Tesin puolivuotiskatsaus H1 2020: Kasvuyritysten rahoitusta varmistamassa koronapandemian keskellä

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Nostot katsauskaudelta:

 • Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) teki alkuvuoden aikana uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 183 milj. eurolla, sisältäen:
  • 65 milj. euron sitoumus KRR IV:ään
  • rahastositoumuksia 45 milj. eurolla
  • suoria sijoituksia 23 milj. eurolla
  • vakautussijoituksia 50 milj. eurolla.
 • Tesin hallinnoima KRR IV keräsi yhteensä 175 milj. euroa sijoitettavaksi suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin.
 • Tesin kotimaiset kohderahastot keräsivät uutta pääomaa 333 milj. euroa
 • Tesin kansainväliset sijoittajakumppanit sijoittivat suomalaisiin kasvuyrityksiin 49 milj. euroa.

Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse kommentoi katsauskautta:

”Koronatilanne on aiheuttanut niin globaaliin talouteen kuin kotimaisten yritysten toimintaan shokin, jonka kokonaisvaltaiset seuraukset ovat nähtävillä vasta pitkällä tulevaisuudessa. Tesin roolina erikoistilanteessa on ollut rahoituksen kautta varmistaa, että Suomessa on kriisinkin jälkeen innovatiivista, elinkelpoista ja työllistävää yritystoimintaa. Tätä työtä olemme tehneet laajassa yhteistyössä niin kasvuyritysten, valtio-omistajan, pääomasijoitustoimialan kuin muidenkin sidosryhmien kanssa luomalla kasvuyrityksille uusia rahoitusinstrumentteja sekä tuottamalla tilannekuvaa päätöksentekoa varten.

Pääomasijoitusmarkkinan rahoittamat kasvuyritykset ovat merkittävässä roolissa uudistuvan ja kestävän talouskasvun aikaansaamisessa. Tesi sijoittaa yritysten kasvuun ja kehittää pitkäjänteisesti pääomasijoitusmarkkinaa. Juuri ennen koronakriisiä perustimme kotimaisten eläke- ja vakuutusyhtiöiden kanssa uuden, jo sarjassaan neljännen kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittavan Kasvurahastojen rahaston.

Suomalaiseen pääomasijoitusmarkkinaan on ennen koronatilannetta kerätty huomattava määrä pääomaa erityisesti Venture capital -puolella, joten korona ei ole toistaiseksi yksittäisiä rahastoja lukuun ottamatta vaikeuttanut varainkeruuta suuressa kuvassa. Keväällä pääomasijoitusrahastojen kohdeyritysten osalta myös jatkorahoitusmahdollisuudet näyttivät hyviltä. Pahimmassa tilanteessa ovat olleet perinteisemmät pk-yritykset, joiden liiketoimintaan koronalla on suoria vaikutuksia. Käynnistimme nopeassa aikataulussa vakautusohjelman juuri näille, aiemmin kannattaville yrityksille. Sijoitimme vakautusohjelmasta alkuvuoden aikana yhteensä yhdeksään yritykseen 50 milj. euroa. Jatkamme vakautusrahoituksen tarjontaa markkinatilanteen mukaisesti.

Venture capital -puolella kasvuyritykset keräsivät koronasta huolimatta ennätysmäärän pääomia alkuvuoden aikana. Aika näyttää kuinka koronatilanne vaikuttaa kansainvälisten sijoittajien toimintaan jatkossa. Tesi on ollut mukana suurissa Venture capital -kierroksissa (Swappie, Varjo Technologies, Iceye), jossa työkalunamme on myös EIB:n kanssa yhteistyössä toteutettava ESIR-sijoitusohjelma. Varhaisemman vaiheen yrityksille tarjoamme Venture Bridge -siltarahoitusta, jotta yrityksillä on koronatilanteessa enemmän aikaa kerätä suurempaa rahoituskierrosta.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta alkuvuoden taloudellinen tuloksemme nousi 7 miljoonaa euroa voitolliseksi. Tesillä on hyvät resurssit pitkäjänteiseen, yhteiskunnallisesti vaikuttavaan ja kestävään kehitykseen painottuvaan sijoitustoimintaan. Valtion pääomitusten turvin Tesillä on valmiudet myös koronatilanteen pitkittyessä varmistaa rahoituksen tarjontaa kriisin yli.”

Toimintaympäristö

Suomalaiseen pääomasijoitusmarkkinaan on ennen koronatilannetta kerätty huomattava määrä rahastopääomaa erityisesti venture capital -puolella, joten koronatilanne ei ole laajassa mittakaavassa toistaiseksi vaikeuttanut kotimaisten rahastojen varainkeruuta. Markkinassa on yksittäisiä rahastoja, jotka ovat kohdanneet epävarmuuden takia haasteita kerätä rahasto suunnitellussa koossa ja aikataulussa.

Tesin, Pääomasijoittajat ry:n ja Business Finland Venture Capitalin toukokuun markkinapulssin perusteella kotimaiset pääomasijoittajat kykenevät jatkorahoittamaan portfolioyrityksiään varsin hyvin. Vuoden 2020 alkupuoliskolla suomalaiset startupit keräsivät ennätysmäärän pääomia, 330 milj. euroa koronasta huolimatta (Lähde: Talouselämä 24/2020). Venture capital -kohdeyhtiöiden arvostukset ovat säilyneet pääosin entisellään.

Koronatilanteen voittajia rahoituksen näkökulmasta ovat perinteisemmät ja helpoiten rahoitettavat venture capital -kohteet ja bisnesmallit (software, digitalisaatio). Rahoituksen kerääminen on hankalinta muutaman miljoonan euron sijoituskierroksia keräävissä yrityksissä, joilta puuttuu vielä pitkäaikaisempi näyttö, sekä sijoitusmielessä haastavimmissa epätyypillisissä liiketoimintamalleissa, joissa on viime vuosina korostunut esimerkiksi teollisten sijoittajien rooli. Vastoin pahimpia uhkakuvia kansainväliset sijoittajat eivät ole toistaiseksi vetäytyneet Suomesta, vaikka keväällä sijoituskierroksissa nähtiin niiden aktiivisuuden hetkellinen notkahdus.

Suomen kansantalouden näkökulmasta keskeiseksi huolenaiheeksi on muodostumassa perinteisemmän pk-sektorin ja vientiyhtiöiden heikentyvät kysyntänäkymät globaaleilla markkinoilla. Myös vakiintuneemmat kuluttajavetoiset liiketoiminnat ovat kohdanneet merkittäviä haasteita.

Sijoitustoiminta

Puolivuotiskauden aikana Tesi teki uusia sijoituksia 183 milj. eurolla (76 milj. euroa H1 2019), sisältäen sitoumuksen KRR IV:ään, sitoumukset pääomasijoitusrahastoihin, suorat sijoitukset sekä vakautusrahoituksen.

Tesi antoi sijoitussitoumuksia rahastoihin yhteensä 45 milj. eurolla. Näistä neljä sitoumusta kohdistui kotimaisiin rahastoihin (Superhero Venture Fund 2020, Icebreaker Fund II, GOS Private Debt I, Verso III) ja yksi myöhemmin julkistettavaan kansainväliseen rahastoon. Tesin kotimaisten kohderahastojen keräämä uusi pääoma oli yhteensä 333 milj. euroa. Tesi antoi myös 65 milj. euron sitoumuksen kokonaisuudessaan 175 milj. euron KRR IV:ään, jossa sijoittajina ovat lisäksi myös Ilmarinen, Keva, Valtion Eläkerahasto, Elo, LähiTapiola ja Veritas. Tesin hallinnoima KRR sijoittaa suomalaisiin venture capital – ja kasvurahastoihin.

Tesi teki suoria sijoituksia 14 yritykseen yhteensä 23 milj. eurolla. Näistä ensisijoituksia oli kolme yhteensä 11 milj. eurolla (Upcloud, Nordic Rescue Group, Swappie). Jatkosijoituksia tehtiin 11 yritykseen yhteensä 12 milj. eurolla.

Tesi käynnisti huhtikuussa koronatilanteen vuoksi 150 milj. euron vakautusrahoitusohjelman keskisuurille yrityksille. Vakautusohjelman sijoitukset eroavat Tesin normaalista sijoitustoiminnasta ja tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten akuuttiin kassakriisiin koronatilanteessa. Vakautusohjelmasta tehtiin yhdeksän sijoituspäätöstä yhteensä 50 milj. eurolla. Nämä yritykset työllistävät Suomessa 8200 henkilöä.

Tesi paikkaa koronatilanteessa mahdollista kansainvälisten sijoittajien aktiviteetin vähentymistä kesäkuun puolivälissä käynnistämällään Venture Bridge -siltarahoitusohjelmalla, jotta yrityksillä on enemmän aikaa ja resursseja hakea suurempia rahoituskierroksia. Sijoituksia ei toteutettu vielä kesäkuun aikana. Tesi on tehnyt 10.9.2020 mennessä sijoituspäätöksiä ohjelmasta viiteen yritykseen yhteensä 2,4 milj. eurolla (Blidz, Disior, Matchmade, Fake Production, Revonte).

