Tesin vuosi 2017: Yritysten vahvalla kasvulla ja irtautumisilla erinomaiseen tulokseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

 Toimitusjohtaja Jan Sasse kommentoi:

Vuoden 2017 aikana Suomen pääomasijoitusmarkkinat kehittyivät positiivisesti. Uusia rahastoja syntyi jokaiseen kehitysvaiheeseen tukemaan kotimaisten yritysten kasvu- ja riskinottokykyä. Venture capital -rahastojen puolella nähtiin ennätyslukuja, kun Inventure keräsi kolmanteen rahastoonsa pääomia 110 milj. eurolla. Tesin ja kotimaisten eläke- ja vakuutusyhtiöiden yhteistyössä perustama KRR III keräsi 150 milj. euroa sijoitettavaksi suomalaisiin venture capital- ja kasvurahastoihin tulevien vuosien aikana.

Tesi antoi KRR III:n lisäksi sijoitussitoumuksia seitsemään rahastoon 60 milj. eurolla ja teki suoria sijoituksia 22 yritykseen yhteensä 29 milj. eurolla. Tesin kansainväliset kumppanit sijoittivat suomalaisiin yrityksiin yhteensä 72 milj. euroa. Aasialaisten sijoittajien kasvava aktiivisuus Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla oli yksi jatkuneista ilmiöistä. Kotimaiset ja kansainväliset teolliset sijoittajat olivat myös aktiivisia markkinassa.

Pääomasijoittajien ja yritysten operatiivisen johdon pitkäjänteinen yhteistyö yhtiöiden kehittämiseksi heijastui sekä rahastojen että suorien kohdeyhtiöiden vahvana kasvuna ja useina irtautumisina. Tämä näkyi myös Tesin vuoden 2017 hyvässä tuloksessa, joka oli 66 milj. euroa. Viime vuosien positiivisten tulosten varoilla vauhditetaan jatkossa taas uusien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.”

Toimintaympäristö

Pääomasijoitusmarkkinoiden toiminta on säilynyt vakaana niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tähän vaikuttaa riskinottohalukkuuden ja runsaan likviditeetin jatkuminen lähes kaikissa globaaleissa omaisuusluokissa. Suomalaiset pääomasijoitusrahastot onnistuivat varainkeruussa hyvin vuonna 2017. Uusia rahastoja syntyi jokaiseen kehitysvaiheeseen tukemaan kotimaisten yritysten kasvu- ja riskinottokykyä.

Vuonna 2017 kotimaan venture capital -segmentissä sijoitusvolyymit säilyivät lähellä edellisvuoden ennätystasoja, noin 250 milj. eurossa. Kansainväliset sijoittajat ovat entistä aktiivisempia Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla. Erityisesti Kiina-taustaiset toimijat toteuttivat vuonna 2017 monia merkittäviä sijoituksia ja yritysostoja Suomessa.

Myöhemmän kehitysvaiheen yhtiöihin sijoittavissa kotimaisissa pk-sektorin yritysjärjestelyrahastoissa on ennätysmäärä, noin miljardi euroa kerättyä pääomaa etsimässä uusia sijoituskohteita. Näiden rahastojen sijoituskapasiteetista merkittävä osa kohdistuu Suomen elinkeinorakenteen kannalta tärkeään kehityskohteeseen, keskikokoisten yritysten kasvuun ja kansainvälistämiseen, niiden määrän lisäämiseen ja yritysjärjestelyihin.

Sijoitustoiminta

Tesi antoi rahastositoumuksia ja teki suoria sijoituksia yrityksiin yhteensä 149 milj. eurolla (165 milj. eurolla), sis. 60 milj. euron sitoumuksen hallinnoimaansa KRR III:een. Tesi antoi rahastositoumuksia seitsemään rahastoon yhteensä 60 milj. eurolla (102 milj. eurolla). Neljä sitoumusta kohdistui venture capital -rahastoihin ja kolme sitoumusta kasvurahastoihin. Tesi teki suoria sijoituksia 22 yritykseen yhteensä 29 milj. eurolla (63 milj. eurolla), sis. Tesin ostamat Start Fund I:n sijoitukset. Lisäksi Tesin kansainväliset kumppanit sijoittivat suomalaisiin yrityksiin 72 milj. euroa.

Vuoden 2017 aikana KRR II tuli täyteen sijoitetuksi ja koostuu nyt kymmenestä kotimaisesta venture capital – ja kasvurahastosta. KRR III antoi ensimmäisen sitoumuksensa kotimaiseen venture capital -rahastoon.

Taloudellinen kehitys

Toimintaympäristön hyvä kehitys heijastui Tesin sijoitussalkkuun kohdeyhtiöiden vahvana kasvuna sekä useina irtautumisina, joiden myötä tuloskehitys oli vahva sekä pääomasijoituksissa että rahoitusarvopapereissa. Pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 69 milj. euroa (46 milj. euroa): rahastot 53 milj. euroa (28 milj. euroa) ja suorat sijoitukset 15 milj. euroa (18 milj. euroa). Rahastojen nettovoittoja kasvattivat myönteinen arvonkehitys ja irtautumiset kohdeyhtiöistä. Suorien sijoitusten nettovoitot koostuivat irtautumisista, joita toteutui kahdeksan kappaletta. Rahoitusarvopapereiden nettovoitot olivat 18 milj. euroa (17 milj. euroa). Liikevoitto oli 80 milj. euroa (55 milj. euroa), ja tilikauden tulos verojen jälkeen 66 milj. euroa (45 milj. euroa).

Taseen loppusumma vuoden 2017 lopussa oli 1 020 milj. euroa (943 milj. euroa) ja yhtiön oma pääoma oli 978 milj. euroa (912 milj. euroa). Pääomasijoitusrahastojen tasearvo vuoden 2017 lopussa oli 372 milj. euroa (336 milj. euroa) ja suorien sijoitusten tasearvo 189 milj. euroa (189 milj. euroa).

Hallinnoitavien pääomasijoitusten kokonaismäärä vuoden 2017 lopussa oli 1,2 miljardia euroa. Tähän sisältyy Tesin sijoitussitoumusten ja sijoitusten lisäksi Tesin hallinnoimien KRR I:n, KRR II:n ja KRR III:n pääomat.

Valtio on pääomittanut Tesiä toiminnan käynnistämisestä lähtien yhteensä 655 miljoonalla eurolla. Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat tilikauden 2017 tulos mukaan lukien olivat 323 milj. euroa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tesi on alkuvuoden aikana antanut sijoitussitoumuksen kotimaiseen kasvurahastoon Saari I Ky:hyn sekä tehnyt suorat sijoitukset Viriaan ja Zervantiin.

Tulevaisuuden näkymät

Tesin vuoden 2018 strategiset teemat ovat pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen, osaava omistaminen, vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä uudistuminen.

Rahastosijoituksissa painotus kohdistuu yhä enemmän venture capital -rahastoihin sekä pieniin kasvurahastoihin. Tesi panostaa kotimaisten rahastojen niin kotimaisen kuin kansainvälisen sijoittajapohjan laajentamiseen. Varainkeruussa on useampia uusia kotimaisia pääomasijoitusyhtiöitä, joiden hankkeiden uskotaan realisoituvan vuoden 2018 ja 2019 aikana. Tesi jatkaa suoria vähemmistösijoituksia nykyisen sijoitusfokuksen mukaisesti kasvua tavoitteleviin pk-yrityksiin sekä teollisiin investointeihin. Suorissa sijoituksissa panostuskohteena ovat Uudistuva teollisuus ja Kansainväliset kanssasijoittajat -sijoitusohjelmat. Uusina painopistealueina suorissa sijoituksissa ovat jatkossa kiertotalous ja tekoäly. Tesi jatkaa läheistä yhteistyötään EIF:n ja EIB:n kanssa EU-rahoituksen kanavoinnissa kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin ja kasvuyrityksiin.

Viime tilikausien positiivinen tuloskehitys antaa Tesille vahvat resurssit suomalaisten yritysten kasvua edistävään pitkäjänteiseen sijoitustoimintaan.

Yhtiökokouksen päätökset

Tesin yhtiökokous pidettiin 6.3.2018. Tesin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Hallituksessa jatkavat myös Kimmo Jyllilä, Mika Niemelä, Annamarja Paloheimo ja Riitta Tiuraniemi. Uusina jäseninä hallitukseen nimettiin Marika af Enehjelm ja Pauli Kariniemi.

Lue lisää Tesin vuosikertomuksesta 2017

Tesin tulosesitys 2017


 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jan Sasse, Tesi, +358 40 861 9151, jan.sasse@tesi.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa ja sijoituskohteenamme on suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomea seuraavalle yrittäjyyden, kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Seuraa menestystarinoita www.tesi.fi ja @TesiFII.