Tesin puolivuotiskatsaus 1.1.− 30.6.2019

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä
  • Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) teki uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 76 miljoonalla eurolla (87)
  • Yhtiön ja sen kanssasijoittajien Suomeen kohdistuneet sijoitukset yhteensä 456 miljoonaa euroa (327)
  • Tesin kansainväliset sijoittajakumppanit sijoittivat suomalaisyrityksiin yhteensä 24 miljoonaa euroa (85)
  • Tulos verojen jälkeen oli 13 miljoona euroa (46)

Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse kommentoi katsauskautta:

Suomen startupit houkuttelevat suhteellisesti eniten riskirahoitusta eurooppalaisessa vertailussa. Markkinan euromääräistä kasvua selittää ulkomaisten pääomasijoittajien sekä muiden kansainvälisten sijoittajien kasvanut kiinnostus Suomea kohtaan. Toinen merkittävä kehitystrendi on ulkomaisten pääomarahastojen vetämät yli 25 miljoonan ja jopa yli 100 miljoonaan euron rahoituskierrokset, jotka kohdistuvat kuitenkin harvoihin yrityksiin. Toisaalta siemen- ja alkavan vaiheen yritysten rahoitus ei ole viime vuosina kasvanut, mikä olisi elintärkeää positiivisen kehityksen jatkumiseksi pidemmällä aikavälillä ja kasvun mahdollistamiseksi nykyistä laveammassa yritysjoukossa.

Katsauskaudella Tesin ja sen kanssasijoittajien Suomeen kohdistuneet sijoitukset olivat yhteensä 456 miljoonaa euroa. Teimme uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 76 miljoonalla eurolla. Kansainväliset sijoittajakumppanimme ja kohderahastomme tekivät suomalaisyrityksiin sijoituksia 24 miljoonalla eurolla.

Kiertotalousohjelmastamme rahoitetaan kiertotalouden laajalla kentällä toimivia yrityksiä yhteensä 75 miljoonalla eurolla. Katsauskaudella sijoitimme vaahtolasia valmistavaan Uusioaines Oy:hyn, jonka emoyhtiö Partnera Glass Recycling osti ruotsalaisen Hasopor AB:n.

Sijoituksessamme langatonta yhteisteknologiaa kehittävään Wirepasiin hyödynnettiin ensi kertaa uutta, poikkeuksellisen mittavat investoinnit kasvuyrityksiin mahdollistavaa rahoitusjärjestelmää Euroopan investointipankin (EIP) ja Tesin välillä. Tesi kanavoi Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) takaamaa pk-yritysten ja innovatiivisten midcap-yritysten rahoitusta pääomasijoituksina. Sijoitukset tehdään aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa.

Henkilöstömme osallistui tiiviisti strategiatyöhön, joka visioineen ulottuu vuoteen 2030. Strategiamme rakentuu yritysten kyvylle tuottaa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, mikä edellyttää oikea-aikaista rahoitusta, osaavaa omistajuutta ja toimivia verkostoja. Valmisteilla oleva tietomallimme tulee helpottamaan faktapohjaista pääomasijoitusmarkkinan kapeikkojen tunnistamista sekä edistämään tiedonjakoa omaa ja julkista dataa sekä kertynyttä kokemusta hyödyntäen.

Toimintamme tavoittelee merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta, jota tuodaan entistä vahvemmin myös oman toiminnan ohjaukseen mittaamisen osalta. Haluamme edistää vastuullisuuden ja vaikuttavuuden tavoittelua myös rahastojen hallinnointiyhtiöissä ja kohdeyrityksissämme osana tuloksellisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa.

Toimintaympäristö

Suomalaiset alkuvaiheen kasvuyritykset ovat onnistuneet houkuttelemaan BKT:n kokoomme suhteutettuna venture-rahoitusta eniten koko Euroopassa. Yritys- ja yrittäjäkenttämme on yhä laadukkaampaa ja innovatiivisempaa, minkä lisäksi kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomea kohtaan on kasvanut. Merkittävien riskipääomien lisäksi kierroksiin osallistuvat kansainväliset sijoittajat tuovat samalla organisaatioidensa osaamisen ja verkostojensa tuen mahdollistamaan yritysten kunnianhimoisten kasvustrategioiden toteuttamista. Näillä yrityksillä on onnistuessaan mahdollisuus nousta omien klusteriensa ns. veturiyrityksiksi, mikä puolestaan tukisi ympäröivän ekosysteemin laajaa myönteistä kehittymistä.

Yli 10 milj. euron kokoisia venture-rahoituskierroksia on enenevissä määrin nähty vuodesta 2015 lähtien. Vuosien 2018−2019 uutena markkinailmiönä on ollut yksittäisten yli 25 milj. euroa ylittävien rahoituskierrosten toteutuminen. Kuluvan vuoden aikana on ensi kertaa toteutunut jopa yli 100 milj. euron rahoituskierroksia. Kehitystä on osittain ollut mahdollistamassa pitkäjänteisen riskirahoituksen saatavuus parhaille yrityksille. Mittavat ulkomaisten pääomarahastojen rahoituskierrokset kohdistuvat kuitenkin vain muutamiin yrityksiin, eikä siemen- ja alkavan vaiheen yritysten rahoitus ole lisääntynyt. Markkinan ja rahoituksen monipuolistuminen edellyttääkin suomalaisten rahastojen koon sekä kansainvälisten venture capital -rahastojen kiinnostuksen kasvattamista.

Markkinassamme on kasvuvaraa myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin kohdistuville vähemmistösijoituksille (ns. growth-sijoitukset). Tätä havaintoa tukevat myös Pääomasijoittajat ry:n Eurooppa-tason tilastot. Vähemmistösijoituksia kasvuun tarvitaan paitsi markkinan monipuolistamiseksi, myös sukupolvenvaihdostilanteissa.

Sijoitustoiminta

Teimme sijoituksia ja sijoitussitoumuksia katsauskauden aikana yhteensä 76 milj. eurolla.

Rahastosijoittamisen puolella annoimme sijoitussitoumuksia seitsemään rahastoon yhteensä 64 milj. eurolla. Markkinaan saatiin uusi toimija, kun ahvenanmaalainen Evolver muuntui yrittäjävetoisten yritysten tapauskohtaisesta kehittäjästä rahastoksi. Evolver I Ky -rahasto jatkaa tiimin aikaisempaa sijoitusstrategiaa tekemällä enemmistösijoituksia suomalaisiin ja ruotsalaisiin yrittäjävetoisiin PK-yrityksiin.

Teimme suoria sijoituksia 12 milj. eurolla yhteensä 12 yritykseen (mm. Kaiku Health, Kotisun, Unisports, Uusioaines, Wirepas, Zsar). Ensisijoituksen teimme Wirepasiin.

Langatonta yhteisteknologiaa kehittävä Wirepas keräsi suomalaisittain poikkeuksellisen suuren 14,4 miljoonan euron pääomarahoituksen. Sijoituksemme Wirepasiin on ensimmäinen, joka hyödyntää uutta, poikkeuksellisen mittavat investoinnit kasvuyrityksiin mahdollistavaa rahoitusjärjestelmää Euroopan investointipankin (EIP) ja Tesin välillä.

Kiertotalousohjelmasta teimme jatkosijoituksen vaahtolasia valmistavaan Uusioaines Oy:hyn, jonka emoyhtiö Partnera Glass Recycling osti ruotsalaisen samalla alalla toimivan Hasopor AB:n. Yhdessä ne muodostavat Euroopan johtavan vaahtolasiyhtiön. Taloudellisen kannattavuuden lisäksi vaikuttavuutta tuovat uudet ratkaisut, kun lasijäte jatkaa kiertoaan esimerkiksi kevytsoran korvaajana maanrakennuksessa.

Kuudessa alkuvuoden aikana tekemässämme suorassa sijoituksessa oli mukana kansainvälisiä kanssasijoittajia, jotka sijoittivat kohdeyrityksiin yhteensä 9,6 milj. euroa. Näihin yrityksiin kuuluu esimerkiksi Wirepas. Kansainväliset kohderahastomme tekivät sijoituksia kolmeen suomalaisyritykseen yhteensä 14,4 milj. eurolla.

