Kestävä kasvu on uuden kehittämistä ja olemassa olevan uudistamista

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pia Santavirta

Toimitusjohtaja

On selvää, että Suomi tarvitsee kestävää kasvua: yrityksiä, jotka tuottavat työtä ja hyvinvointia, ja ratkaisevat aikamme suuria haasteita kehittämällä uutta ja uudistamalla jo olemassa olevaa. Pääomasijoittajana tärkein tehtävämme on varmistaa, että parhaat yritykset saavat vauhtia kestävään kasvuun.

Vaikka globaali taloustilanne on monin paikoin haastava, moni asia kulkee kuitenkin hyvään suuntaan: kestävyys ja vastuullisuus ovat jo jokaisen kasvua hakevan yrityksen agendalla. Yritysten kasvukumppanina olemme tiiviisti mukana kestävyystyön kehittämisessä.

Kestävyyden kokonaisuus koostuu Tesillä kahdesta osasta: vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta. Vastuullisuudella tarkoitamme vastuuta omasta toiminnastamme suhteessa ympäristöön, talouteen, ihmisiin ja hallintoon. Vaikuttavuus taas on toimintamme positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Pääomasijoittajana emme operoi omien toimitusketjujen tai tuotantolaitosten kanssa, vaan sijoituskohteidemme kanssa. Sen takia suurimmat vaikutusmahdollisuutemme ovat rahastojen ja startup- ja kasvuyritysten kestävyyden kehittämisessä.

Tavoitamme sijoitustoimintamme kautta valtavan määrän yrityksiä: olemme sijoittajana joko suoraan tai kohderahastojemme kautta noin 560 suomalaisessa kasvuyrityksessä, joissa työskentelee yhteensä kymmeniä tuhansia työntekijöitä.

Katsomme kestävää kasvua kahdesta näkökulmasta: sijoitamme suoraan sellaisiin yrityksiin, jotka edistävät ydintekemisellään vaikkapa puhdasta siirtymää. Se korostuu sijoitusstrategiassamme: noin kaksi kolmasosaa suorista sijoituksistamme kohdistuu yrityksiin, jotka edistävät puhdasta siirtymää. Toisaalta sijoitamme myös yrityksiin, joilla on potentiaalia muuttaa toimintaansa tai olla jopa koko toimialansa suunnannäyttäjiä kestävyyden edistämisessä.

On hyvä muistaa, että vaikka kestävä kasvu on ilman muuta toimintamme ytimessä, maailma ympärillämme ei ole valmis: esimerkiksi päästöttömyyteen ei päästä yhdessä päivässä, viikossa tai edes kuukaudessa. Muutos vie aikaa, ja esimerkiksi hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi työhön on tartuttava kaikilla rintamilla. Se tarkoittaa käytännössä myös sijoituksia kestävyystyönsä alussa oleviin yrityksiin, joilla kuitenkin on tavoitteena kestävyystekemisen kehittäminen.

Kestävyystyö kulkee läpi koko sijoitusprosessin

Sijoitustiimimme keskustelevat jatkuvasti monien eri yritysten ja sijoituskumppaneiden kanssa. Sijoituskohteen valintaan liittyy monenlaisia kriteerejä muun muassa kasvun skaalaamiseen ja yrityksen ydintekemisen vaikuttavuuteen liittyen, ja myös kestävyyttä arvioidaan jo keskustelujen alkuvaiheessa.

Kestävyys on pöydällä koko sijoitusprosessin ajan: rahastosijoituksissa teemme rahastohallinnoijille vastuullisuusarviointia ja -seurantaa. Suorissa sijoituksissa teemme kestävyyden ja vaikuttavuuden etukäteisarviot, kestävyyden due diligence -arvion ja asetamme sijoituskohteillemme konkreettisia kehitystavoitteita ESG-asioihin liittyen. Tässäkään yksi sapluuna ei sovi kaikille: koska sijoituskohteemme ovat hyvin eri toimialoilta ja eri kasvuvaiheissa, on tärkeää tunnistaa yrityksen toiminnalle merkittävät kestävyyden kehityskohteet ja edistää niitä.

Vaikka meillä on käytettävissämme hyvin systemaattinen tapa arvioida sijoituskohteen kestävyyttä, yrityksen johdon on myös aidosti sitouduttava kestävyystavoitteisiin. Mikäli näin ei ole, emme sijoita kyseessä olevaan yritykseen tai rahastoon.

Kestävyys on myös kilpailuvaltti. Kiristynyt sääntely velvoittaa kaikki suuryritykset raportoimaan tarkemmin myös toimitusketjuistaan. Mikäli kasvuyritys haluaa – ja miksi ei haluaisi – kilpailla kaikista mahdollisista asiakkaista ja yhteistyökumppanuuksista, vastuullisuusasioihin on panostettava ja niistä on oltava valmiina raportoimaan.

Ps. Kestävyystyöhön on saatavilla apuja – käy tutustumassa kaikille vapaassa käytössä oleviin kestävyystyökaluihin, joista saat apua niin E-, S-, kuin G-aiheisiin. Ne löytyvät verkkosivuiltamme.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. 
tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Uutiskirje