Teollisuussijoitus vuonna 2008: Uusia sijoituksia kasvuyrityksiin ja rahastoihin 150 milj. eurolla & Vuonna 2009 lisäpääomaa 150 milj. euroa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy teki vuonna 2008 uusia sijoitussitoumuksia yhteensä 150,3 miljoonalla eurolla: pääomasijoitusrahastoihin 130,9 milj. eurolla ja suoria sijoituksia kasvuyrityksiin 19,4 milj. eurolla. Emoyhtiö irtautui kolmesta yrityksestä. Lisäksi tytäryhtiö Start Fund I Ky teki jatkosijoituksia 34 kasvuyritykseen yhteensä 6,8 miljoonalla eurolla. Vuoden 2008 päättyessä Teollisuussijoituksen sijoitukset olivat yhteensä 573,3 miljoonaa euroa, ja yhtiö oli sijoittajana suoraan tai rahastojen kautta 438 yrityksessä.

Vuoden 2008 alkupuolella pääomasijoitustoiminta oli aktiivista. Uusia sijoitusmahdollisuuksia oli tarjolla ja irtautumisia tehtiin hyvin tuloksin. Rahastositoumusten painopiste oli kasvuyrityksiin sijoittavissa rahastoissa. Finanssikriisin tuomat epävarmuustekijät hiljensivät hankevirtaa kesästä lähtien erityisesti suurten yritysjärjestelyjen markkinassa. Kohdeyritysten asiakkaiden taloustilanne ja kysynnän heikkeneminen kasvattivat liiketoiminnan haasteita loppuvuodesta. Pankkirahoituksen tyrehtyminen ja näkemyserot yritysten arvostustasoissa seisauttivat yritysjärjestelyhankkeet. Sijoitussalkussa jo olevien yhtiöiden jatkorahoitustarpeet korostuivat.

Toimialoista korostuivat energia ja ympäristö, teollisuusteknologia, palvelut, life sciences sekä mobiiliteknologia. Kasvuyritysten rinnalla sijoitettiin yritysjärjestelyihin, joilla muodostettiin suurempia kokonaisuuksia. Sekä rahastosijoittamisen että suorien sijoitusten volyymit jäivät hieman edellisvuotta pienemmiksi.

Konsernin tulokseksi muodostui -23,8 milj. euroa.

– Sijoitusten arvostustasojen jyrkkä lasku johti tappiolliseen tulokseen usean hyvän tulosvuoden jälkeen. Työn alla oleviin hankkeisiin on vaikeata saada lainarahoitusta tai uusia sijoittajia. Samanaikaisesti suomalaisilla pääomasijoittajilla on käytettävissään ennätyksellinen määrä sijoittamatonta pääomaa. Muuttuneeseen markkinatilanteeseen sopeutuminen on alalle lähiaikojen merkittävä haaste. Kannustan pitkäjänteiseen työhön, aktiivisuuteen ja riskien ottamiseen suomalaisen yritystoiminnan edistämisessä, toteaa toimitusjohtaja Juha Marjosola.

Vuoden päättyessä Teollisuussijoituksen voimassa olevat sijoitussitoumukset 573,3 milj. euroa jakautuivat rahastosijoituksiin (72,5 %), työeläkesijoittajien kanssa perustettuun Kasvurahastojen Rahasto I Ky:öön (9,4 %), emoyhtiön suoriin sijoituksiin (8,6 %) ja tytäryhtiö Start Fund I Ky:n sijoituksiin (9,5 %).

 

Pääomasijoitusrahastoihin 130,9 milj. euroa

Vuonna 2008 Teollisuussijoitus antoi uusia sijoitussitoumuksia yhdeksään pääomasijoitusrahastoon yhteensä 130,9 milj. eurolla. Niistä 120,9 milj. euroa kohdistettiin uusiin yksityisiin pääomasijoitusrahastoihin ja 10 milj. euroa jatkosijoituksena tytäryhtiö Start Fund I Ky:öön.

Uusien rahastositoumusten painopiste oli kasvuyrityksiin sijoittavissa rahastoissa. Suurin yksittäinen sitoumus, 54 milj. euroa annettiin yhdessä työeläkeyhteisöjen kanssa perustetulle Kasvurahastojen Rahasto Ky:lle. Näin lisättiin riskirahoituksen tarjontaa suomalaisille yrityksille. Teollisuussijoituksen sitoumukset yksittäisiin rahastoihin olivat tavallisesti 5-15 milj. euroa.

Vuoden päättyessä Teollisuussijoituksen rahastosijoitukset olivat yhteensä 524 milj. euroa. Sitoumukset oli annettu kaikkiaan 87 pääomasijoitusrahastoon: tytäryhtiö Start Fund I Ky:öön, työeläkesijoittajien kanssa perustettuun Kasvurahastojen Rahasto Ky:öön sekä 85 yksityiseen pääomasijoitusrahastoon, joiden kautta yhtiö oli sijoittajana 339 kohdeyrityksessä. 

