Tesin vuosi 2020: Kasvuyritysten rahoitusta varmistamassa koronakriisin keskellä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Haastavista olosuhteista huolimatta Tesi pystyi koronarahoituksen lisäksi jatkamaan normaalia sijoitustoimintaansa ja sillä varmistamaan suomalaisyritysten kansainvälistä kasvua myös koronatilanteen jälkeen.

Toimitusjohtaja Jan Sasse kommentoi katsauskautta:

”Pyrimme Tesissä koronakriisin aikana auttamaan yrityksiä ja muita sidosryhmiä niin rahoitusinstrumenteilla kuin tuottamalla dataa ja analyysejä pk-yritysten tilanteesta markkinatietoon pohjautuen. Korona-ajan vakautus- ja Venture Bridge -ohjelmien käynnistämisen lisäksi jatkoimme myös normaalia sijoitustoimintaamme. Teimme vuoden 2020 aikana sijoituksia yhteensä 248 miljoonalla eurolla, sisältäen sitoumuksen Kasvurahastojen Rahasto IV:ään, rahastositoumukset, suorat sijoitukset ja korona-ajan vakautus- ja Venture Bridge -rahoituksen.  
 
Yleisistä olosuhteista huolimatta pääomasijoitustoimiala ei kokenut pelättyä shokkia koronatilanteessa vaan sijoitusvolyymit jopa kasvoivat edellisvuosista. Erityisesti venture capital -puolella kasvuyritykset keräsivät ennätyssuuria sijoituskierroksia ja yritysten arvostukset pysyivät korkealla. Tämä näkyi myös Tesin taloudellisessa tuloksessa, joka nousi 179 miljoonaa euroa positiiviseksi. Vahvaan tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea positiivinen arvonkehitys portfolioyrityksissä (realisoitumattomat nettovoitot 179 miljoonaa euroa) sekä onnistuneet irtautumiset kohdeyhtiöistä (realisoituneet nettovoitot 46 miljoonaa euroa). 

Koronakriisi ei ole vielä kuitenkaan ohi. Kevään aikana nähdään, kuinka teollisuuden tilauskirjat lähtevät kehittymään ja kuinka väliaikaisen konkurssilainsäädännön loppuminen vaikuttaa yritysten tilanteeseen. Tesi pitää yllä valmiutta vastata rahoituskysyntään myös vuoden 2021 aikana.” 

 

Toimintaympäristö 

Suomen talous on toistaiseksi selvinnyt koronakriisistä ennustettua kevyemmillä vaurioilla, ja yritysrahoitusmarkkinat ovat toimineet suhteellisen vakaasti. Vaikka kriisi on vaikeuttanut merkittävästi yritysten toimintaa, niiden sopeutumiskyky on ollut ennakoitua parempi. Moni yritys on pystynyt kompensoimaan liikevaihdon laskua pienentämällä operatiivisia kustannuksiaan ja kyennyt laajalti jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa. Toipumisessa kriisin vaikutuksista on kuitenkin ollut suuria toimialakohtaisia eroja.

Pääomasijoitusalalla systeemisen tason häiriöitä ei ole ollut havaittavissa, ja transaktioiden euromääräiset volyymit ovat pysyneet korkealla tasolla. Rahastojen varainkeruu on jonkin verran hidastunut, minkä jatkumista on kuitenkin vielä aikaista arvioida. Yleisesti ottaen nopeasti kasvavien ja kansainvälistyvien yhtiöiden pääoman tarjonta ei toistaiseksi ole kokenut pelättyä merkittävää takaiskua koronakriisin seurauksena, vaan kansainvälisten sijoittajien aktiviteetti oli alkuvuonna 2020 jopa korkeampaa kuin vuotta aiemmin. Merkille pantavana havaintona on yhä kohonneet kohdeyhtiöiden arvostustasot pääomasijoitusmarkkinoilla vuoden 2020 aikana koskien etenkin venture capital -sektorin teknologiayhtiöitä. Sama havainto koskee globaaleilla pääomamarkkinoilla monia muitakin riskillisiä omaisuuseriä, kuten pörssiyhtiöiden osakkeiden arvonnousuja. Ilmiön taustalla nähdään osittain vaikuttavan keskuspankkien voimakkaasti elvyttävänä jatkunut rahapolitiikka koronapandemian vuoksi, mikä on vuorostaan johtanut markkinoille yhä lisääntyvien pääomamäärien ohjautumiseen matalassa korkoympäristössä riskillisempiin sijoituksiin.

Sijoitustoiminta 

Vuonna 2020 Tesi antoi sijoitussitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin ja teki uusia sijoituksia yrityksiin yhteensä 248 milj. eurolla (133 milj. eurolla vuonna 2019).

Tesi antoi sijoitussitoumuksia yhdeksään rahastoon yhteensä 82 milj. eurolla (89). Kolme sitoumusta kohdistui venture capital -rahastoihin (Superhero Venture Fund 2020, Open Ocean Fund 2020, Icebreaker Fund II) ja kolme kasvu- ja yritysjärjestelyrahastoihin (CapMan Growth II, Verso Fund III, Sponsor Fund V). Tesi sijoitti myös uudentyyppiseen velkarahastoon, GOS Private Debt I:een. Lisäksi Tesi antoi sitoumukset kansainväliseen, Suomen markkinaa aktiivisesti täydentävään Verdane Edda II:een sekä myöhemmin julkaistavaan kotimaiseen rahastoon. Tesin kotimaisiin kohderahastoihin sijoitettiin pääomaa yhteensä 775 milj. euroa. Tesi antoi 65 milj. euron sitoumuksen hallinnoimaansa 175 milj. euron Kasvurahastojen Rahasto IV:ään.

Tesi teki suoria sijoituksia 19 yritykseen yhteensä 38 milj. eurolla (43). Näistä ensisijoituksia tehtiin kuuteen yritykseen yhteensä 24 milj. eurolla (Nordic Rescue Group, Upcloud, Swappie, Varjo Technologies, Unikie, Fifax). Tesi teki jatkosijoituksia 13 kohdeyritykseensä yhteensä 14 milj. eurolla. Tesin kohdeyrityksiin kohdistui uutta riskipääomaa yhteensä lähes 230 milj. euroa. Tästä pääomasta 125 milj. euroa tuli kansainvälisiltä sijoittajakumppaneilta.

Vuonna 2020 Tesi käynnisti koronatilanteen vuoksi kaksi väliaikaista erityissijoitusohjelmaa varmistamaan pk-yritysten rahoituksen saatavuutta koronakriisissä. Vakautusohjelma tarjoaa nopeutetulla aikataululla apua keskisuurten yritysten akuuttiin kassakriisiin koronatilanteessa. Vakautusrahoituksen kysyntä alkoi vilkkaana ohjelman käynnistyttyä, mutta pysyi maltillisena syksyn ajan. Vuoden loppuun mennessä Tesi teki ohjelmasta sijoituspäätöksiä 12 yritykseen yhteensä 57,4 milj. eurolla. Ohjelmasta toteutettiin sijoituksia vuoden loppuun mennessä 10 yritykseen 51 milj. eurolla.  Venture Bridge -siltarahoitusohjelmasta sijoitetaan kansainvälistä kasvua hakeviin innovatiivisiin kasvuyrityksiin, jotka hakevat lähitulevaisuudessa seuraavaa rahoituskierrosta. Vuoden loppuun mennessä Tesi oli tehnyt ohjelmasta sijoituspäätöksiä 15 yritykseen yhteensä 13,8 milj. eurolla, josta toteutettiin sijoituksia vuoden loppuun mennessä 14 yritykseen 12,4 milj. eurolla.

Taloudellinen kehitys 

Vuoden 2020 tulos oli vahva edellisvuosien tapaan. Tilikauden tulos oli 179 milj. euroa (78). Pääomasijoitusten nettovoitot olivat yhteensä 226 milj. euroa (65): pääomasijoitusrahastot 127 milj. euroa (42) ja suorat sijoitukset 103 miljoonaa euroa (23). Rahastojen nettovoittoja kasvattivat ennen kaikkea suurten venture capital -sijoituskierrosten siivittämä positiivinen arvonkehitys portfolioyrityksissä sekä onnistuneet irtautumiset kohdeyhtiöistä. Suorien sijoitusten nettovoitot kertyivät niin ikään pääasiassa sijoitusten arvonnoususta sekä positiivista irtautumisista. Tilikaudella aloitettujen erityissijoitusohjelmien nettovoitot olivat -4 milj. euroa. Rahoitusarvopapereiden nettotulos oli 4 milj. euroa. Koronapandemia heikensi alkuvuonna sijoitusten arvoa, mutta maaliskuun 2020 lopusta alkaneen ja koko loppuvuoden jatkuneen pääomamarkkinoiden toipumisen seurauksena koko vuoden tuotto oli positiivinen.

Yhtiön koko toiminnan ajalta kertyneet voittovarat tilikauden 2020 tulos mukaan lukien olivat vuoden lopussa 598 milj. euroa. Valtion yhteensä 819 milj. euron sijoitukset Tesiin ovat kasvaneet 1 417 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto (sisäinen korkokanta) valtiolle koko toiminta-ajalta on ollut positiivinen ollen noin 5,1 % verojen jälkeen.