Tulos, tase ja kassavirta

Katsauskauden tulos oli 13,4 milj. euroa verojen jälkeen.

Pääomasijoituksista kertyi 3,6 milj. euron nettotappio, josta rahastojen osuus oli 11,3 milj. euroa ja suorien sijoitusten osuus -14,9 milj. euroa. Useammassa suorassa sijoituksessa tehtiin sekä operatiivisista että markkinaympäristöön liittyvistä syistä käypien arvojen alennuksia.

Rahoitusarvopapereiden nettotulos oli 25,4 milj. euroa, joka vastaa 6,3 % tuottoa keskimääräiselle pääomalle.

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 1,1 miljardia euroa ja yhtiön oma pääoma oli miljardi euroa. Tesin toiminnassa kertyneet voittovarat olivat katsauskauden lopussa 354 milj. euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön sijoituksista palautui varoja yhteensä 43,2 milj. euroa, ja nettokassavirta oli -3,2 milj. euroa. Rahastosijoitustoiminnan sijoituksista palautui 38,8 milj. euroa. Suorista sijoituksista palautui 4,4 milj. euroa.

Hallinnoitavat pääomasijoitukset

Hallinnoimiemme pääomasijoitusten kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1 220 milj. euroa. Hallinnoitaviin pääomasijoituksiin sisältyvät myös hallinnoimiemme Kasvurahastojen Rahastojen sijoitukset sekä Euroopan investointipankin EU:n ESIR-rahoituksesta kanavoituneet sijoitukset.

Loppuvuoden näkymät

Katsauskauden jälkeen sijoitimme IQM Finlandiin sekä ADL-laitteita valmistavaan Picosuniin. Aalto-yliopistosta ja VTT:stä ponnistava startup IQM keräsi yhteensä 11,2 miljoonaa. Yritys kehittää järjestelmiä, jotka tulevaisuudessa mahdollistavat maailman ensimmäisen skaalautuvan kvanttitietokoneen kehittämisen. Picosunin osakepääoma kasvoi kotimaisin sijoituksin 12 miljoonalla eurolla. Yrityksen ALD-ohutkalvoteknologia perustuu suomalaiskeksintöön, jota nykyaikaisen elektroniikan toimivuus monissa arjen laitteissa edellyttää ja jonka sovelluskohteet edelleen laajenevat esimerkiksi terveysteknologiassa. Lisäksi teimme rahastosijoituksen varhaiseen vaiheeseen sijoittavaan Lifeline Ventures IV-rahastoon.

Käynnistimme myös valmistelut uuden Kasvurahastojen Rahasto IV:n keräämiseksi. Kasvurahastojen Rahastojen toiminnan jatkamisella varmistamme saumattomasti jatkuvan tuen kotimaisen pääomasijoitusekosysteemin varainkeruulle.

Loppuvuonna hankevirrastamme tulee realisoitumaan useita rahastosijoituksia ja suoria sijoituksia, joita tällä katsauskaudella olemme määrätietoisesti valmistelleet. Talouden lisääntyvästä epävarmuudesta huolimatta globaalien ongelmien ratkaiseminen avaa markkinan, joka suosii uutta luovia ja kumppanuuksilla vahvistuvia yrityksiä. Teknologia voi ratkaista maailman suuria ongelmia tehokkaasti, mikä entisestään lujittaa vaikuttavuussijoittamisen kytkeytymistä taloudellisiin tuottoihin myönteisten sosiaalisten ja ympäristövaikutusten ohella. Ilmastonmuutoskamppailun lisäksi rahastojen vaikuttavuussijoittaminen voi luontevasti suuntautua esimerkiksi terveys- ja koulutusteknologiaan, materiaaleihin tai ruokateknologiaan.

Lue lisää: Tesin puolivuotiskatsaus 2019

Lisätietoja:
Jan Sasse, toimitusjohtaja, Tesi
+358 40 861 9151, jan.sasse@tesi.fi