 

Suoria sijoituksia kasvuyrityksiin 19,4 milj. eurolla

Vuoden 2008 aikana Teollisuussijoitus teki suoria sijoituksia 17 kasvuyritykseen yhteensä 19,4 milj. eurolla. Ensisijoitukset 12 yritykseen olivat yhteensä 16,7 milj. euroa ja jatkosijoitukset viiteen yritykseen 2,7 milj. euroa. Teollisuussijoitus irtautui kolmesta kohdeyrityksestä.

Ensisijoitusten koko vaihteli suuresti ja oli keskimäärin 1,4 milj. euroa. Pääomaa kohdeyritykset tarvitsivat myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen, uusiin tuotantolaitoksiin, yrityskauppoihin, suurempien yrityskokonaisuuksien muodostamiseen sekä laajentumiseen kansainvälisillä markkinoilla. Toimialoista olivat esillä erityisesti teollisuusteknologia, kuluttajapalvelut sekä elektroniikka.

Vuosina 2006-2008 toteutetun kaivosrahoitusohjelmansa aikana Teollisuussijoitus sijoitti viiteen kaivosyhtiöön, joista kertomusvuoden päättyessä salkussa oli jäljellä kaksi. Ohjelma osoittautui menestykseksi: hankkeet saivat rahoitusta juuri oikealla hetkellä viedäkseen projekteja eteenpäin, ja sijoitusten tuotto on ollut hyvä. Suuret kaivoshankkeet vaikuttavat laajasti alueensa talouskasvuun, elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen.

Kertomusvuoden päättyessä Teollisuussijoituksella oli suoria sijoituksia ja voimassa olevia sijoitussitoumuksia 26 kohdeyrityksessä yhteensä 49,3 miljoonaa euroa.


Start Fund I Ky -rahastosta jatkosijoituksia 34 kasvuyritykseen

Teollisuussijoituksen tytäryhtiö, Start Fund I Ky -rahasto teki kertomusvuonna jatkosijoituksia noin puoleen salkkuyrityksistään: 34 yritykseen yhteensä 6,8 miljoonaa euroa. Rahasto irtautui 10 yrityksestä kokonaan ja kahdesta osittain.

Jatkosijoitukset olivat hyvin erikokoisia, keskiarvoltaan 200 000 euroa. Pääomaa kasvuyritykset tarvitsivat varsinkin myyntiin ja markkinointiin, alihankinta- ja jakeluverkoston rakentamiseen, tuotannon tai palvelutarjonnan kasvattamiseen sekä kansainväliseen laajentumiseen. Toimialoista korostuivat liiketoiminta- ja teollisuustuotteet, energia ja ympäristö, palvelut sekä tietoliikennetekniikka. Vuoden 2008 päättyessä rahastolla oli sijoituksia 73 yritykseen.

Start Fund I Ky:n 50 miljoonan euron pääoma tuli vuoden lopulla kokonaan sijoitetuksi ja emoyhtiö kasvatti rahaston pääomaa 10 milj. eurolla jatkosijoituksia varten. Jatkosijoitukset ovat edellytys yritysten liiketoiminnan kasvulle ja kansainvälistymiselle. Yritykset ovat löytäneet kansainväliset asiakaskuntansa ja suurella osalla yrityksistä tuotteiden tai palvelujen vienti muodostaa merkittävän osan liiketoiminnasta. Parhaat tulokset ovat tähän mennessä syntyneet energia- ja ympäristöalan yrityksissä.

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat: 

Teollisuussijoitukseen 150 milj. euron lisäpääomitus

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yhtiökokous 25.3.2009 päätti 150 milj. euron osakeannista Teollisuussijoitukseen ja ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2008.

Teollisuussijoituksen hallitukseen yhtiökokous valitsi teollisuusneuvos Heikki Vesan työ- ja elinkeinoministeriöstä puheenjohtajana; ja hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, toimitusjohtaja Matti Luukkonen IS-Capital Oy:stä, neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo valtiovarainministeriöstä, toimitusjohtaja Kaija Pöysti Aldanella Oy.stä, konsernijohtaja Tuomo RönkköMaintpartner Oy:stä ja osastopäällikkö Taisto Turunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 

AVAINLUVUT

Konsernin tulos -23,8 milj. euroa

Konsernin oma pääoma 390,5 milj. euroa

Emoyhtiön tulos -12,9 milj. euroa

Emoyhtiön oma pääoma 410,5 milj. euroa

Yhtiö perustettiin vuonna 1995

Henkilöstömäärä 23

Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuosina 1995-2008 yht. 269,8 milj. euroa


YHTIÖ LYHYESTI

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua.

Teollisuussijoitus sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kasvun
rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Sijoituskohteet voivat olla kaikilta toimialoilta. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta.

Vuonna 1995 perustettu Teollisuussijoitus toimii työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla.

Yhtiön voimassaolevat sijoitukset ovat yli 570 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

– toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. (09) 6803 6811 ja 050 62 636, juha.marjosola (at) teollisuussijoitus.fi

– haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Asta Sjöblom, Suomen Teollisuussijoitus Oy, puh. 050 552 7273, asta.sjoblom (at) teollisuussijoitus.fi