Tesin vuosi 2019: Vahvalla tuloksella yhä mittavampaan vaikuttavuuteen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Toimitusjohtaja Jan Sasse:

”Tesi kehittää pääomasijoitusmarkkinaa, jotta suomalaisilla yrityksillä on riittävästi rahaa ja kykyä nousta uuteen kokoluokkaan. Tuemme yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä edistämme osaavaa omistamista. Yritykset ovat keskeisiä toimijoita, kun globaaleja ongelmia ratkaistaan kestävällä tavalla. Toimintaamme ohjaa pyrkimys yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Toimimme pitkäjänteisenä sijoittajana pääomasijoitusrahastoissa ja vahvistamme näin kasvurahoituksen positiivista kehitystä Suomessa. Yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten rahastojen, kuten Lifeline Venturesin, Atomicon tai DevCon kanssa tuo liiketoimintaosaamista suomalaisten yritysten tueksi. Nopeampi täsmäase markkinakapeikkojen paikkaamiseksi ovat Tesin sijoitusohjelmat. Kiertotalouden sijoitusohjelmasta teimme sijoituksen Endeviin ja suurempia rahoituskierroksia mahdollistavasta ESIR-kanssasijoittajaohjelmasta Wirepasiin, Iceye’hin ja Rauma Marine Constructionsiin. Pyrimme myös edistämään listautumisia Helsingin pörssiin toimimalla ankkurisijoittajana sekä sparraamalla kasvuyrityksiä kohti pörssilistautumista. Vuonna 2019 olimme ankkurisijoittajana Relais Groupin listautumisessa ja lisäksi kaksi salkkuyritystämme, Optomed ja LeadDesk, aloittivat pörssitaipaleensa.

Vuosi 2019 muodostui Tesille vahvaksi tulosvuodeksi edellisvuosien tapaan. Kohdeyritystemme hyvä kasvu ja irtautumiset erityisesti rahastopuolella siivittivät tuloksen 78 miljoonaan euroon. Tämä antaa Tesille erinomaiset resurssit jatkaa suomalaisyritysten kasvun rahoittamista ja pääomasijoitusmarkkinan kehittämistä myös jatkossa.”

 

Toimintaympäristö

Suomen talouskasvu jatkoi hidastumistaan vuonna 2019, ja lähivuosien ennusteet ovat koko ajan laskeneet lähemmäksi nollakasvua. Demografisten tekijöiden ohella kotimaan elinkeinoelämään vaikuttavat maailmantalouden heikentyneet näkymät, geopoliittiset jännitteet sekä koronaviruspandemia.

Euroopan pääomasijoitustoimiala kehittyi suotuisasti vuonna 2019 sekä kerättyjen varojen että sijoitusvolyymien osalta euromääräisesti mitattuna. Euroopan venture capital -segmentissä huomionarvioista oli enkeli- ja siemenvaiheen sijoituksia keränneiden yritysten lukumäärän pienentyminen sekä toisaalta rahoituskierrosten keskikokojen kasvu myöhemmän vaiheen B-, C- ja D-kierroksissa, nostaen samalla kohdeyritysten arvostustasoja. Irtautumisaktiviteetti hiipui eurooppalaisista venture capital -kohdeyhtiöistä (lähde: Pitchbook).

Suomesta lähtöisin olevat yritykset keräsivät venture capital -sijoituksia yli 500 milj. euroa vuonna 2019. Suomessa nähtiin myös ensi kertaa yli 100 milj. euron suuruisia venture capital -kierroksia. Kotimaisten yritysjärjestelyiden volyymi ja kokoluokka ovat pitkällä aikavälillä pysyneet vakaina, laskien kuitenkin vuonna 2019 edellisvuodesta. Markkinaan on tullut lisää pieniä kasvurahastoja. ​Pääomasijoitusten ohella pörssilistautumiset ja joukkorahoituskierrokset ovat nousseet relevantiksi rahoituskanavaksi suomalaisille kasvuyrityksille. Toimivat ja monimuotoiset rahoitusmarkkinat luovat edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle ja omistajuudelle. ​

Aiempaa haasteellisempi toimintaympäristö tulee aiheuttamaan yhä enemmän maailmanlaajuista painetta poliittisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin järjestelmiin sekä pääomastrategioihin. Tässä tilanteessa pääomasijoittajien yhteiskunnallinen rooli vastuullisen talouskasvun luojana korostuu esimerkiksi innovatiivisten teknologioiden ja liiketoimintamallien kaupallistamisen kautta.

Sijoitustoiminta

Vuonna 2019 Tesi antoi sijoitussitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin ja teki uusia sijoituksia yrityksiin yhteensä 133 milj. eurolla (121 milj. eurolla vuonna 2018).

