Vastuullisuustyössä oleelliseen keskittyminen on valttia

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Selja Ryöppy

Kehityspäällikkö, kestävyysasiat

Vastuullisuuskokonaisuuden laajentuessa yhä uusiin aiheisiin voi yrityksiä hieman hirvittää: elefanttia ei voi syödä kerralla, joten mistä palasesta tulisi aloittaa? Todellisuudessa kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä. Oikeiden asioiden priorisointi vie pitkälle, ja käytännön työtä avustamaan on olemassa tehtävälistoja ja apumateriaaleja. Ohessa muutamia vinkkejä vastuullisuustyötä aloitteleville.

Kasvava lista vastuullisuusaiheita luo paineita kaiken kokoisille yrityksille

Kaikki tämän tekstin pariin eksyneet ymmärtävät varmasti vastuullisuus-termin vähintään ylätasolla, sillä ympäristöön, ihmisiin ja hallintotapoihin liittyvät asiat ovat yhä enemmän esillä sijoittajien, sääntelijöiden, kuluttajien ja työntekijöiden agendoilla. Relevanttien riskien ja mahdollisuuksien ymmärtäminen – olivatpa ne ESG-liitännäisiä tai ei – parantaa myös yrityksen kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä.

Syventyminen ESG-kokonaisuuteen voi kuitenkin aiheuttaa ähkyä ja ahdistusta. Kyseessä ei ole staattinen lista irrallisia aiheita, vaan (välillä ärsyttävänkin) moniulotteinen, toisiinsa kytkeytyvä ja alati kehittyvä kudelma, jota yritysten oletetaan ymmärtävän yhä paremmin. Joukossa on vanhoja tuttuja, kuten työntekijöiden palkitseminen ja korruption vastainen toiminta, jotka vaativat ajan hermolla pysymistä muuttuvan sääntelyn tai käytäntöjen kehittymisen myötä. Lisäksi vastuullisen toiminnan määritelmä laajenee vuosittain kattamaan uusia aihealueita, kuten esimerkiksi tällä hetkellä nousevat trendit inklusiivisuus ja biodiversiteetti.

Erityisesti pienempien yritysten on lähes mahdotonta kehittää kaikkia ESG-listan alakohtia samanaikaisesti. Lisäksi kasvuyrityksille tuttu resurssien niukkuus vaatii yrityksiä tekemään valintoja näiden aiheiden välillä.

Määritä olennaiset aiheet ensin

Jotta ESG-kokonaisuutta voi hahmottaa järkevällä tavalla, yrityksen tulee ymmärtää juuri omalla toimialallaan tai kokoluokassaan priorisoitavat aihealueet. Lain vaatiman dokumentaation lisäksi jo pienimpienkin startup- ja kasvuyritysten kannattaisi kiinnittää huomiota yrityksen elinehtoihin, kuten työntekijöiden hyvinvointiin ja kehittymismahdollisuuksiin. On myös tärkeää arvioida yrityksen ulkopuolisia vaikutuksia ja selvittää, miten yritys vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön ja miten nämä puolestaan muokkaavat yritystä. Myös yrityksen rooli ja paikka arvoketjussa ja niihin liittyvät tarpeet sekä vaatimukset on otettava huomioon.

Arviointiprosessin tarkoituksena on arvioida, mitkä ESG-kokonaisuuden asiat ovat (ja eivät ole!) merkityksellisiä yritykselle. Resurssien salliessa on hyödyllistä kysyä myös muiden sidosryhmien mielipiteitä, mutta pienessä yrityksessä arvioinnin voi tehdä ilman ulkoisia sidosryhmiä. Oman henkilöstön mielipiteet ja näkemykset ovat kuitenkin ehdottoman tärkeitä.

Kun prioriteetit ovat selvillä, hyödynnä hyväksi todettuja vinkkejä ja apuja

Yllä kuvattua prosessia kutsutaan olennaisuusanalyysiksi. Tuloksena on lista aiheista, jotka on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi strategiakehityksessä ja tavoiteasetannassa. Priorisointia kannattaa tehdä myös tiekartta-ajattelun avulla, jotta voidaan hahmottaa, miten pienin askelin voidaan saavuttaa halutut tulokset esimerkiksi yhden strategiakauden aikana.

Olennaisuusanalyysi on ensimmäinen askel käytännön työn aloittamiseen. Seuraavaksi yrityksen tulisi varata resursseja valittujen aiheiden kehittämiseen, mikä tarkoittaa vähintään henkilöstötuntien korvamerkitsemistä kyseisille projekteille. Aiheesta riippuen tarvetta voi olla myös erilliselle budjetille tai ulkoisille asiantuntijoille.

Työ aloitetaan yleensä pienin askelin, kuten jo olemassa olevien prosessien dokumentoinnilla, mahdollisten puutteiden analysoinnilla tai henkilöstön kouluttamisella. Internetistä löytyy valmiita tehtävälistoja, minkä lisäksi osa sijoittajista ja konsulttitaloista tarjoaa omia apumateriaalejaan. Myös Tesi on julkaissut kattavan ja kaikille avoimen käsikirjan, joka käsittelee sekä olennaisuusanalyysin tekemistä ja strategian ja vastuullisuuden yhtymäkohtia että konkreettisia apuja prosessien luomiseen eri ESG-aiheiden osalta.

Vaikka vastuullisuussavotta voi alkujaan tuntua suurelta möröltä, kannattaa kokonaisuus pilkkoa pieniin osiin. Vastuullisuuden kehittäminen yrityksissä vaatii pitkäjänteistä työtä siinä missä muukin kehitystyö – siis tsemppiä aloittamiseen!

Lataa ESG-käsikirja tästä

Tesin julkaisema käsikirja auttaa yrityksiä sisällyttämään kestävyyden osaksi strategiaa, tunnistamaan fokusalueet sekä luomaan selkeitä prosesseja toimien mittaamiseksi ja kehittämiseksi. Käsikirja sisältää myös vinkkejä 17 eri ESG-aiheen kehittämiseen startup- ja kasvuyrityksissä. Vinkeistä voi myös olla hyötyä suuremmillekin yrityksille, jotka etsivät tietoa parhaista käytännöistä. 

Käsikirjan lisäksi Tesi on vuoden 2023 aikana julkaissut myös S- ja G-aiheisiin keskittyvän matriisityökalun, sekä GHG-päästötematiikkaan liittyvän apumateriaalin ja GHG-laskurin. Kaikki Tesin kestävyysmateriaalit löydät täältä.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin.
tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje