj. euroa (-26 milj. euroa). Merkittävin tekijä edellisvuotta parempaan tulokseen oli sekä rahasto- että suorien sijoitusten nettovoittojen voimakas kasvu. Pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 109 milj. euroa (-40 milj. euroa): rahastot 72 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja suorat sijoitukset 37 milj. euroa (-40 milj. euroa).

Tase ja kassavirta

Taseen loppusumma vuoden 2015 lopussa oli 895 milj. euroa (695 milj. euroa) ja yhtiön oma pääoma oli 868 milj. euroa. Valtio on pääomittanut Teollisuussijoitusta toiminnan käynnistämisestä lähtien (vuoden 2015 loppuun mennessä) 655 miljoonalla eurolla.

Vuoden aikana yhtiön sijoituksista palautui varoja yhteensä 156 milj. euroa ja nettokassavirta oli 63 milj. euroa positiivinen. Rahastosijoitustoiminnasta sijoituksista palautui 99 milj. euroa, josta Kasvurahastojen Rahaston (KRR) kautta 7 milj. euroa. Suorista sijoituksista palautui 57 milj. euroa.

Hallinnoitavat varat

Hallinnoitavien varojen kokonaismäärä vuoden 2015 lopussa oli 1.037 milj. euroa. Hallinnoitaviin varoihin sisältyy Teollisuussijoituksen varojen lisäksi Teollisuussijoituksen hallinnoimien Kasvurahastojen Rahastojen pääomat.

Lähiajan tapahtumia ja näkymiä                

Sijoitustoiminnan osalta alkuvuosi 2016 on lähtenyt liikkeelle vilkkaasti. Teollisuussijoitus on sijoittanut muun muassa pohjoismaiseen Creandum IV-rahastoon, kansainväliseen cleantech-yhtiö BMH Technologyyn, nopeasti kasvaviin Vaadin ja M-Files –ohjelmistoyhtiöihin sekä allekirjoittanut kauppasopimuksen yhdessä kansainvälisten ja kotimaisten sijoittajien kanssa Touhula Varhaiskasvatuksesta.

Rahastosijoitustoiminnan puolella yhtiö keskittyy jatkamaan suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden rahoittamista pyrkien lisäämään heidän rahastokokojaan sekä myötävaikuttamaan kansainvälisten rahastojen aktiivisuuteen Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla. Suora sijoitustoiminta suunnataan myöhäisemmän vaiheen venture capital -rahoitusta tarvitseviin kansainvälistyviin yhtiöihin sekä keskisuurin suomalaisiin yhtiöihin, jotka hakevat kansainvälistä kasvua.

Sijoitustoiminnassa tavoitteena on kansainvälinen verkostoituminen, markkinaehtoisten pääomien kanavoinnin lisääminen sekä osaamisen ja aktiivisen omistajuuden vahvistaminen kohdeyhtiöissä niiden yhä paremman kasvun, kannattavuuden ja arvonkehityksen saavuttamiseksi.

Teollisuussijoituksen tilinpäätös ja vuosikertomus: http://vuosikertomus2015.teollisuussijoitus.fi
Teollisuussijoitus tulosesitys 2015

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Martin Backman, Suomen Teollisuussijoitus Oy, +358 9 6803 6875, martin.backman@teollisuussijoitus.fi