Rahastosijoitusten painopisteenä ovat aikaisen vaiheen kansainvälistyviin teknologiayrityksiin sijoittavat venture capital -rahastot sekä perinteisempien pk-yritysten kasvua ja uudistumista tukevat kasvu- ja yritysjärjestelyrahastot. Vuonna 2019 Tesi antoi sijoitussitoumuksia kymmeneen rahastoon yhteensä 89 milj. eurolla (59). Kaksi sitoumusta kohdistui kotimaisiin venture capital -rahastoihin (Sparkmind.vc, Lifeline IV) ja viisi kasvu- ja yritysjärjestelyrahastoihin (Armada V, CapMan Buyout XI, DevCo Partners III, Evolver Fund I, Juuri Fund II). Tesin kotimaisiin kohderahastoihin sijoitettiin muuta pääomaa 758 milj. euroa, noin kymmenkertaisesti Tesin sitoumuksiin verrattuna. Näiden lisäksi Tesi antoi kolme sitoumusta kansainvälisiin venture capital -rahastoihin (Atomico V, Creandum V, Northzone IX), jotka täydentävät suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa erityispainotuksellaan tai -osaamisellaan.

Tesi tekee suoria vähemmistösijoituksia suomalaisiin nopean kasvun teknologiayrityksiin, kasvua hakeviin pk-yrityksiin, toimiala- ja yritysjärjestelyihin sekä teollisiin hankkeisiin. Suoran sijoitustoiminnan kannalta korostuvat kasvua ja talouden rakenteiden uudistumista edistävät sijoitusohjelmat. Vuonna 2019 Tesi sijoitti suoraan 25 yritykseen yhteensä 43 milj. euroa (62). Näistä ensisijoituksia tehtiin kuuteen yritykseen yhteensä 17 milj. eurolla (Wirepas Oy, IQM Finland Oy, Picosun Oy, Endev Oy, Fira Group Oy, Relais Group Oyj). Tesi teki jatkosijoituksia 19 kohdeyritykseensä yhteensä 26 milj. eurolla. Tesin kohdeyrityksiin kohdistui uutta riskipääomaa yhteensä lähes 180 milj. euroa, mikä on neljä kertaa Tesin sijoittama määrä.

Kiertotalouden sijoitusohjelma käynnistettiin 75 milj. euron kokoisena loppuvuodesta 2018. Vuonna 2019 Tesi teki ohjelmasta sijoituksen skaalautumisvaiheessa olevaan Endeviin, jonka toiminta perustuu yhdyskuntalietteen polttamiseen ja raaka-aineen talteenottoon. Kiertotalouden sijoitusohjelmasta on tehty sijoituksia vuoden 2019 loppuun mennessä 12,5 milj. eurolla.

ESIR-kanssasijoittajaohjelma kanavoi Euroopan investointipankki EIB:n rahoitusta suomalaisille yrityksille ja mahdollistaa niille aiempaa suuremmat sijoituskierrokset. Rahoituksesta puolet tulee ESIR-rahastosta ja puolet Tesiltä, ja mukana on yksityisiä sijoittajia vähintään yhtä suurella summalla. Vuonna 2019 ESIR-ohjelmasta tehtiin kolme sijoitusta (Wirepas Oy, Iceye Oy, Rauma Marine Constructions Oy) yhteensä 12,3 milj. eurolla.

Tesi myös kannustaa kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä kohti pörssilistautumista. Vuonna 2019 Helsingin pörssiin listautui kuusi yritystä. Tesi oli mukana kolmessa näistä: ankkurisijoittajana tukkukaupan logistiikkayrityksen Relais Groupin listautumisessa sekä kohdeyhtiöidensä, silmänpohjakameroita tuottavan Optomedin ja contact center -järjestelmiä rakentavan LeadDeskin, listautumisissa.

Yksi Tesin tavoitteista on suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistäminen. Pääoman ohella kansainväliset sijoittajat tuovat suomalaisten yritysten käyttöön erityisen arvokasta kansainvälistä liiketoimintaosaamista sekä kontaktiverkostoja. Vuonna 2019 Tesin kansainväliset kumppanit sijoittivat suomalaisiin kasvuyrityksiin kaikkiaan 124 milj. euroa, josta 35 milj. euroa tuli Tesin kansainvälisiltä kohderahastoilta.

Taloudellinen kehitys

Vuosi 2019 muodostui vahvaksi tulosvuodeksi edellisvuosien tapaan. Tilikauden tulos oli 78 milj. euroa (55). Tuloskehitystä tuki sekä pääomasijoitustoiminnasta että rahoitusarvopapereista syntyneet tuotot.

Pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 65 milj. euroa (90): pääomasijoitusrahastot 42 milj. euroa (72) ja suorat sijoitukset 23 miljoonaa euroa (18). Rahastojen nettovoittoja kasvattivat onnistuneet irtautumiset kohdeyhtiöistä sekä yleinen positiivinen arvonkehitys. Suorien sijoitusten nettovoitot kertyivät pääasiassa realisoitumattomasta käyvän arvon muutoksesta, jota kerrytti usean kohdeyhtiön vahva kasvu ja kehitys liiketoimintastrategian toteuttamisessa. Rahoitusarvopapereiden nettotulos oli 39 milj. euroa (-14). Pääomamarkkinat toipuivat vuoden 2018 viimeisen kvartaalin pudotuksesta ja tämä näkyi rahoitusarvopapereiden tuotoissa.

Taseen loppusumma vuoden 2019 lopussa oli 1 130 milj. euroa (1 031) ja yhtiön oma pääoma oli 1088 milj. euroa (995). Pääomasijoitusrahastojen tasearvo oli 419 milj. euroa (371) ja suorien sijoitusten tasearvo 291 milj. euroa (235).

Hallinnoitavien pääomasijoitusten kokonaismäärä vuoden 2019 lopussa oli 1,3 miljardia euroa. Tähän sisältyy Tesin sijoitussitoumusten ja sijoitusten lisäksi sen hallinnoimien KRR I:n, KRR II:n ja KRR III:n pääomat sekä ESIR-kanssasijoittajaohjelmaan varatut EIB:n pääomat.

Valtio on pääomittanut Tesiä toiminnan käynnistämisestä lähtien yhteensä 669 milj. eurolla. Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat tilikauden 2019 tulos mukaan lukien olivat 419 milj. euroa. Tämän lisäksi Tesi on tulouttanut yhteisöveroina ja osinkoina valtiolle 180 milj. euroa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Alkuvuonna 2020 Tesi on perustanut Kasvurahastojen Rahasto IV Ky:n (KRR IV) yhdessä kotimaisten työeläke- ja vakuutusyhtiöiden kanssa. KRR IV:n pääoma ensimmäisessä sulkemisessa oli 165 milj. euroa. Tesi antoi KRR IV:ään 65 milj. euron sitoumuksen. Tesi on tehnyt myös suorat sijoitukset Upcloud Oy:öön ja Nordic Rescue Group Oy:öön, johon kuuluvat Saurus Oy ja Vema Lift Oy.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2020 Tesi keskittyy neljään strategiseen teemaan: yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, arvonluontiin sekä pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä tukevan näkemyksellisen tiedon jakamiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. ​

Rahastosijoituksilla Tesi jatkaa kotimaisen pääomasijoitusmarkkinan pitkäjänteistä kehittämistä ja kansainvälistämistä, jossa aiempaa enemmän huomiota kohdistetaan kotimaisten hallinnointitiimien sparraukseen ja skaalaamiseen kohti kansainvälistä toimintaa, monimuotoisuuden edistämiseen, verkostojen rakentamiseen, rahastosijoittajakunnan kehittämiseen ja kasvurahastomarkkinan vahvistamiseen. Kotimainen rahastohankevirta on merkittävässä kasvussa. ​

Suorilla sijoituksilla tavoitellaan lyhyemmän aikavälin vaikuttavuutta jakamalla riskiä yksityisten sijoittajien kanssa. Suorat sijoitukset painottuvat sijoitusohjelmiin (Kiertotalouden sijoitusohjelma ja ESIR-kanssasijoitusohjelma yhteistyössä EIB:n kanssa) sekä muihin painopistealueisiin. Hankevalinnassa aiempaa enemmän korostuu sijoituskohteiden positiivinen nettovaikuttavuus. Suorien sijoitusten hankevirran odotetaan jatkuvan kappalemääräisesti edellisvuoden tasolla. ​

Viime vuosien positiivisen tuloskehityksen myötä Tesillä on hyvät resurssit suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen myös jatkossa. ​

Yhtiökokouksen päätökset

Tesin yhtiökokous pidettiin 13.3.2020. Tesin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Jyllilä. Hallituksessa jatkavat Pauli Kariniemi, Annamarja Paloheimo ja Riitta Tiuraniemi. Uusina jäseninä hallitukseen nimettiin Anniina Heinonen, Minna Helppi ja Riku Huttunen.

Lue lisää Tesin vuosikertomuksesta 2019

Tulosesitys 2019

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jan Sasse, p. 040 861 9151

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa.

Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII