Hadean Ventures – pääomasijoituksia tulevaisuuden terveydenhuoltoon

Kansainvälisesti toimiva Hadean Ventures sijoittaa terveydenhuollon yrityksiin erikoisalaan katsomatta ja eri kehitysvaiheissa oleviin tuotteisiin. Hadean etsii jatkuvasti uusia lääketieteellisiä innovaatioita, jotka vievät nykyaikaista terveydenhuoltoa eteenpäin.

Miksi?

Viime vuosisadan aikana lääketiede on kehittynyt suurin harppauksin. Ihmiset ovat yleisesti ottaen terveempiä, ja yleinen elinajanodote pitenee koko ajan. Terveydenhuollon saralla on kuitenkin vielä paljon sellaisia tarpeita, joihin ei toistaiseksi ole vastattu. Jotta nämä tarpeet voitaisiin täyttää, on panostettava entistä enemmän tieteelliseen tutkimukseen ja uusien lääkkeiden kehittämiseen.

Moniin sairauksiin ei vieläkään ole olemassa asianmukaisia hoitokeinoja, ja ikääntyvä väestö luo terveydenhuollolle omat haasteensa. On ensiarvoisen tärkeää, että ihmiset saadaan pidettyä terveinä mahdollisimman pitkään. Vaikka Pohjoismaissa sekä tutkimustoiminta että startup-kulttuuri ovat vahvoja, sijoittamisosaamisen puute kuitenkin hidastaa alan innovaatioiden kehitystä.

Mitä ja miten?

Pohjoismainen pääomasijoittaja Hadean Ventures tarkastelee laaja-alaisesti eri kehitysvaiheissa olevia, innovatiivisia terveysalan yrityksiä. Näistä tarkastelluista akanoista yhtiö sitten seuloo erilleen ne jyvät, joilla se uskoo olevan eniten potentiaalia muuntaa huipputason tutkimus maailmaa muuttaviksi lääkinnällisiksi tuotteiksi, ja joihin se voi sijoittaa pääomasijoitusrahastoistaan. Yhtiö pyrkii tukemaan yritysten kannattavaa kasvua osallistumalla omistajana aktiivisesti niiden toimintaan.

Hadean hyödyntää vankkaa kokemustaan ja kliinisen lääketieteen asiantuntemustaan ja tarjoaa yrityksille tukea muun muassa hallitustyössä tai auttamalla niitä löytämään oikeat osaajat tai yhdistymään oikeiden yritysten kanssa. Hadean haluaakin tarjota kullekin yritykselle juuri sellaista apua, jota se tarvitsee.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Lääketiede on kansainvälinen ala. Hadean Ventures pyrkii jatkossakin sijoittamaan yrityksiin, jotka kehittävät tuotteita maailmanmarkkinoille. Tutkimusta ja innovaatioita voi löytyä mistä vain, mutta Hadean Ventures keskittyy etenkin pohjoismaisiin yrityksiin, myös suomalaisiin. Yhtiön toinen rahasto ylimerkittiin joulukuussa 2023, ja nyt Hadean keskittyy tukemaan sijoituskohteitaan niiden kasvu-uralla. Myös kolmatta rahastoa valmistellaan, ja se on tarkoitus perustaa muutaman vuoden kuluttua.

Lääketieteen kenttä kehittyy jatkuvasti, ja houkuttelevia sijoituskohteita on tarjolla yhä enemmän. Hadean pyrkii säilyttämään asemansa yhtenä johtavista terveysalan venture capital- sijoittaijista. Tulevaisuudessa yhtiö haluaa etsiä aktiivisesti uusia sijoituskohteita ja rakentaa vakaata kasvua.

Tesin rooli

Tesi on ollut Hadean Venturesille monella tapaa todella tärkeä yhteistyökumppani. Sen lisäksi, että Tesi on sijoittanut Hadeanin toiseen rahastoon, myös sen laajat verkostot ovat osoittautuneet kullanarvoisiksi etenkin suomalaisilla markkinoilla.

Pääomasijoitusmarkkinat ovat luonteeltaan hyvin kansainväliset. Siksi Tesille on tärkeää suunnata rahastosijoitustoimintaansa myös Suomen ulkopuolelle, jotta tarvittavaa osaamista, verkostoja ja sijoitussyndikaatteja muodostuu myös Suomeen. Tesin näkökulmasta olennaisimpia kansainvälisiä rahastoja ovat ne, jotka sijoittavat myös suomalaisiin startup- ja kasvuyrityksiin. Näin Tesi rakentaa myös kansainvälistä sijoittajaverkostoa suomalaisille kasvuyrityksille ja auttaa suomalaisia pääomasijoitusrahastoja löytämään oikeat kansainväliset  rahastosijoittajat.

Perustiedot

Hadean Ventures on Euroopan johtavia terveystieteisiin keskittyviä rahastohallinnoijia, joka hallinnoi varoja noin 230 miljoonaa euron edestä. Hadeanin rahastoihin ovat sijoittaneet monet johtavat eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset yksityiset ja institutionaaliset sijoittajat.

Hadean Ventures sijoittaa terveysalan yrityksiin, jotka kehittävät innovatiivisia ratkaisuja vielä täyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin. Yhtiön tiimillä on laaja-alaista asiantuntemusta lääketieteen ja terveystieteiden saralta, laaja-alaista sijoituskokemusta huipputason pääomasijoitusrahastoista ja vahvaa näyttöä startup-yritysten toiminnan ohjaamisesta ruohonjuuritasolta käsin. Hadean Ventures toimii Oslossa ja Tukholmassa. Yhtiö tekee myös tiivistä yhteistyötä huippuluokan korkeakoulujen ja yrityskiihdyttämöiden kanssa.

Pääomasijoituksia tulevaisuuden terveydenhuoltoon

Tesi on meille todella tärkeä yhteistyökumppani. Olemme tehneet Tesin kanssa yhteistyötä useissa eri yhteyksissä ja päässeet myös hyödyntämään heidän laajaa asiantuntijaverkostoaan.

- Ingrid Teigland Akay, toimitusjohtaja (Managing Partner), Hadean Ventures