Tesin vuosi 2018: Vahva tulos ja uusia avauksia yritysten kestävälle kasvulle

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu kohdeyritysten kasvun, Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisen ja osaavan omistajuuden edistämisen kautta. Yrityskasvun kiihdyttämisen lisäksi tavoitteena on suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistäminen rahastoihin tehtävien sijoitusten ja suorien vähemmistösijoitusten kautta.

Toimitusjohtaja Jan Sasse: ”Sijoitusvolyymiltaan vuosi 2018 oli mittava: annoimme uusia sitoumuksia kahdeksaan rahastoon yhteensä 59 miljoonaa euroa, Tesin ja kotimaisten eläke- ja vakuutusyhtiöiden KRR III -rahaston kautta 37 miljoonaa euroa sekä teimme sijoituksia suoraan yrityksiin 62 miljoonaa euroa. Suorista sijoituksista 52 miljoonaa oli ensisijoituksia. Tesin kansainväliset kumppanit sijoittivat suomalaisiin kasvuyrityksiin yhteensä noin 123 miljoonaa euroa. Pääoman lisäksi saadaan näin myös arvokasta kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja tarvittavia verkostoja.

Sijoitusvuotemme oli sekä kotimaisten että kansainvälisten rahastojemme irtautumisten osalta erinomainen, esimerkkinä mainittakoon Creandumin irtautuminen New Yorkin pörssiin listautuneesta Spotifysta. Tulosvuosi oli edellisten tapaan menestyksekäs, vaikka loppukaudella vallinnut maailmantalouden lisääntynyt epävarmuus sai tuloksen päätymään 55 miljoonaan euroon.

Valtion omistamana pääomasijoittajana arvioimme jatkuvasti rooliamme markkinassa: mietimme uusia painopistealueita ja olemassa olevien kokonaisuuksien kohtaloa. Uutena toimintamuotona aloitimme listautumisaikeissa olevien kasvuyhtiöiden tukemisen ankkurisijoituksella yrityksille, joille listautuminen on paras, mutta yrityskoon tai toimialan vuoksi vaativa rahoitusvaihtoehto. Euroopan investointipankin kanssa toteutettava yhteissijoitusohjelma puolestaan suuntaa 100 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta innovatiivisten pk- ja midcap-yritysten vauhdittamiseen yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa.

Tesin sijoitusohjelmat keskittyvät kasvuun ja talouden rakenteiden uudistamiseen. Loppuvuodesta käynnistimme 75 miljoonan euron kiertotalousohjelman. Tavoitteena on edistää kiertotaloudessa toimivien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä alueelle sijoittavien rahastojen syntymistä.”   

Toimintaympäristö

Suomen talous jatkoi kasvuaan vuonna 2018. Vuoden viimeisen neljänneksen osittain ristiriitaiset arviot globaalitalouden kehittymisestä ja näiden seurauksena noussut epävarmuus tulevaisuudesta heijastui luonnollisesti toimintaympäristöön.

Kotimaiset kasvuyritykset ylsivät jälleen uuteen ennätykseen venture-rahoituksen keräämisessä. Kokonaissumma ylitti jo 350 miljoonaa euroa ja rahoituksista valtaosa koostui yli kymmenen miljoonan euron kierroksista.

Myöhemmän kehitysvaiheen yhtiöihin sijoittavissa kotimaisissa pk-sektorin yritysjärjestelyrahastoissa on edelleen paljon pääomaa etsimässä uusia sijoituskohteita. Näiden rahastojen sijoituskapasiteetista merkittävä osa kohdistuu Suomen elinkeinorakenteen kannalta olennaiseen kehityskohteeseen, keskikokoisten yritysten kasvuun ja kansainvälistämiseen, niiden määrän lisäämiseen ja yritysjärjestelyihin. Tässä sijoitussegmentissä on havaittu myös lisääntyvää kysyntää vähemmistösijoituksille.

Sijoitustoiminta

Tesi teki uusia sijoituksia yrityksiin ja antoi sijoitussitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin yhteensä 121 miljoonalla eurolla (149). Sijoitussitoumuksia annettiin kahdeksaan pääomasijoitusrahastoon yhteensä 59 miljoonalla eurolla (60). Viisi sitoumusta kohdistui venture capital -rahastoihin ja kolme sitoumusta kasvu- ja yritysjärjestelyrahastoihin. Suoria sijoituksia tehtiin 26 yritykseen yhteensä 62 miljoonalla eurolla (29).

Kohdeyhtiöihin kohdistui kaikkiaan uutta riskipääomaa lähes 250 miljoonaa euroa, mikä on yli neljä kertaa Tesin sijoittama määrä. Pääomasta 61 miljoonaa euroa tuli kansainvälisiltä sijoittajilta.

Kiertotalouden sijoitusohjelma käynnistettiin 75 miljoonan euron suuruisena loppuvuodesta 2018. Ohjelmasta toteutettiin suora sijoitus Uusioaines Oy:hyn ja rahastosijoitus Environmental Technologies Fund III:een.