Taseen loppusumma vuoden 2020 lopussa oli 1 499 milj. euroa (1 130) ja yhtiön oma pääoma oli 1 417 milj. euroa (1 088). Pääomasijoitusrahastojen tasearvo oli 558 milj. euroa (419) ja suorien sijoitusten tasearvo 402 milj. euroa (291).

Hallinnoitavien pääomasijoitusten kokonaismäärä vuoden 2020 lopussa oli 1,9 miljardia euroa. Tähän sisältyy Tesin sijoitussitoumusten ja sijoitusten lisäksi sen hallinnoimien KRR I-IV:n pääomat sekä ESIR-kanssasijoittajaohjelmaan varatut EIB:n pääomat.

Valtio pääomitti Tesiä vuoden 2020 lisätalousarvio II:ssa korona-ajan vakautusohjelman rahoittamista varten 150 milj. eurolla. Toimintavalmiuden lisäämiseksi vielä mahdollisesti heikkenevässä taloustilanteessa päätettiin lisätalousarvio IV:ssa sitoutua pääomittamaan Tesiä 250 milj.  eurolla.  Lisäpääomitusta on tarkoitus kohdistaa joustavasti markkinatilanteen mukaan venture capital -sijoituksiin, vakautusrahoitusohjelmaan sekä rahastosijoitustoimintaan seuraavan kahden vuoden aikana koronatilanteen aiheuttaman markkinahäiriön vuoksi. Lisätalousarvioiden perusteella jo maksetut ja tulevaisuudessa maksettavat määrärahat palautetaan takaisin valtiolle Tesin irtauduttua sijoituskohteista.

Tulevaisuuden näkymät 

Vuonna 2021 Tesi jatkaa strategiansa mukaista toimintaa panostaen vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, arvonluontiin ja kansainvälistymiseen sekä tiedon ja osaamisen jakamiseen pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseksi. Tavoitteena on saada yhtenäiset toimintatavat operatiiviseen käyttöön sijoitustoiminnassa vastuullisuuden ja vaikuttavuuden osalta, sekä systemaattisesti kehittää arvonluontitoimenpiteitä osana sijoitustoimintaa. Tätä työtä on aloitettu hakemalla näkemystä myös sidosryhmiltä ja Tesi tulee jakamaan parhaita käytäntöjä myös markkinaan jatkossa.

Tesi jatkaa rahastosijoitustoiminnallaan kotimaisen pääomasijoitusmarkkinan pitkäjänteistä kehittämistä ja kansainvälistämistä. Tesi kiinnittää huomiota kotimaisten hallinnointitiimien sparraukseen ja skaalaamiseen kohti kansainvälistä toimintaa, verkostojen rakentamiseen, rahastosijoittajakunnan kehittämiseen. Kansainvälisellä rahastosijoitustoiminnalla täydennetään kotimaista pääomasijoitusmarkkinaa. Suorien sijoitusten avulla Tesi tavoittelee lyhyemmän aikavälin vaikuttavuutta jakamalla riskiä yksityisten sijoittajien kanssa. Suorien sijoitusten hankevalinnassa on entistä suurempi painoarvo sijoituskohteiden positiivisella yhteiskunnallisella vaikuttavuudella. Sijoituskohdeyrityksissä Tesi keskittyy arvonluontiin, osaavaan omistajuuteen ja vaikuttavuustavoitteiden edistämiseen liiketoiminnallisista lähtökohdista yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Tesi pitää yllä valmiutta vastata koronatilanteen vaatimaan rahoituskysyntään myös vuoden 2021 aikana, mihin valtion lisätalousarvioissa tehdyt pääomituspäätökset antavat hyvät edellytykset. Tesi jatkaa tilanteen tiivistä seurantaa vakautus- ja Venture Bridge -ohjelmien puitteissa.

Viime vuosien vahva tuloskehitys ja organisaatioon kumuloitunut osaamis- ja verkostopääoma antavat Tesille hyvät resurssit suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen myös jatkossa.

Yhtiökokouksen päätökset 

Tesin yhtiökokous pidettiin 22.3.2021. Tesin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Jyllilä. Hallituksen jäseniksi valittiin Mia Folkesson, Anniina Heinonen, Minna Helppi, Riku Huttunen ja Pauli Kariniemi.

Lue lisää:   

Tesin vuosikertomus 2020
Yritysvastuuraportti 2020 


Lisätietoja:

Jan Sasse, toimitusjohtaja
jan.sasse@tesi.fi
040 861 9151

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,9 miljardia euroa.  www.tesi.fi | @TesiFII