Tesistä sanottua – Yrityskuvatutkimus 2020

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Sidosryhmät kokevat Tesin pitkäjänteisen toiminnan suomalaisten kasvuyritysten rahoittajana sekä toimet koronatilanteessa tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Samalla Tesiltä toivotaan pitkällä aikavälillä panostuksia kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen ja globaalien trendien tunnistamiseen.

Tesin yrityskuvatutkimuksen 2020 tavoitteena oli selvittää sidosryhmien tyytyväisyyttä Tesin toimintaa kohtaan. Tutkimusta varten haastateltiin niin Tesin ulkoisia sidosryhmiä, kuten kohdeyrityksiä, rahastoja ja yhteiskunnallisia vaikuttajia, kuin Tesin henkilöstöä ja hallitusta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 451 sidosryhmien edustajaa.

Tesin edellinen yrityskuvatutkimus on toteutettu vuonna 2017. Tähän kolmen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna Tesin tunnettuus on selkeästi kasvanut: yli kolme neljäsosaa vastaajista kokee tuntevansa Tesin hyvin. Yleisesti ottaen Tesi mielletään ammattitaitoiseksi, asiantuntevaksi, aktiiviseksi ja positiiviseksi toimijaksi. Useat vastaajat kokevat Tesin panostavan oikeisiin asioihin ja Tesin tehtäviä niin pitkäjänteisenä yritysten kasvua mahdollistavana sijoittajana (87 % vastaajista) kuin koronatilanteessa (76 % vastaajista) pidetään tärkeinä tai erittäin tärkeinä.

Tesiin kohdistuu moninaisia odotuksia eri sidosryhmien tahoilta. Juuri tällä hetkellä Tesin toivotaan etenkin tukevan kotimaisia yrityksiä koronakriisin yli, kehittävän pääomasijoitusmarkkinoita aktiivisesti, sekä avittavan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Pidemmällä aikajänteellä Tesin toivotaan keskittyvän muun muassa vastuulliseen sijoittamiseen sekä asiakasportfolion ja toimialojen laajentamiseen. Myös työn pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämiseksi ja kansainvälistyvien yritysten tukemiseksi odotetaan luonnollisesti jatkuvan.

Sidosryhmät toivovat lisää dialogia Tesin toiminnasta ja tuloksista erityisesti yhteiskunnallisella areenalla. Merkittävä osa vastaajista toivoo henkilökohtaista viestintää suoraan Tesin henkilöstöltä.

Kansainväliset pääomasijoittajat näkevät tutkimuksen mukaan Suomen mielenkiintoisena kohteena tässäkin markkinatilanteessa ja uskovat investoivansa Suomeen lisää tulevaisuudessa. Tesi nähdään tärkeänä paikallisena kumppanina, jolla on tietoa ja näkemystä markkinasta, sekä suoria kontakteja yrityksiin ja toisiin pääomasijoittajiin. Kansainväliset toimijat odottavatkin Tesiltä avointa yhteistyötä, verkostoja sekä tiedon jakamista.

”Toimintamme kehittämisessä korostuvat sidosryhmiemme esiin nostamat teemat. Vuoden 2021 aikana keskitymme muun muassa vastuullisuus- ja vaikuttavuustyön edistämiseen suomalaisessa pääomasijoitusmarkkinassa sekä käymään monipuolista dialogia Tesin tehtävistä, toiminnasta ja tuloksista sidosryhmien kanssa.  Tähtäämme siihen, että suomalaiset yritykset kasvavat, toimivat vastuullisesti ja menestyvät niin kotimaassa kuin maailmallakin”, kommentoi Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.

 

Lisätietoja:

Jan Sasse, toimitusjohtaja, Tesi

jan.sasse@tesi.fi

+358 40 861 9151

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,6 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – tesi.fi | @TesiFII