Taloudellinen kehitys

Vuosi 2018 muodostui jälleen vahvaksi tulosvuodeksi loppukauden maailmantalouden kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta. Tuloskehitystä tukivat etenkin pääomasijoitustoiminnasta realisoituneet tuotot.

Pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 90 miljoonaa euroa (69): pääomasijoitusrahastot 72 miljoonaa euroa (53) ja suorat sijoitukset 18 miljoonaa euroa (15). Rahastojen nettovoittoja kasvattivat erityisesti useat onnistuneet irtautumiset kohdeyhtiöistä sekä yleinen positiivinen arvonkehitys. Suorien sijoitusten nettovoitot koostuivat irtautumisista, joita toteutui seitsemän kappaletta.

Rahoitusarvopapereiden nettotulos oli -14 milj. euroa (18). Siihen heijastuu maailmanlaajuisesti vaikea viimeinen kvartaali sekä osake- että korkoinstrumenteille. Liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa (80), ja tilikauden tulos verojen jälkeen 55 miljoonaa euroa (66).

Taseen loppusumma vuoden 2018 lopussa oli 1 031 miljoonaa euroa (1 020) ja yhtiön oma pääoma oli 999 miljoonaa euroa (978). Pääomasijoitusrahastojen tasearvo vuoden 2018 lopussa oli 371 miljoonaa euroa (372) ja suorien sijoitusten tasearvo 235 miljoonaa euroa (189).

Hallinnoitavien pääomasijoitusten kokonaismäärä vuoden 2018 lopussa oli 1,2 miljardia euroa. Tähän sisältyy Tesin sijoitussitoumusten ja sijoitusten lisäksi sen hallinnoimien KRR I:n, KRR II:n ja KRR III:n pääomat.

Valtio on pääomittanut Tesiä toiminnan käynnistämisestä lähtien yhteensä 655 miljoonalla eurolla. Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat tilikauden 2018 tulos mukaan lukien olivat 341 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Tesi on tulouttanut yhteisöveroina ja osinkoina valtiolle 163 miljoonaa euroa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tesi on alkuvuoden aikana antanut sijoitussitoumuksen myöhemmin julkistettavaan kotimaiseen kasvurahastoon sekä osallistunut LeadDeskin onnistuneeseen listautumisantiin Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle.

Tulevaisuuden näkymät

Tesi on vuonna 2018 käynnistänyt strategiansa päivityksen, joka viedään käytäntöön keväällä 2019. Strategian tavoitteena on määritellä ne markkina-alueet, joissa Tesiä eniten tarvitaan sekä kehittää sen keinoja yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Pääomasijoitusmarkkinan kehittäjänä Tesillä on markkinaa palveleva ja täydentävä rooli, jota voimme toteuttaa esimerkiksi tuottamalla tietoa markkinan hyödynnettäväksi. Lisäksi Tesi toimii yhteiskunnallisesti: sijoitukset ja omistajuus tuottavat taloudellisen tuloksen lisäksi myös muuta vaikuttavuutta.

Tesi haluaa laajentaa niin kotimaista kuin kansainvälistä sijoittajakuntaa Suomen markkinoilla. Näin rahastot saavat kerättyä enemmän yksityistä pääomaa ja voivat suuremmilla pääomilla rahoittaa kohdeyrityksiään pidemmälle. Varainkeruussa on useampia uusia kotimaisia pääomasijoitusyhtiöitä, joiden hankkeiden uskotaan toteutuvan vuoden 2019 aikana.

Nykyistä vähemmistösijoitustoimintaa jatketaan edellisvuosien tapaan lupaaviin pk-yrityksiin täydentäen markkinan rahoitustarjontaa sekä teollisiin investointeihin. Sijoitusohjelmista kiertotalous säilyy keskeisinä.

Tesi jatkaa läheistä yhteistyötään Euroopan investointirahaston ja Euroopan investointipankin kanssa EU-rahoituksen kanavoinnissa kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin ja kasvuyrityksiin yhteistyössä yksityisten sijoittajien kanssa.

Tesillä on uuteen tilikauteen astuttaessa vahvat resurssit suomalaisten yritysten kasvua edistävään pitkäjänteiseen sijoitustoimintaan.

Yhtiökokouksen päätökset

Tesin yhtiökokous pidettiin 8.3.2019. Tesin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Jyllilä. Hallituksessa jatkavat Marika af Enehjelm, Pauli Kariniemi, Mika Niemelä, Annamarja Paloheimo ja Riitta Tiuraniemi. Uutena jäsenenä hallitukseen nimettiin Jyrki Mäki-Kala.

Tilinpäätös 2018
Hallituksen toimintakertomus 2018

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Jyllilä, p. 040 502 5105
Toimitusjohtaja Jan Sasse, p. 040 861 9151
Interim-talousjohtaja Gösta Holmqvist, p. 040 570 6508

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa ja sijoituskohteenamme on suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomea seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Seuraa menestystarinoita www.tesi.fi, dtg.tesi.fi ja @TesiFII.