Tesin vuosi 2016: Ennätysmäärä pääomaa kasvuyrityksiin ja toiminnallisesti hyvä tulos

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Vuosi 2016 oli erittäin vilkas niin Tesin uusien sijoitusten, kansainvälisten sijoittajakumppaneiden aktiivisuuden kuin kohdeyritysten kasvun osalta. Tesi teki uusia sijoituksia 165 milj. eurolla, minkä lisäksi Tesin kansainväliset kumppanit sijoittivat suomalaisyrityksiin lähes 160 milj. eurolla. Suorien kohdeyritysten kasvu jatkui vahvana, liikevaihdon kasvaessa keskimäärin 17%. Hyvän markkinatilanteen, aktiivisen portfoliohallinnan sekä irtautumisten ansiosta tilikauden tulos oli 45 milj. euroa positiivinen.

Toimitusjohtaja Martin Backman:

”Tesi teki vuoden aikana sijoituksia 165 milj. euron arvosta. Rahastosijoituksissa painottuivat kansainväliset venture capital -rahastot, joiden kautta kanavoimme kansainvälistä pääomaa ja liiketoimintaosaamista suomalaisyrityksiin. Vuoden aikana teimme myös useita sitoumuksia kotimaisiin myöhemmän kasvun rahastoihin, kuten Folmerin ja Interan uusiin rahastoihin.  

Teimme uusia suoria sijoituksia esimerkiksi Midaxoon, Vexveen ja Touhulaan. Suomalaiset kasvuyritykset keräsivät ennätysmäärän erityisen suuria, kansainvälisiä venture capital -sijoituskierroksia, joissa useassa Tesi oli myös mukana. Kaiken kaikkiaan Tesin kansainväliset sijoittajakumppanit sijoittivat suomalaisiin kohdeyrityksiin vuoden aikana lähes 160 milj. euroa.

Vuoden aikana Tesi kiinnitti erityistä huomiota aktiiviseen portfolion hallintaan. Sijoituskohteet kehittyivät hyvin niin rahastojen kuin suorien sijoitusten puolella, esimerkiksi Tesin venture capital –kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi vuonna 2016 noin 31% (mediaani) edellisvuoteen verrattuna, ja myöhemmän kasvuvaiheen yritysten keskimäärin 10% (mediaani).”

 

 

Toimintaympäristö

Pääomasijoitusmarkkinoiden aktiivisuus on säilynyt niin Suomessa kuin kansainvälisestikin hyvällä tasolla jo useampana vuonna peräkkäin koskien niin rahastojen varainkeruuta, uusia sijoituksia kuin irtautumisiakin. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomen startup-yrityksiin virtaa enemmän pääomasijoituksia kuin muihin Euroopan maihin. Myös kypsemmän vaiheen kasvurahastoissa on etenkin irtautumisaktiviteetti jatkunut vilkkaana sekä Suomessa että kansainvälisesti.  Kehitystä tukee nykyisessä matalien korkojen ympäristössä pääomamarkkinoiden globaali trendi, jossa pääomaa on hakeutunut riskisimpiin ja tuotto-odotuksiltaan korkeampiin omaisuusluokkiin, kuten pääomasijoituksiin.

Sijoitustoiminta

Tesi teki vuoden aikana uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 165 milj. eurolla, mikä on 77 % edellisvuotta enemmän. Oman sijoitustoiminnan lisäksi Tesi hallinnoi Kasvurahastojen Rahastoja (KRR I ja KRR II). Katsauskauden aikana KRR II antoi kaksi uutta sijoitussitoumusta yhteensä 28 milj. eurolla.

Rahastosijoitukset
Tesi antoi rahastositoumuksia kymmeneen rahastoon yhteensä 102 milj. eurolla (67 milj. eurolla). Sijoituskohteena oleville pääomasijoitusrahastoille maksettiin pääomakutsuja yhteensä 62 milj. euroa (68 milj. euroa). Vastaavasti rahastot palauttivat sijoitusvaroja yhteensä 80 milj. euroa (99 milj. euroa). Tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset olivat rahastosijoitusten osalta 28 milj. euroa (72 milj. euroa). Rahastojen nettovoittoja kasvattivat erityisesti kotimaisten venture capital -rahastojen myönteinen arvonkehitys ja irtautumiset kohdeyhtiöistä. Pääomasijoitusrahastojen tasearvo vuoden 2016 lopussa oli 336 milj. euroa (326 milj. euroa).

Suorat sijoitukset
Tesi teki suoria sijoituksia 25 kohdeyhtiöön yhteensä 63 milj. eurolla (25 milj. euroa).  Tulokseen kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset olivat suorien sijoitusten osalta 18 milj. euroa (37 milj. euroa). Suorien sijoitusten nettovoitot koostuivat pääosin sijoitusten arvostusten noususta, jonka taustalla oli kohdeyritysten myönteinen kasvu ja kannattavuuskehitys vuonna 2016. Suorien sijoitusten tasearvo oli vuoden lopussa 189 milj. euroa (134 milj. euroa).

Tulos

Tuloskuva oli myönteinen sijoitusportfolion eri osa-alueilla. Pääomasijoituksissa sekä rahastojen että suorien sijoitusten tuloskertymä oli positiivinen ja myös rahoitusarvopaperisijoitusten tulos muodostui hyväksi. Pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 46 milj. euroa (109 milj. euroa): rahastot 28 milj. euroa (72 milj. euroa) ja suorat sijoitukset 18 milj. euroa (37 milj. euroa). Rahoitusarvopapereiden nettovoitot olivat 17 milj. euroa (6 milj. euroa). Liikevoitto oli 55 milj. euroa (108 milj. euroa), ja tilikauden tulos verojen jälkeen 45 milj. euroa (86 milj. euroa).

Tase ja kassavirta

Taseen loppusumma vuoden 2016 lopussa oli 943 milj. euroa (895 milj. euroa) ja yhtiön oma pääoma oli 913 milj. euroa (868 milj. euroa). Valtio on pääomittanut Tesiä toiminnan käynnistämisestä lähtien 655 miljoonalla eurolla. Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat tilikauden 2016 tulos mukaan lukien olivat 258 milj. euroa.

Vuoden aikana yhtiön sijoituksista palautui varoja yhteensä 105 milj. euroa (156 milj. euroa) ja nettokassavirta oli  -23 milj. euroa (63 milj. euroa). Rahastosijoitustoiminnasta sijoituksista palautui 80 milj. euroa (99 milj. euroa), josta KRR:n kautta 4 milj. euroa (7 milj. euroa). Suorista sijoituksista palautui 25 milj. euroa (57 milj. euroa).

Hallinnoitavat varat

Hallinnoitavien varojen kokonaismäärä vuoden 2016 lopussa oli 1,1 miljardia euroa. Tähän sisältyy Tesin varojen lisäksi KRR I & KRR II:n hallinnoitavat varat.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tesi on alkuvuoden aikana tehnyt kaksi uutta rahastosijoituspäätöstä. Suorissa sijoituksissa kiinalainen Contemporary Amperex Technology Limited tuli tammikuussa Tesin merkittävimmän suoran sijoituskohteen, Valmet Automotiven vähemmistöomistajaksi. Valmet Automotive lisäksi allekirjoitti sopimuksen, jolla se ostaa ruotsalaisen Semconin autoteollisuudelle suunnatut suunnittelupalvelutoiminnat Saksassa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2017 Tesi panostaa sijoitustoiminnassa erityisesti aktiiviseen omistajuuteen, kansainvälistymiseen ja vastuulliseen sijoittamiseen. Rahastosijoituksissa painottuvat kotimaiset venture capital -rahastot sekä edellisvuoden tapaan kotimaiset myöhemmän kasvun rahastot. KRR II:n odotetaan tulevan täyteen sijoitetuksi vuoden 2017 aikana. Suorissa sijoituksissa panostuskohteena ovat Uudistuva teollisuus ja Kansainväliset kanssasijoittajat -sijoitusohjelmat. Tesi jatkaa yhteistyötään EIB:n ja EIF:n kanssa muun muassa ESIR-rahoituksen kanavoinnissa Suomeen. Jan Sasse aloittaa Tesin toimitusjohtajana 6.3.2017. Viime tilikausien positiivinen tuloskehitys antaa Tesille vahvat resurssit suomalaisten yritysten kasvua edistävään pitkäjänteiseen sijoitustoimintaan.

 

Lue lisää:  

Tesin vuosikertomus 2016

Tulosesitys 2016

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Martin Backman, Tesi, +358 9 6803 6875, martin.backman@tesi.fi

Tesi on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Toimimme aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla on liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. Hallinnoitavien varojen kokonaismäärä on 1,1 miljardia euroa ja kohdeyritysten lukumäärä yhteensä 723. @TesiFII