Tulos, tase ja valtion pääomitus

Katsauskauden tulos oli 7 milj. euroa (13) verojen jälkeen. Rahastojen vahvaa 36 milj. euron tulosta selittää etenkin hyvä alkuvuosi, jolloin toteutui useita onnistuneita irtautumisia. Vastaavasti suorien sijoituksien 12 milj. euron tappio johtui pääosin käyvän arvon alentumisista osassa kypsemmän vaiheen portfolioyrityksissä, joiden liiketoimintaympäristö heikentyi merkittävästi koronatilanteen seurauksena. Yleinen markkinatilanne heijastui myös rahoitusarvopapereihin, joista syntyi 10 milj. euron tappiollinen tulos.

Taseen loppusumma oma pääoma ja velat huomioiden oli 1,288 mrd. euroa. Yhteensä 1,245 mrd. euron omassa pääomassa suurin muutos oli valtion toteuttama 150 milj. euron pääomitus Tesin uusiin sijoitusohjelmiin.

Toimintavalmiuden lisäämiseksi vielä mahdollisesti heikkenevässä taloustilanteessa valtio päätti lisätalousarvio IV:ssa sitoutua pääomittamaan Tesiä lisäksi 250 milj. eurolla. Lisäpääomitusta on tarkoitus kohdistaa joustavasti markkinatilanteen mukaan venture capital -sijoituksiin, vakautusrahoitusohjelmaan sekä rahastosijoitustoimintaan seuraavan kahden vuoden aikana koronatilanteen aiheuttaman markkinahäiriön vuoksi. Lisätalousarvioiden perusteella jo maksetut ja tulevaisuudessa maksettavat määrärahat palautetaan takaisin valtiolle Tesin irtauduttua sijoituskohteista.

Tesin hallinnoitavien pääomasijoitusten kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1,6 mrd. euroa. Hallinnoitaviin pääomasijoituksiin sisältyy Tesin sijoitussitoumusten ja sijoitusten lisäksi sen hallinnoimien Kasvurahastojen rahastojen (KRR) pääomat sekä ESIR-kanssasijoittajaohjelmaan varatut EIB:n pääomat.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden näkymät

Katsauskauden jälkeen Tesi on antanut sitoumuksen CapMan Growth Equity Fund II -rahastoon sekä tehnyt suoran sijoituksen Varjo Technologiesiin. Tesi on tehnyt Venture Bridge –sijoituksia viiteen yritykseen yhteensä 2,4 milj. eurolla.

Koronan vaikutukset kansainvälisten sijoittajien toimintaan suomalaisessa venture capital-kentässä tullaan näkemään vasta myöhemmin, sillä monien kesällä ja alkusyksyllä toteutuneiden suurten rahoituskierrosten kerääminen ja suhteiden luominen on aloitettu jo ennen koronaa.

Perinteisempien pk-yritysten loppuvuosi on monien tutkimusten mukaan haastavampi. Haasteet ovat kuitenkin toimiala- ja yrityskohtaisia, esim. tilauskirjojen lyhenemisellä konepajateollisuudessa voi olla laajempiakin seurauksia. Samoin Suomen talouden jälkisyklisyys tuo mahdollisesti vaikutukset näkyviin vasta syksyn edetessä.

Tesin sijoitustoiminnan hankevirta on normalisoitumassa. Tesi on kuitenkin varautunut kasvuyritysten tilanteen huononemiseen varmistamalla pääomasijoitusrahastojen varainkeruuta, kasvattamalla roolia venture capital –sijoituksissa niin Venture Bridge -siltarahoituksessa kuin suuremmissa rahoituskierroksissakin sekä tarjoamalla vakautusrahoitusta keskisuurille, aiemmin kannattaville yrityksille.

Tesin keskeinen strateginen toiminnan ajuri on yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Erityisinä keinoina vaikuttavuuden edistämisessä ovat pääoman kanavointi yrityksille, jotka pyrkivät osaamisellaan ja ratkaisuillaan mahdollisimman positiiviseen yhteiskunnalliseen nettovaikutukseen sekä toiminnan vaikutuksiin liittyvän uuden tiedon tuottaminen.

Lue lisää katsauksesta:

Tesin puolivuotiskatsaus H1 2020

Lisätietoja antaa:
Jan Sasse, toimitusjohtaja, Tesi
jan.sasse@tesi.fi, +358 40 861 9151

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,6 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa www.tesi.fi | dtg.tesi.fi | @TesiFII